ОО Даниловград: Савовић: Преиспитати пословање локалне управе

 Пред­став­ни­ци да­ни­лов­град­ског од­бо­ра Де­мо­крат­ског фрон­та са­оп­шти­ли су да ће тра­жи­ти од над­ле­жних из Др­жав­не ре­ви­зор­ске ин­сти­ту­ци­је да пре­и­спи­та­ју по­сло­ва­ње ло­кал­не упра­ве за 2013. го­ди­ну. Они су, ка­жу, не­за­до­вољ­ни из­вје­шта­јем не­за­ви­сног ре­ви­зо­ра и фир­ме „БДО” из Под­го­ри­це, јер у ње­му, ка­ко на­гла­ша­ва­ју, не­ма ни сло­ва о број­ним зло­у­по­тре­ба­ма и кр­ше­њу про­пи­са пред­став­ни­ка да­ни­лов­град­ске ло­кал­не упра­ве. Жељ­ко Са­во­вић и Ве­се­лин Мар­ко­вић, од­бор­ни­ци ДФ-а, под­сје­ћа­ју и пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не Бра­ни­сла­ва Ђу­ра­но­ви­ћа ка­ко је обе­ћао да ће по­зва­ти др­жав­не ре­ви­зо­ре да ис­пи­та­ју ло­кал­не фи­нан­си­је, али им ни­је по­зна­то да је то и ура­дио. 

– Тра­жи­мо да се пре­и­спи­та ре­ви­зор­ски из­вје­штај, јер њи­ме ни­је об­у­хва­ћен про­то­кол ко­ји је ло­кал­на упра­ва пот­пи­са­ла са Ми­ни­стар­ством фи­нан­си­ја, а од­но­си се на от­пла­ту ду­го­ва за по­ре­зе и до­при­но­се за­по­сле­них. По на­шем ми­шље­њу, тај про­то­кол ни­је ис­по­што­ван и тра­жи­мо да др­жав­ни ре­ви­зо­ри про­вје­ре на­ше сум­ње. У по­ме­ну­том до­ку­мен­ту не­ма ни ри­је­чи о за­по­шља­ва­њу, као и тро­ше­њу нов­ца за спорт, ка­ко се у тој обла­сти ди­је­ли но­вац и за ко­га. Из­вје­штај не са­др­жи тро­шко­ве ре­пре­зен­та­ци­је и го­ри­ва. Не зна­мо ни да ли се опшпти­на за­ду­жи­ва­ла у скла­ду са пот­пи­са­ним про­то­ко­лом, јер у ње­му ја­сно пи­ше да се то не мо­же ура­ди­ти осим уко­ли­ко се кре­дит ди­же за от­пла­ту ду­го­ва. Ме­ђу­тим, ло­кал­на упра­ва је по­ди­гла два кре­ди­та за дру­ге про­јек­те и, по на­ма, то је ура­ђе­но ми­мо пот­пи­са­ног спо­ра­зу­ма са Ми­ни­стар­ством фи­нан­си­ја. Ре­ви­зор је имао до­ста по­сла, али је све то за­о­би­шао. Мо­жда је тај до­ку­мент фор­мал­но до­бро ура­ђен, али ни­је ни до­дир­нуо глав­не и нај­о­сје­тљи­ви­је те­ме ко­је се од­но­се на по­сло­ва­ње ло­кал­не упра­ве. Ин­те­ре­су­је нас и да ли су рас­пи­си­ва­ни кон­кур­си за ра­до­ве по Да­ни­лов­гра­ду – на­ве­ли су Са­во­вић и Мар­ко­вић на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре. 
Они на­гла­ша­ва­ју да се у из­вје­шта­ју уоп­ште не по­ми­ње не­у­пла­ћи­ва­ње по­ре­за и до­при­но­са за за­по­сле­не. Са­во­вић због то­га оче­ку­је да др­жав­на ре­ви­зор­ска ко­ми­си­ја до­ђе и пре­тре­се до­ку­мен­та­ци­ју и фи­нан­сиј­ске књи­ге оп­шти­не и утвр­ди кри­вич­ну од­го­вор­ност нај­од­го­вор­ни­јих из ло­кал­не упра­ве што до­при­но­си и по­ре­зи ни­је­су упла­ћи­ва­ни.
– Чу­ди нас да ни­ко од за­по­сле­них то не тра­жи, јер они по за­ко­ну, осим пра­ва на пла­ту, има­ју и пра­ва на до­при­но­се. Ме­ђу­тим, код ло­кал­них слу­жбе­ни­ка пре­вла­да­ва страх, па то и не по­ми­њу, а ка­мо­ли да тра­же да им се ду­го­ви упла­те. Уко­ли­ко по­сто­је­ћом ди­на­ми­ком бу­ду от­пла­ћи­ва­ни ду­го­ви за до­при­не­се, оп­штин­ски рад­ни­ци ће тек за 70 го­ди­на мо­ћи да оду у пен­зи­ју, али то за­по­сле­не у ло­кал­ној упра­ви као да мно­го не ин­те­ре­су­је, па о то­ме не про­го­ва­ра­ју. Из­вје­штај ре­ви­зо­ра је де­бе­ло пла­ћен, али ни­шта не са­др­жи осим из­ја­ва за­хвал­но­сти пред­сјед­ни­ку оп­шти­не. На­кон ње­га гра­ђа­ни не зна­ју за шта и гдје су утро­ше­не њи­хо­ве па­ре и пи­там се шта би би­ло ка­да би гра­ђа­ни сли­је­ди­ли при­мјер оп­шти­не и ка­да не би упла­ћи­ва­ли по­ре­зе. На­стао би ха­ос и др­жав­не и оста­ле слу­жбе не би мо­гле да ра­де и би­ле би уга­ше­не – по­ја­шња­ва Са­во­вић.
Ве­се­лин Мар­ко­вић је под­сје­тио на ре­ви­зор­ски из­вје­штај за 2012. го­ди­ну ко­ји је утвр­дио број­не не­пра­вил­но­сти и иза­звао бур­на по­ли­тич­ка де­ша­ва­ња у Да­ни­лов­гра­да. У то ври­је­ме ма­ња чла­ни­ца та­да­шње вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је (СДП) оп­ту­жи­ла је чел­ни­ке ДПС-а и оп­шти­не да кри­ју ду­го­ве. 
– У оп­шти­ни је на­кон тих при­мјед­би фор­ми­ра­на и слу­жба за ин­тер­ну ре­ви­зи­ју. Ме­ђу­тим, та слу­жба по­сто­ји са­мо на па­пи­ру и њен рад је пре­по­зна­тљив са­мо по по­да­ци­ма за за­ра­де за­по­сле­них у тој слу­жби и њи­хо­вим тро­шко­ви­ма за те­ле­фо­не и ре­пре­зен­та­ци­ју. Ни­је по­сто­ја­ла ни­ка­ква са­рад­ња не­за­ви­сног са ин­тер­ном ре­ви­зор­ском слу­жбом, а не­ма­мо ни­ка­кву оцје­ну о то­ме ка­ко су и ко­ме ди­је­ље­на со­ци­јал­на да­ва­ња, ко­ја се ре­дов­но уочи из­бо­ра дра­стич­но по­ве­ћа­ва­ју. Не зна­мо ни да ли по­сто­је пра­вил­ни­ци за со­ци­јал­не по­мо­ћи или се то ра­ди по не­чи­јој во­љи. Со­ци­јал­на да­ва­ња ни­је­су ма­ла и оп­шти­на за ту на­мје­ну тро­ши од 50.000 до 150.000 еура, а она се тро­ше из­гле­да она­ко ка­ко од­ре­ди пред­сјед­ник опшпти­не. Сма­тра­мо да су со­ци­јал­не по­мо­ћи за­пра­во из­ми­ри­ва­ње оба­ве­за пре­ма гла­са­чи­ма ДПС-а – ка­зао је Мар­ко­вић.И.М.
 
Ви­шак за­по­сле­них и пре­ко­вре­ме­них са­ти
 
Са­во­вић и Мар­ко­вић упо­зо­ра­ва­ју и на број за­по­сле­них у ло­кал­ној упра­ви и пи­та­ју да ли је тај број у скла­ду са нор­ма­ма из те обла­сти, од­но­сно има ли и ко­ли­ко ви­шка за­по­сле­них. Мар­ко­вић по­ја­шња­ва да је у Оп­шти­ни за­по­сле­но ско­ро ду­пло ви­ше рад­ни­ка не­го што је по­треб­но и да су због то­га не­ја­сни тро­шко­ви за пре­ко­вре­ме­ни рад. 
– Ре­ви­зор­ски из­вје­штај уоп­ште ни­је об­у­хва­тио при­мјед­бе ди­је­ла рад­ни­ка да су пла­те по­је­ди­них за­по­сле­них мно­го ве­ће не­го што пред­ви­ђа пра­вил­ник о си­сте­ма­ти­за­ци­ји. Не зна­мо да ли се то ра­ди по за­ко­ну, а ре­ви­зор ту област ни­је ни до­та­као – на­вео је Мар­ко­вић и до­да­је да је и та­ко не­пот­пун и пра­зан из­вје­штај ка­снио не­ко­ли­ко мје­се­ци и да је то пре­ко­ра­че­ње кр­ше­ње про­пи­са.
 
 
(ДАН, 21. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close