ОО Андријевица: Режим главни кривац за кредитни хаос

 Из Оп­штин­ског од­бо­ра Но­ве ју­че су упо­зо­ри­ли на, ка­ко на­во­де, кре­дит­ни ха­ос и све ве­ћи број преварених жи­ра­на­та и кли­је­на­та, оп­ту­жу­ју­ћи ак­ту­ел­ни ре­жим да је у ве­ли­кој мје­ри до­при­нио та­квој си­ту­а­ци­ји. Ис­та­кли су да да је у про­сје­ку сва­ки пу­но­љет­ни ста­нов­ник Ва­со­је­ви­ћа кре­дит­но за­ду­жен код ба­на­ка, ко­јих на овом под­руч­ју има де­се­так. Ка­за­ли су да ме­ђу њи­ма ни­је ма­ли број оних ко­ји на­во­де да не ви­де на­чин ка­ко да от­пла­те кре­дит­на за­ду­же­ња. Ис­та­кли су да су по­је­ди­ни гра­ђа­ни на­кон по­ди­за­ња кре­ди­та оста­ли без по­сла и да из тих раз­ло­га ни­је­су мо­гли да из­ми­ре оба­ве­зе пре­ма бан­ка­ма. 

– Углав­ном се ра­ди о по­тро­шач­ким кре­ди­ти­ма, а кли­јен­ти су но­вац утро­ши­ли за вра­ћа­ње ду­го­ва, ку­по­ви­ну аута, пла­ћа­ње мје­сеч­них ра­чу­на и слич­но. Ри­јет­ко је кре­дит упо­три­је­био за по­кре­та­ње од­ре­ђе­ног би­зни­са, а и они ко­ји су то ура­ди­ли на­во­де да су њи­хо­ва ин­ве­сти­ци­о­на ула­га­ња, углав­ном, про­па­ла. У та­квој си­ту­а­ци­ји жи­ран­ти су из­ву­кли нај­де­бљи крај. Они су се на­шли на ме­ти ба­на­ка ко­је њи­хо­ве пла­те пре­у­смје­ра­ва­ју у соп­стве­не се­фо­ве на осно­ву га­ран­ци­ја ко­је су да­ва­ли но­си­о­ци­ма кре­ди­та. То је број­не по­ро­ди­це до­ве­ло у крај­ње не­за­вид­ну си­ту­а­ци­ју, а до­шло је и до по­ре­ме­ћа­ја од­но­са ме­ђу при­ја­те­љи­ма, ку­мо­ви­ма, ро­ђа­ци­ма, па и ме­ђу бра­ћом. На­жа­лост, за­би­ље­же­но је и ви­ше слу­ча­је­ва с тра­гич­ним по­сле­ди­ца­ма. За све то ври­је­ме др­жа­ва ни­је ура­ди­ла ни­шта у прав­цу за­у­ста­вља­ња не­га­тив­них трен­до­ва, што зна­чи да је ак­ту­ел­ни ре­жим глав­ни кри­вац што је до­шло до кре­дит­ног ха­о­са и ова­ко за­бри­ња­ва­ју­ће си­ту­а­ци­је.
Пре­ва­ре­ни жи­ран­ти из Ан­дри­је­ви­це и Бе­ра­на по­след­њих го­ди­на су број­ним про­те­сти­ма у ви­ше на­вра­та по­ку­ша­ва­ли да сво­је про­бле­ме пре­до­че др­жав­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма ка­ко би оне по­че­ле да ува­жа­ва­ју њи­хо­ве при­ту­жбе и при­ја­ве у ци­љу за­шти­те ег­зи­стен­ци­је гра­ђа­на. Ве­ћи­на њих на­во­ди да су при­ста­ли да жи­ри­ра­ју, јер ни­је­су мо­гли да од­би­ју упор­не мол­бе и да иг­но­ри­шу ва­па­је ко­ле­га, ку­мо­ва или не­ког из бли­же или да­ље род­би­не, ис­ти­чу­ћи да ни­је­су ни слу­ти­ли да ће њи­хо­ва по­вје­ри­лач­ка по­моћ би­ти зло­у­по­три­је­бље­на и да ће упа­сти у ду­жнич­ко роп­ство ко­је их је до­ве­ло до про­сјач­ког шта­па. Пре­ва­ре­ни жи­ра­на­ти оп­ту­жу­ју бан­ке, твр­де­ћи да су оне омо­гу­ћи­ле по­је­дин­ци­ма да се ола­ко за­ду­жу­ју, без про­вје­ре њи­хо­ве кре­дит­не спо­соб­но­сти. Они ка­жу да се у бан­кар­ском ха­о­су по­ја­вио ве­ли­ки број пре­ва­ра­на­та ко­ји још не од­го­ва­ра­ју за по­чи­ње­на не­дје­ла већ по­сле­ди­це тр­пе они ко­ји су га­ран­то­ва­ли за њи­хо­ве кре­ди­те. По­себ­но су огор­че­ни они ко­ји твр­де да ни­ка­да ни­је­су жи­ри­ра­ли од­ре­ђе­ним ли­ци­ма не­го су им ад­ми­ни­стра­тив­не за­бра­не на пла­те и пен­зи­је при­сти­за­ле на осно­ву фал­си­фи­ко­ва­не до­ку­мен­та­ци­је. Има при­мје­ра и да су љу­ди на­пу­шта­ли по­сао, из­бје­га­ва­ју­ћи та­ко да на­ред­них не­ко­ли­ко го­ди­на ра­де џа­бе, јер сва њи­хо­ва при­ма­ња од­ла­зе на вра­ћа­ње мје­сеч­них ра­та за от­пла­ту кре­ди­та у свој­ству жи­ран­та.
Из ОО Но­ве на­во­де да је и бан­кар­ски ом­буд­сман по­твр­ђи­вао да нај­ви­ше пре­ва­ре­них жи­ра­на­та има на под­руч­ју Ва­со­је­ви­ћа.
– Нај­ве­ће ин­те­ре­со­ва­ње за раз­го­вор са бан­кар­ским ом­буд­сма­ном за­би­ље­же­но је у Ва­со­је­ви­ћи­ма. То ја­сно ука­зу­је да је упра­во на овом под­руч­ју за­вла­да­ло си­ро­ма­штво и да се ов­дје нај­те­же жи­ви. Љу­ди су по­ди­за­ли по­тро­шач­ке кре­ди­те у ве­ћи­ни слу­ча­је­ва из крај­ње ну­жде. Сти­че се ути­сак да је ак­ту­ел­ни ре­жим про­на­ла­зио мо­дел да што ви­ше уни­шти љу­де с про­сто­ра Ва­со­је­ви­ћа и да им се и на овај на­чин осве­ти због то­га што ве­ћин­ски ни­је­су по­др­жа­ва­ли по­ли­ти­ку вла­да­ју­ће ДПС-СДП ко­а­ли­ци­је – са­оп­шти­ли су из ОО Но­ве. 
 
 
 
Бан­ке од­го­вор­не
 
Из ОО Но­ве сма­тра­ју да су и бан­ке до­брим ди­је­лом до­при­ни­је­ле кре­дит­ном ха­о­су.
– Бан­ке сно­се дио од­го­вор­но­сти. Оне су у је­ку кре­дит­ног бу­ма у Цр­ној Го­ри спу­сти­ле стан­дар­де код оцје­не бо­ни­те­та, од­но­сно стан­дар­де за­шти­те од кре­дит­ног ри­зи­ка. То зна­чи да су одо­бра­ва­ле кре­ди­те кли­јен­ти­ма ко­ји не би мо­гли да би­ду но­си­о­ци кре­ди­та. Исто та­ко при­хва­та­ле су ли­ца ко­ја у нор­мал­ним усло­ви­ма не би мо­гла да бу­ду жи­ран­ти. За­то су вре­ме­ном кли­јен­ти и жи­ран­ти, ко­ји су би­ли сла­би­јег кре­дит­ног реј­тин­га, по­ста­ли пот­пу­но кре­дит­но не­спо­соб­ни, што је у до­број мје­ри до­ве­ло до да­те си­ту­а­ци­је, а што је по­твр­дио и сам бан­кар­ски ом­буд­сман – ка­за­ли су из ОО Но­ве.
 
 
(ДАН, 20. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close