ОО Никшић: НОВА бојкотовала семинар о НАТО интеграцијама

 Од­бор­нич­ки клуб Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је (Но­ва) бој­ко­то­вао је ју­че­ра­шњи се­ми­нар о НА­ТО ин­те­гра­ци­ја­ма ко­ји је у гра­ду под Тре­бје­сом ор­га­ни­зо­ва­ла Упра­ва за ка­дро­ве у са­рад­њи са Ко­му­ни­ка­ци­о­ним ти­мом за НА­ТО Вла­де Цр­не Го­ре. Се­ми­нар, од­но­сно обу­ка чи­ја је те­ма би­ла „Ин­те­гра­ци­ја Цр­не Го­ре у НА­ТО”, осим за од­бор­ни­ке, био је на­ми­је­њен и за слу­жбе­ни­ке ор­га­ни­за­ци­о­них је­ди­ни­ца оп­шти­не Ник­шић, пред­став­ни­ке јав­них слу­жби и ин­сти­ту­ци­ја гра­да. Од­бор­ни­ци Но­ве су на ју­че­ра­шњо­иј кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је на­гла­си­ли да та пар­ти­ја у сво­јим про­грам­ским опре­дје­ље­њи­ма не­ма стра­те­шки циљ ин­те­гра­ци­ја Цр­не Го­ре у НА­ТО али­јан­су. Јан­ко Ми­ла­то­вић је на­вео број­не по­губ­но­сти ула­ска у НА­ТО, оцје­њу­ју­ћи се­ми­нар као агре­сив­но убје­ђи­ва­ње да се про­ми­је­ни ми­шље­ње гра­ђа­на Ник­ши­ћа.

– По­што је све то та­ко до­бро кад је НА­ТО у пи­та­њу, за­што нас он­да та­ко агре­сив­но убје­ђу­ју да ми тре­ба да бу­де­мо та­мо? Ваљ­да ми са­ми тре­ба да оци­је­ни­мо шта је до­бро за нас. Ми од цр­но­гор­ске вла­сти тра­жи­мо да кад до­ђе тре­ну­так за из­ја­шња­ва­ње о НА­ТО-у за­ка­же ре­фе­рен­дум и на­рав­но да ће­мо би­ти про­тив ула­ска у тај са­вез, али ће­мо и као де­мо­крат­ска стран­ка при­хва­ти­ти ре­зул­та­те тог из­ја­шња­ва­ња – ка­зао је Ми­ла­то­вић.
Од­бор­ник Ма­рин­ко Ко­при­ви­ца ис­та­као је да власт на све на­чи­не по­ку­ша­ва да про­ми­је­ни сви­јест на­ро­да. Ни­ка­квим се­ми­на­ри­ма, обу­ка­ма, кам­па­ња­ма, ка­зао је он, не мо­гу се из­бри­са­ти де­ша­ва­ња од при­је пет­на­е­стак го­ди­на ка­да је упра­во због НА­ТО-а на те­ри­то­ри­ји Цр­не Го­ре стра­да­ло ци­вил­но ста­нов­ни­штво. Ко­при­ви­ца је ис­та­као да Но­ва има оба­ве­зу да шти­ти во­љу сво­јих би­ра­ча и да сли­је­ди про­грам­ска на­че­ла.
– Сма­трам ви­ше не­го ци­нич­ним по­зи­ва­ње на не­ка­кве се­ми­на­ре, на ко­ји­ма се до­би­ја­ју ди­пло­ме и сер­ти­фи­ка­ти, љу­де ко­ји мо­ра­ју да шти­те, при­је све­га, во­љу би­ра­ча ко­ји су нас би­ра­ли и да сли­је­де про­грам­ска на­че­ла сво­јих пар­ти­ја. Ми мо­ра­мо да за­сту­па­мо ин­те­ре­се бу­квал­но свих би­ра­ча Но­ве ко­ји су ис­кљу­чи­во про­тив НА­ТО ин­те­гра­ци­ја. Сма­трам да су ин­те­ре­си Цр­не Го­ре на дру­гој стра­ни, та­ко да ће­мо се бо­ри­ти да про­те­жи­ра­мо оно што је ве­ћин­ско ми­шље­ње Цр­не Го­ре и на­ших би­ра­ча – ре­као је Ко­при­ви­ца. 
НА­ТО је бив­шу за­јед­нич­ку др­жа­ву бом­бар­до­вао, под­сје­тио је Мар­ко Ко­ва­че­вић, без од­лу­ке Са­вје­та без­бјед­но­сти Ује­ди­ње­них на­ци­ја. 
– То гра­ђа­ни­на Цр­не Го­ре до­во­ди до за­кључ­ка да оно што се на па­пи­ру до­го­во­ри за НА­ТО пакт не ва­жи. При­мјер на­ше не­ка­да­шње отаџ­би­не нас по­у­ча­ва на ко­ји на­чин дје­лу­је та али­јан­са – ре­као је Ко­ва­че­вић.
 
 
(ДАН, 19. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close