ОО Никшић: Милатовић: ДПС не испуњава обавезе према младима

 Сти­пен­ди­ра­ње нај­бо­љих сту­де­на­та још је­дан је у ни­зу про­бле­ма ко­је ло­кал­на упра­ва ни­је у мо­гућ­но­сти да ри­је­ши. Од­ре­ђен број сту­де­на­та, упра­во због не­ис­пла­ћи­ва­ња „на­гра­да” ко­је Оп­шти­на, сход­но сво­јој од­лу­ци до­дје­љу­је сва­ке го­ди­не, од­лу­чио је да то пра­во оства­ри суд­ским пу­тем. Не­ко­ли­ко њих не­дав­но је до­би­ло суд­ске пре­су­де у сво­ју ко­рист па ће, уз сти­пен­ди­је, ло­кал­на упра­ва би­ти ду­жна да ис­пла­ти и суд­ске тро­шко­ве. Оп­шти­на пред по­че­так школ­ске го­ди­не рас­пи­су­је кон­курс за сти­пен­ди­ра­ње на ко­ји се мо­гу при­ја­ви­ти сту­ден­ти до­бит­ни­ци ди­пло­ме „Лу­ча”, од­но­сно свр­ше­ни сред­њо­школ­ци ко­ји су то­ком шко­ло­ва­ња по­сти­гли од­ли­чан успјех из свих на­став­них пред­ме­та, као и ре­дов­ни сту­ден­ти ко­ји су у прет­ход­ној го­ди­ни оства­ри­ли про­сјеч­ну оцје­ну 9 или ви­ше. Пре­ма пра­вил­ни­ку кон­кур­са, сти­пен­ди­ја се до­дје­љу­је за јед­ну сту­диј­ску го­ди­ну, а ис­пла­ћу­је се мје­сеч­но, за де­сет мје­се­ци сту­диј­ске го­ди­не без оба­ве­зе вра­ћа­ња. Мје­сеч­ни из­нос сти­пен­ди­је је 55 еура. Ме­ђу­тим, пре­ма по­да­ци­ма „Да­на”, ник­шић­ки нај­бо­љи сту­ден­ти по­след­њу ис­пла­ту до­би­ли су у дру­гој по­ло­ви­ни 2011. го­ди­не, и од та­да, иако се кон­курс уред­но рас­пи­су­је сва­ке го­ди­не, ви­ше ни цен­та, па је уку­пан дуг по том осно­ву већ пре­ма­шио 300.000 еура. Пред­став­ни­ци опо­зи­ци­је сма­тра­ју да је то још је­дан по­гу­бан по­тез ак­ту­ел­не ДПС–СДП вла­сти ко­ја и на тај на­чин по­ка­зу­је ко­ли­ко во­ди ра­чу­на о они­ма ко­ји су бу­дућ­ност Ник­ши­ћа.

Ка­рак­тер сва­ке вла­сти, ис­та­као је Јан­ко Ми­ла­то­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та, огле­да се упра­во у од­но­су пре­ма мла­ди­ма, по­себ­но пре­ма они­ма ко­ји су нај­бо­љи. Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, прак­са у Ник­ши­ћу је та­ква да ДПС–СДП власт за­бо­ра­вља мла­де љу­де и оба­ве­зе пре­ма њи­ма. 
– Исти­на је да је Ник­шић у кри­зи, али с ма­ло до­ма­ћин­ског по­на­ша­ња мо­гла су се на­ћи сред­ст­ва. Ова­ко, по­ни­же­ни и уври­је­ђе­ни, при­ну­ђе­ни су да прав­ду тра­же на су­ду и нор­мал­но је да ће је и до­би­ти. По­сли­је то­га, на­рав­но, сли­је­ди од­ла­зак из род­ног гра­да – ре­као је Ми­ла­то­вић.
С об­зи­ром на све, ис­та­као је он, ни­ко­га и не тре­ба да чу­де де­мо­гра­ф­ски по­да­ци гра­да под Тре­бје­сом ко­ји су из­у­зет­но не­га­тив­ни у по­след­њој де­це­ни­ји. 
– Ни­је до­вољ­но са­мо из­да­ва­ти гра­ђе­вин­ске до­зво­ле за град­њу ста­но­ва и по­слов­них обје­ка­та и про­сто­ра. Тре­ба се за­пи­та­ти ко ће ту ста­но­ва­ти или ра­ди­ти ако се, у Ник­ши­ћу не отва­ра­ју но­ва рад­на мје­ста – ка­те­го­ри­чан је Ми­ла­то­вић.
 
 
(ДАН, 18. 11. 2014.)
 Датум: 08.12.2014
Close
Close