ОО Беране: Живковић: Претходна власт оставила огромне дугове

 У стра­те­шком пла­ну раз­во­ја оп­шти­не Бе­ра­не за пе­ри­од до 2017. го­ди­не на­шао се и про­је­кат то­пли­фи­ка­ци­је гра­да за­сно­ван на ис­ко­ри­шта­ва­њу об­но­вљи­вих из­во­ра енер­ги­је. У по­ме­ну­том до­ку­мен­ту је на­зна­че­но да је рок за за­вр­ше­так про­јек­та 2015. го­ди­на и да је ло­кал­на упра­ва у том прав­цу за­по­че­ла од­ре­ђе­не ак­тив­но­сти, од­но­сно из­ра­ду про­јект­не до­ку­мен­та­ци­је. Та­ко су 2010. године та­да­шњи пред­сјед­ник оп­шти­не Ву­ка Го­лу­бо­вић и ди­рек­тор Цен­тра за ме­ђу­на­род­ну раз­вој­ну са­рад­њу ре­пу­бли­ке Сло­ве­ни­је Га­шпар Јеж пот­пи­са­ли уго­вор о до­дје­ли до­на­тор­ских сред­ста­ва за из­ра­ду фи­зи­би­ли­ти сту­ди­је ко­ја се од­но­си на то­пли­фи­ка­ци­ју гра­да и ме­ха­нич­ко, би­о­ло­шки и тер­мич­ки трет­ман от­па­да.

Но, од тог про­јек­та ни дан-да­нас ни­је би­ло ни­шта иако су Оп­шти­на Бе­ра­не, Фа­кул­тет за ма­шин­ство из Ма­ри­бо­ра и пред­у­зе­ће Би­о­ин­вест из Бе­о­гра­да у но­вем­бру 2010. го­ди­не пот­пи­са­ли уго­вор о из­ра­ди „Фи­зи­би­ли­ти сту­ди­је ме­ха­нич­ко-би­о­ло­шког и тер­мич­ког трет­ма­на у Бе­ра­на­ма”. У том уго­во­ру је пре­ци­зи­ра­но да се из­во­ђач оба­ве­зу­је да у ро­ку од де­вет мје­се­ци за­вр­ши из­ра­ду сту­ди­је и да је Оп­шти­на Бе­ра­не, као на­ру­чи­лац по­сла, ду­жна да у ро­ку од 30 да­на на­кон из­ра­де сту­ди­је и ис­по­ста­вље­ног ра­чу­на из­во­ђа­чи­ма пла­ти 100.000 еура. Оп­шти­на Бе­ра­не је та­да име­но­ва­ла Јо­ви­цу Зе­че­ви­ћа као овла­шће­ног пред­став­ни­ка за ко­ор­ди­на­ци­ју уго­во­ре­них оба­ве­за. 
Ме­ђу­тим, на адре­су Оп­шти­не Бе­ра­не ових да­на из адво­кат­ске кан­це­ла­ри­је „Фи­ла“ из Бе­о­гра­да, као опу­но­мо­ће­ног прав­ног за­ступ­ни­ка пред­у­зе­ћа „Би­о­ин­вест”, при­сти­гла је опо­ме­на пред уту­же­ње у ко­јој се на­во­ди да је Оп­шти­на Бе­ра­не ду­жна да том пред­у­зе­ћу упла­ти 100.000 еура за из­ра­ду Фи­зи­би­ли­ти сту­ди­ја за то­пли­фи­ка­ци­ју гра­да и ме­ха­нич­ко-би­о­ло­шког трет­ма­на от­па­да у Бе­ра­на­ма. 
 
Пред­сјед­ник ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Ра­до­ји­ца Жив­ко­вић ис­ти­че да по­ме­ну­ти слу­чај ја­сно ука­зу­је да су од­го­вор­ни љу­ди у Оп­шти­ни Бе­ра­не за ври­је­ме док је ко­а­ли­ци­ја ДПС-СДП вр­ши­ла ло­кал­ну власт, оста­вља­ју­ћи огром­не ду­го­ве, крај­ње нео­збиљ­но ула­зи­ли у ре­а­ли­за­ци­ју по­је­ди­них про­је­ка­та.
– То ка­ко су скла­па­ни уго­во­ри и ка­ко је те­кла из­ра­да по­ме­ну­те сту­ди­је го­во­ри о озбиљ­но­сти оних ко­ји су во­ди­ли оп­шти­ну Бе­ра­не за ври­је­ме вла­да­ви­не ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП. Очи­глед­но је да у овом слу­ча­ју ни­је­су ис­по­што­ва­ни ни ро­ко­ви ни од­го­ва­ра­ју­ћа про­це­ду­ра. Од­ре­ђе­ни љу­ди, из прет­ход­не вла­сти, ко­је је ДПС на­зи­вао екс­пер­ти­ма пра­ви­ли су стра­хо­ви­те про­пу­сте. По­на­ша­ли су се се крај­ње нео­д­го­вор­но, као да је Оп­шти­на њи­хо­во при­ват­но вла­сни­штво. За­то да­нас Оп­шти­на Бе­ра­не гр­ца у енорм­ним ду­го­во­ма – ка­зао је Жив­ко­вић.
 
 
(ДАН, 15. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close