Ђуровић: Управни одбори имали негативне резултате

 На по­след­њој сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та од­бор­ни­ци вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП из­гла­са­ли су но­ве са­ста­ве управ­них од­бо­ра (УО) у оп­штин­ским јав­ним пред­у­зе­ћи­ма, што је иза­зва­ло оштре реакције опо­зи­ци­је. Од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је су твр­ди­ли да је ова од­лу­ка про­тив­за­ко­ни­та, јер је јав­на пред­у­зе­ћа још при­је го­ди­ну да­на, сход­но за­ко­ну, тре­ба­ло да бу­ду тран­сфор­ми­са­на у дру­штва са огра­ни­че­ним од­го­вор­но­сти­ма (ДОО). Та­ко­ђе, опо­зи­ци­ја је ука­за­ла и на не­по­ти­зам при­ли­ком из­бо­ра чла­но­ва УО, на­во­де­ћи да је за пред­сјед­ни­ка УО ЈП Спорт­ски цен­тар иза­бран Да­ни­ло Ор­лан­дић, син ви­со­ког функ­ци­о­не­ра СДП-а Ми­ћа Ор­лан­ди­ћа, док је у са­став УО ЈП Ко­му­нал­не дје­лат­но­сти име­но­ван Ми­лош Фра­но­вић, син За­ри­је Фра­но­ви­ћа, функ­ци­о­не­ра вла­да­ју­ћег ДПС-а.

 Власт је на по­след­њој сјед­ни­ци пре­гла­са­ла пред­лог опо­зи­ци­је, ко­ји је под­нио Де­јан Ђу­ро­вић (ДФ), да се од­лу­ке о са­ста­ви­ма УО по­ву­ку са днев­ног ре­да, као и за­хтјев да „у управ­ним од­бо­ри­ма бу­ду пред­став­ни­ци опо­зи­ци­је ра­ди кон­тро­ле то­ка тран­сфор­ма­ци­је у ДОО”. 
Пре­ма ри­је­чи­ма Ђу­ро­ви­ћа, управ­ни од­бо­ри ра­ни­је нијесу да­ли за­до­во­ља­ва­ју­ће ре­зул­та­те. 
– На­про­тив, има­ли су не­га­тив­не ре­зул­та­те у ра­ду, јер зна­мо у ка­квој је фи­нан­сиј­ској си­ту­а­ци­ји оп­шти­на. До­во­љан је при­мјер да пред­сјед­ник УО Во­до­во­да за је­дан сат, ко­ли­ко тра­је са­ста­нак, до­би­је 400 еура, што је за­и­ста мно­го нов­ца. У овом пред­у­зе­ћу је УО ко­штао Оп­шти­ну 76.800 еура. Пред­сјед­ник УО је пла­ћен као Адри­ја­на Ли­ма, нај­бо­љи фо­то­мо­дел на сви­је­ту. Опо­зи­ци­ја је про­тив то­га да се на­род­не па­ре тро­ше на тај на­чин. Све ово је не­за­ко­ни­то, јер смо има­ли за­кљу­чак још из 2006. го­ди­не по ко­јем су на­кна­де за пред­сјед­ни­ка УО 150 еура, а за чла­но­ве 100 еура. Ми смо тра­жи­ли да се у управ­не од­бо­ре увр­сте пред­став­ни­ци опо­зи­ци­је, и док бу­де тра­јао фи­нан­сиј­ски опо­ра­вак Оп­шти­не они не би при­ма­ли ни­ка­кву на­док­на­ду. Био би то до­при­нос фи­нан­сиј­ској кон­со­ли­да­ци­ји – ка­же Ђу­ро­вић. 
 
 
Шеф Ко­ње­ви­ће­вог ка­би­не­та у УО
 
Пре­ма ри­је­чи­ма Де­ја­на Ђу­ро­ви­ћа, дви­је осо­бе ко­је су ушле у са­став УО ЈП Ко­му­нал­не дје­лат­но­сти за­по­сле­не су у Оп­шти­ни, а дви­је у по­ме­ну­том пред­у­зе­ћу.
– Да ли је то ре­ал­но, и мо­гу ли они уоп­ште да са­гле­да­ју си­ту­а­ци­ју и бу­ду бар ма­ло кри­тич­ки на­стро­је­ни, јер при­ма­ју пла­те из Оп­шти­не и Ко­му­нал­ног? То се мо­ра­ло узе­ти у об­зир. У пред­ло­зи­ма има­мо јед­ну би­о­гра­фи­ју ко­ја је за­вид­ног ни­воа. Не­ћу по­тен­ци­ра­ти о ко­ме се ра­ди, али ћу ре­ћи да је ри­јеч о мла­ђем чо­вје­ку, ко­ји је тре­нут­но на функ­ци­ји ше­фа ка­би­не­та ми­ни­стра уну­тра­шњих по­сло­ва (ина­че ри­јеч је о Да­ни­лу Ор­лан­ди­ћу, пред­сјед­ни­ку УО ЈП Спорт­ски цен­тар прим.аут.). Ни­је ло­гич­но да не­ко из Ми­ни­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва бу­де у не­ком управ­ном од­бо­ру. Да ли за­и­ста ми­сли­те да пред­став­ник рад­ни­ка мо­же да гла­са о не­че­му ако је пред­сјед­ник УО шеф ка­би­не­та ми­ни­стра уну­тра­шњих по­сло­ва? Ње­го­ва би­о­гра­фи­ја је до­бра, али за не­што дру­го, не за пред­сјед­ни­ка УО – ка­же Ђу­ро­вић.
 
 
(ДАН, 13. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close