ОО Бар: Вујошевић: Власт одбија расправу о најважнијим темама

 Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у Скуп­шти­ни оп­шти­не Бар Са­во Ву­јо­ше­вић на по­след­ње три сјед­ни­це ло­кал­ног пар­ла­мен­та пред­ла­гао је про­ши­ре­ње днев­ног ре­да из раз­ло­га што се ра­ди о те­ма­ма због ко­јих су гра­ђа­ни оште­ће­ни за ми­ли­он­ске из­но­се. Од­бор­ни­ци вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста и Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је, ко­ји чи­не ве­ћи­ну у СО Бар, ни­је­су при­хва­ти­ли ње­го­ве пред­ло­ге. У раз­го­во­ру за „Дан” Ву­јо­ше­вић ка­же да је пред­ло­же­на до­пу­на днев­ног ре­да би­ла од ве­ли­ке ва­жно­сти за гра­ђа­не Ба­ра, али је, на­жа­лост, вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја, ко­ја град во­ди по­след­њих 20 го­ди­на, од­би­ла да ње­гов пред­лог увр­сти у днев­ни ред скуп­шти­не. 

– Мо­жда то не­ко­ме из­гле­да као сма­ра­ње, али ја твр­дим да се ра­ди о из­у­зет­ној ва­жно­сти по­ну­ђе­них та­ча­ка, а по­себ­но про­да­ја Кра­љи­чи­не пла­же, за­тим уго­во­ри­ма о пре­и­спи­ти­ва­њу при­ва­ти­за­ци­ја, про­да­ја Ма­ље­ви­ка... У пи­та­њу су ми­ли­он­ски из­но­си, и за­то сам упор­но пред­ла­гао да се ова до­пу­на на­ђе на днев­ном ре­ду. При­је све­га, ра­ди на­ше личне од­го­вор­но­сти пре­ма гра­ђа­ни­ма ко­ји су нам ука­за­ли по­вје­ре­ње, али и они­ма ко­ји то ни­је­су учи­ни­ли – ка­же Ву­јо­ше­вић и до­да­је да ће упр­кос од­би­ја­њу вла­да­ју­ће ко­али­ци­је ин­си­сти­ра­ти на то­ме да се ове те­ме увр­сте у днев­ни ред не­ког на­ред­ног за­сје­да­ња. 
– То од­би­ја­ње нај­ви­ше го­во­ри о њи­ма са­ми­ма, и по­ка­зу­је да у су­шти­ни не­ма­ју на­мје­ру да по­кре­ну ни­шта зна­чај­но за оп­шти­ну, већ ти­ме по­ка­зу­ју да им је ста­ло са­мо до својих лич­них и пар­тиј­ских ин­те­ре­са. На тај на­чин по­твр­ђу­ју сво­ју по­ни­зност пре­ма вр­ху ре­жи­ма и по­је­дин­ци­ма из сво­јих ре­до­ва, ко­ји су на не­за­ко­нит на­чин до­шли до огром­ног бо­гат­ства оти­ма­ју­ћи при­хо­де од гра­ђа­на Ба­ра и Цр­не Го­ре. Вје­ру­јем да је ве­ћи­на љу­ди у њи­хо­вим ре­до­ви­ма по­ште­на, и да без об­зи­ра на не­ке њи­хо­ве тре­нут­не при­ви­ле­ги­је, мо­гу­ћи гу­би­так за­по­сле­ња или функ­ци­је, мо­ра­ју ску­пи­ти хра­брост и од­го­вор­ност за по­че­так про­мје­на ко­је су не­ми­нов­не. Све то је од из­у­зет­не ва­жно­сти ра­ди бу­дућ­но­сти свих нас, на­ше дје­це, бу­ду­ћих ге­не­ра­ци­ја ко­је су мно­го ва­жни­је од ин­те­ре­са по­је­ди­них кри­ми­нал­но за­до­је­них по­је­ди­на­ца, ко­ји су при­гра­би­ли све за се­бе, ми­сле­ћи да Бар и Цр­на Го­ра при­па­да­ју са­мо њи­ма – ис­ти­че Ву­јо­ше­вић. 
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, ни­јед­на при­ва­ти­за­ци­ја на под­руч­ју оп­шти­не ни­је мо­гла би­ти спро­ве­де­на без са­гла­сно­сти пар­ла­мен­та, јер је Оп­шти­на би­ла је­дан од су­бје­ка­та ула­га­ња ма­те­ри­јал­них и фи­нан­сиј­ских сред­ста­ва у пред­у­зе­ћа. 
– То, на­жа­лост, ни­је ура­ђе­но. За­то сам и под­нио ини­ци­ја­ти­ву да се пре­и­спи­та­ју при­ва­ти­за­ци­је „При­мор­ке”, „Ру­ми­је­тран­са”, „Кон­теј­нер­ског тер­ми­на­ла”, „Из­бо­ра” и дру­гих пред­у­зе­ћа, јер је при­ва­ти­за­ци­јом на­не­се­на огром­на ште­та тим пред­у­зе­ћи­ма, рад­ни­ци­ма и Оп­шти­ни. Ве­ли­ки про­блем је у „При­мор­ки”, гдје је пре­ко 80 по­ро­ди­ца оста­ло без ика­кве на­док­на­де, прак­тич­но на ули­ци. Ако се зна да је ско­ро и 80 од­сто рад­ни­ка „При­мор­ке” гла­са­ло за да­на­шњу ко­а­ли­ци­ју на вла­сти, зар то не за­слу­жу­је да Скуп­шти­на оп­шти­не по­кре­не ини­ци­ја­ти­ву за пре­и­спи­ти­ва­ње при­ва­ти­за­ци­је – по­ја­шња­ва Ву­јо­ше­вић и до­да­је да је за оп­шти­ну Бар по­себ­но по­губ­на про­да­ја Кра­љи­чи­не пла­же. 
– Ако се ово про­да ка­ко је пред­ви­ђе­но, то је ка­та­стро­фа и ве­ли­ка ште­та за оп­шти­ну Бар. Пи­там се ко би про­дао зе­мљи­ште за 50 еура за ко­је је пред­ви­ђе­на ци­је­на од 63,43 еура. Или још, ако је пред­ви­ђе­но 3,7 ми­ли­о­на еура да се уло­жи у ин­фра­струк­ту­ру од стра­не оп­шти­на Бар и Бу­два, он­да ис­па­да да је ци­је­на 42 еура по ква­дра­ту. А зна­мо да су на не­ким чу­ка­ма у око­ли­ни Ба­ра љу­ди про­да­ва­ли сво­ја има­ња по тој ци­је­ни. До­бро би би­ло да се по­ву­че ова са­гла­сност и да се о то­ме по­но­во рас­пра­вља, јер је и ина­че би­ло пред­ви­ђе­но да пар­ла­мент до­не­се ко­нач­ну од­лу­ку о про­да­ји Кра­љи­чи­не пла­же – на­во­ди Ву­јо­ше­вић и ис­ти­че да је јед­на од ини­ци­ја­ти­ва би­ла и да се утвр­ди гдје су и за­шта оти­шле па­ре од про­да­је Ма­ље­ви­ка.
 
 
Шта је са оп­штин­ским ста­но­ви­ма 
 
Ву­јо­ше­вић под­сје­ћа да је у јед­ној од ини­ци­ја­ти­ва тра­жио да се ка­же ка­ква је суд­би­на 72 ста­на у згра­да­ма со­ли­дар­но­сти, јер је у пи­та­њу кво­та ко­ја је при­па­ла Оп­шти­ни Бар.
– Ако зна­мо да 72 ста­на ми­ни­мал­но ври­је­де по 30.000 еура, има­мо пре­ко два ми­ли­о­на ври­јед­но­сти тих ста­но­ва. Ми зна­мо от­при­ли­ке ко­ја су јав­на пред­у­зе­ћа до­би­ла ста­но­ве, али не и име­на и пре­зи­ме­на вла­сни­ка ко­ји су их до­би­ли и под ко­јим усло­ви­ма, јер ко­ли­ко ми зна­мо, би­ло је сум­њи­вих рад­њи. Ако ни­је та­ко, он­да и ни­је по­треб­но да се не­што кри­је од нас. Тра­жи­мо на увид да ви­ди­мо да ли је не­што оста­ло од тих ста­но­ва, и ако је­сте шта је са њи­ма – ка­же Ву­јо­ше­вић. 
 
 
За­што ка­сни згра­да за про­свје­ту и здрав­ство
 
Ву­јо­ше­вић ка­же да је ве­ли­ких не­за­ко­ни­то­сти би­ло и у из­град­њи згра­де „А6” за про­свјет­не и здрав­стве­не рад­ни­ке. Он ис­ти­че да од­бор­ни­ци ДФ-а тра­же од­го­вор на пи­та­ње за­што ста­но­ви ни­је­су за­вр­ше­ни, од­но­сно за­што се са њи­хо­вом из­град­њом и усе­ље­њем ка­сни пре­ко пет го­ди­на. 
– Тре­ба­ло би по­зва­ти пред­став­ни­ке син­ди­ка­та да нам ов­дје у пар­ла­мен­ту пре­не­су сво­ја са­зна­ња, али и пред­став­ни­ке Ми­ни­стар­ства ра­да, Ми­ни­стар­ства про­свје­те и Фон­да здрав­ства. Они су ти ко­ји би на сјед­ни­ци овог пар­ла­мен­та тре­ба­ло да ко­нач­но ка­жу шта се го­ди­на­ма ­де­ша­ва­ло око град­ње згра­де у ко­ју че­ка да се усе­ли ин­те­ли­ген­ци­ја Ба­ра – под­сје­ћа Ву­јо­ше­вић.
 
 
(ДАН, 08. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close