ОО Херцег Нови: Сеферовић: НОВА, СНП и ПЗП постигли договор

 Пред­став­ни­ци Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је и По­кре­та за про­мје­не, чла­ни­це Де­мо­крат­ског фрон­та, на­чел­но су са Со­ци­ја­ли­стич­ком на­род­ном пар­ти­јом уса­гла­си­ли о ко­а­ли­ци­о­ном на­сту­пу на пред­сто­је­ћим ло­кал­ним из­бо­ри­ма 14. де­цем­бра. Са­оп­шти­ли су да су отво­ре­ни за све дру­ге по­ли­тич­ке су­бјек­те ако же­ле да им се при­кљу­че. 

Пред­сјед­ник од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у Хер­цег Но­вом Бо­рис Се­фе­ро­вић на­вео је за „Дан” да је на­чел­ни до­го­вор по­стиг­нут, и да се са­да оче­ку­је да све бу­де фи­на­ли­зо­ва­но и да цен­тра­ле стра­на­ка да­ју по­твр­ду. Се­фе­ро­вић је ре­као да је Но­ва срп­ска де­мо­кра­ти­ја ду­бо­ко по­све­ће­на иде­ји смје­не ре­жи­ма пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа и Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста. 
– У овом тре­нут­ку не мо­гу да са­оп­штим ви­ше де­та­ља, али све би тре­ба­ло да бу­де по­зна­то мо­жда и до кра­ја ове сед­ми­це – ис­та­као је Се­фе­ро­вић. 
 
 
(ДАН, 05. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close