ОО Андријевица: Формиран Клуб младих НОВЕ

 Оп­штин­ски од­бор Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у Ан­дри­је­ви­ци фор­ми­рао је Клуб мла­дих за чи­јег је пред­сјед­ни­ка иза­бран Ду­шан Мар­ја­но­вић, док су пот­пред­сјед­ни­ци Де­јан Дра­го­вић и Дар­ко Ћу­ла­фић.

– У име оп­штин­ског од­бо­ра скуп­шти­на­ри­ма се обра­тио и пред­сјед­ник ОО Нове Ан­дри­је­ви­ца Ве­ско Ра­ке­тић ко­ји је ис­ка­зао ве­ли­ко за­до­вољ­ство од­зи­вом и по­др­шком ко­ју та стран­ка има ме­ђу мла­ди­ма у овој оп­шти­ни. Он је из­ра­зио увје­ре­ње да ће мла­ди, кроз ак­тив­но уче­шће, пру­жи­ти од­лу­чу­ју­ћи до­при­нос у про­мје­на­ма и ус­по­ста­вља­њу но­вих ври­јед­но­сти, ка­ко у Ан­дри­је­ви­ци та­ко и у Цр­ној Го­ри – на­во­ди се у са­оп­ште­њу. 
Но­во­и­за­бра­ни пред­сјед­ник Клу­ба мла­дих Ду­шан Мар­ја­но­вић оци­је­нио је да мла­ди тре­нут­но не­ма­ју пер­спек­ти­ву за­хва­љу­ју­ћи кон­ти­ну­и­ра­ном не­ма­ру ак­ту­ел­не вла­сти. Он је на­гла­сио да је на­кон нео­п­ход­них про­мје­на на­ро­чи­то ва­жно из­вр­ши­ти ре­фо­р­ме у обла­сти обра­зо­ва­ња и по­ли­ти­ци за­по­шља­ва­ња ка­ко би се мла­ди­ма омо­гу­ћи­ла при­ли­ка да ис­ка­жу сво­је по­тен­ци­ја­ле.
 
 
(ДАН, 05. 11. 2014.)
 Датум: 03.12.2014
Close
Close