ОО Бар: Ђуровић: Краљичину плажу спасава сукоб у власти

 Оп­шти­ну Бар, а и Бу­дву, мо­же да спа­си још са­мо сре­ћа да не оста­ну без Кра­љи­чи­не пла­же, а та сре­ћа се зо­ве „ме­ђу­ко­а­ли­ци­о­на тр­ве­ња пар­ти­ја на вла­сти”, ка­зао је ју­че од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у СО Бар Де­јан Ђу­ро­вић.

– Ни то што је бив­ши пред­сјед­ник оп­шти­не Бар пот­пи­сао уго­вор о про­да­ји на­кон ис­ти­ца­ња ман­да­та (што је про­тив­за­ко­ни­то), као ни што се ква­драт про­да­вао по 50 еура, иако је ци­је­на ко­ми­си­је Упра­ве за не­крет­ни­не пр­во­бит­но би­ла 72,28 еура ни­је би­ло до­вољ­но да се не иде у да­љу про­да­ју. Не­вје­ро­ват­но, али на­кон кра­ћег вре­ме­на, и вје­ро­ват­но при­ти­ска из Под­го­ри­це, ко­ми­си­ја исте упра­ве сма­њу­је про­ци­је­ње­ну ври­јед­ност на 63,44 еура. Ме­ђу­тим, очи­глед­но да „Ара­пи” нијесу ни ти­ме би­ли за­до­вољ­ни, та­ко да је уго­вор за­кљу­чен на 50 еура за ква­драт чи­ме би Оп­шти­на Бар би­ла ус­кра­ће­на за 2.537.189 еура – ка­же Ђу­ро­вић.
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, уго­вор о про­да­ји тре­ти­ран је као без­бјед­но­сно др­жав­но пи­та­ње, а не као по­сао про­да­је ди­је­ла те­ри­то­ри­је ко­ји при­па­да Оп­шти­ни.
– У уго­во­ру ко­ји је, уз­гред бу­ди ре­че­но, тре­ти­ран као да се ра­ди о без­бјед­но­сном др­жав­ном пи­та­њу, а не о тран­спа­рент­ној про­да­ји ди­је­ла на­ше оп­шти­не, јер су чла­но­ви ко­ми­си­је мо­ра­ли да се ку­ну у оба­ве­зу ћу­та­ња, ка­ко пре­но­се ме­ди­ји, на­во­ди се да „овај дио цр­но­гор­ске оба­ле има по­се­бан трет­ман и да га сви тре­ти­ра­ју као не­ки по­се­бан екс­те­ри­то­ри­јал­ни дио, ко­ји ће би­ти за­бра­њен за све оне ко­ји не­ма­ју по­себ­не до­зво­ле ула­ска, и на­рав­но, осим за по­сје­ти­о­це ко­ји до­ла­зе из арап­ских зе­ма­ља”. По­се­бан екс­те­ри­то­ри­јал­ни дио у ши­ри­ни од не­ко­ли­ко ки­ло­ме­та­ра? Ово је та­ко­ђе про­тив­за­ко­ни­то, а уз то, екс­те­ри­то­ри­јал­ност ни­је устав­на нор­ма – об­ја­шња­ва Ђу­ро­вић. 
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, у уго­во­ру пи­ше „сред­ства оства­ре­на про­да­јом пред­мет­ног зе­мљи­шта ко­ри­сти­ће се за ула­га­ње у ин­фра­струк­ту­ру и дру­ге ка­пи­тал­не ин­ве­сти­ци­је за Оп­шти­ну Бар”, а ка­ко тај дио оп­шти­не ни­је ин­фра­струк­тур­но сре­ђен ис­па­да да ће се сва сред­ства утро­ши­ти у ко­му­нал­но опре­ма­ње по­ме­ну­те ло­ка­ци­је.
– Же­лим да се на­дам да ова на­кнад­на па­мет СДП-а не­ће тра­ја­ти до но­вог ко­а­ли­ци­о­ног пре­тум­ба­ва­ња и анек­са ко­а­ли­ци­о­ног уго­во­ра, већ да ће би­ти ис­трај­ни, јер на­кон про­да­је и овје­ре у Вла­ди и Скуп­шти­ни не­ма по­врат­ка Кра­љи­чи­не пла­же. Та­ко­ђе, же­лим да на­по­ме­нем да су ов­дје пла­ни­ра­ни објек­ти са че­ти­ри и ви­ше звје­зди­ца, та­ко да на­пла­те за ко­му­нал­но опре­ма­ње го­то­во и не­ма, из че­га про­из­и­ла­зи да се по­ме­ну­та ло­ка­ци­ја за­пра­во усту­па, а не про­да­је. По­себ­на при­ча је не­тран­спа­рет­ност ове про­да­је, ко­ја је би­ла очи­глед­на и не­до­бро­на­мјер­на. Све се др­жа­ло у тај­но­сти од гра­ђа­на, а на­ро­чи­то од од­бор­ни­ка – ис­та­као је Ђу­ро­вић.
 
 
 
По­ни­шти­ти од­лу­ку, са­чу­ва­ти би­сер Ја­дра­на
 
– Но­ва оп­штин­ска власт има шан­су да од­лу­ку о про­да­ји Кра­љи­чи­не пла­же про­ми­је­ни, а да ли за то има и хра­бро­сти – ви­дје­ће­мо. Ми из опо­зи­ци­је им не­ће­мо ола­ко до­пу­сти­ти да ово про­ђе. Го­спо­до, ску­пи­те хра­бро­сти и по­слу­шај­те нас да ову од­лу­ку учи­ни­мо ни­штав­ном, и спа­си­мо вје­ро­ват­но нај­љеп­ши дио на­ше оп­шти­не. Не до­зво­ли­те да ге­не­ра­ци­је на­кон нас ус­кра­ти­те за овај би­сер Ја­дра­на – апе­ло­вао је Ђу­ро­вић.
 
 
(ДАН, 05. 11. 2014.)
 Датум: 03.12.2014
Close
Close