ОО Бијело Поље: Фуштић: Буџет не може да поднесе 700 запослених

За­по­сле­ни у Оп­шти­ни Би­је­ло По­ље, ње­ним јав­ним уста­но­ва­ма и пред­у­зе­ћи­ма већ по­ла го­ди­не не при­ма­ју пла­те, из­у­зев ма­њег ди­је­ла рад­ни­ка ко­ји­ма је не­дав­но ис­пла­ће­на јед­на за­ра­да. Не­за­до­вољ­ни ова­квим ста­њем, они тра­же од над­ле­жних да хит­но из­на­ђу на­чин да ри­је­ше њи­хов про­блем и омо­гу­ће им да ко­ли­ко-то­ли­ко пре­ва­зи­ђу те­шку ма­те­ри­јал­ну си­ту­а­ци­ју. 

Функ­ци­о­нер Де­мо­крат­ског фрон­та Слав­ко Фу­штић ка­же да је на ова­кву фи­нан­сиј­ску си­ту­а­ци­ју у ло­кал­ној упра­ви упо­зо­ра­вао и ра­ни­је и да то ра­ди и у но­вом са­зи­ву ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Фу­штић на­гла­ша­ва да у Оп­шти­ни Би­је­ло По­ље, за­јед­но са уста­но­ва­ма и пред­у­зе­ћи­ма ко­ји­ма је она осни­вач, има око 700 рад­ни­ка и да то оп­штин­ски бу­џет ни­је у ста­њу да под­не­се.
– Ве­о­ма бр­зо до­ћи ће тре­ну­так да они ко­ји за­и­ста ра­де и без ко­јих ло­кал­на упра­ва не мо­же да функ­ци­о­ни­ше не­ће го­ди­ну а мо­жда и ви­ше при­ма­ти за­ра­де – сма­тра Фу­штић и до­да­је да се све ово де­ша­ва ис­кљу­чи­во во­љом ак­ту­ел­не вла­сти, од­но­сно због фан­том­ски за­по­сле­них рад­ни­ка ко­ји су при­мље­ни по пар­тиј­ским осно­ва­ма и уви­јек у су­срет не­ким из­бо­ри­ма.
– То су они ко­ји су при­ма­ни на по­сао са­мо са рад­ном оба­ве­зем да гла­са­ју за вла­да­ју­ћу ко­а­ли­ци­ју. У рад­ни од­нос су при­ма­ни и чла­но­ви њи­хо­вих по­ро­ди­ца, уз још по­не­ки глас са стра­не. Ап­со­лут­но смо си­гур­ни да ни­ко од оп­штин­ских чел­ни­ка ни­је узи­мао па­ре да не­ко­га за­по­сли, већ да ис­пу­не свој план, као што афе­ра „Сни­мак” ја­сно опи­су­је „јед­но за­по­сле­ње ври­је­ди че­ти­ри гла­са” – на­гла­ша­ва Фу­штић.
Он ис­ти­че да је на ре­дов­ност ис­пла­те за­по­сле­них у ло­кал­ној упра­ви и ве­ли­ки број пре­ко­број­них ДФ ука­зи­вао и при­је го­ди­ну да­на.
– Ука­зи­ва­ли смо и упо­зо­ра­ва­ли јав­ност и за­по­сле­не у Оп­шти­ни да ће до­ћи у си­ту­а­ци­ју да не при­ма­ју пла­ту и све то због 135 ли­ца ко­ји­ма се ре­дов­но ис­пла­ћу­ју за­ра­де, а не до­ла­зе на по­сао го­ди­на­ма. Твр­дим да у Оп­шти­ни Би­је­ло По­ље има љу­ди ко­ји ни­кад ни­је­су до­шли на по­сао, а уред­но при­ма­ју пла­ту као и они ко­ји ра­де. Ука­зи­ва­ли смо и на чи­ње­ни­цу да ло­кал­на упра­ва ис­пла­ћу­је лич­не до­хот­ке за 38 осо­ба ко­је жи­ве и ра­де у ино­стра­нству. Је­ди­на исти­на је да за­по­сле­ни у Оп­шти­ни не мо­гу да при­ме пла­те, јер из­др­жа­ва­ју и 135 па­ра­зит­ских пла­та – ка­же Фу­штић и до­да­је да ви­шак за­по­сле­них на го­ди­шњем ни­воу оп­те­ре­ћу­је плат­ни фонд за око ми­ли­он еура у бру­то из­но­су. 
– Про­цје­њу­је се да у Оп­шти­ни Би­је­ло По­ље има око 700 за­по­сле­них, а тра­жи­ли смо и тра­жи­ће­мо и на сле­де­ћем за­сје­да­њу СО да Оп­шти­на, у скла­ду са За­ко­ном о при­сту­пу ин­фор­ма­ци­ја­ма, на свом сај­ту об­ја­ви име­на за­по­сле­них у ло­кал­ној упра­ви, јав­ним пред­у­зе­ћи­ма и уста­но­ва­ма чи­ји је она осни­вач. да ко­нач­но гра­ђа­ни Би­је­лог По­ља ви­де ко­ли­ко има за­по­сле­них ко­ји се фи­нан­си­ра­ју из бу­џе­та и пре­по­зна­ју оне ко­је при­ма­ју пла­те, а ни­ка­да не до­ла­зе на по­сао – на­гла­ша­ва Фу­штић. 
 
 
Оп­те­ре­ћење и ка­ма­те на стам­бе­не кре­ди­те
 
 
– Оп­штин­ску ка­су оп­те­ре­ћу­ју и ка­ма­те на стам­бе­не кре­ди­те ко­ји се у цје­ло­сти упла­ћу­ју из бу­џе­та, за шта је на го­ди­шњем ни­воу нео­п­ход­но обез­би­је­ди­ти пре­ко 300.000 еура. Ка­да би се от­пу­сти­ли рад­ни­ци ко­ји при­ма­ју пла­ту, а не до­ла­зе на по­сао и уки­ну­ла ка­ма­та на стам­бе­не кре­ди­те не би би­ло про­бле­ма у ис­пла­ти чак и уве­ћа­ног бро­ја рад­ни­ка. Уби­је­ђен сам да би да би та­да сви оп­штин­ски слу­жбе­ни­ци ре­дов­но при­ма­ли пла­те – ка­же Слав­ко Фу­штић.
 
 
(ДАН, 30. 10. 2014.)Датум: 03.12.2014
Close
Close