ОО Андријевица: Привилеговани моћници пуне џепове

 На те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Ан­дри­је­ви­ца шу­ме за­хва­та­ју 15.793 хек­та­ра. Од то­га се при­вред­не шу­ме рас­про­сти­ру на 8.106 хек­та­ра, а ви­со­ке еко­ном­ске на 7.687 хек­та­ра. Пре­ма пла­ну, пред­ви­ђе­на го­ди­шња сје­ча из­но­си око 5.500 ме­та­ра куб­них че­ти­на­ра и око 16.000 ме­та­ра куб­них ли­шћа­ра. Пре­ма утвр­ђе­ним про­пи­си­ма ко­ји су би­ли на сна­зи до при­је не­ко­ли­ко го­ди­на, ло­кал­ну упра­ву је по осно­ву кон­це­си­ја на шу­ме сле­до­ва­ло 30 од­сто при­хо­да. За­кон је у ме­ђу­вре­ме­ну пре­и­на­чен чи­ме је оп­шти­на­ма до­ди­је­ље­но 70 од­сто при­хо­да од кон­це­си­ја на шу­ме. 

И док из вла­да­ју­ће струк­ту­ре твр­де да је то ре­ал­ни из­нос до ко­јег се до­шло на осно­ву утвр­ђе­не об­ра­чун­ске ме­то­до­ло­ги­је, до­тле из ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је сма­тра­ју да у чи­та­вој при­чи при­ви­ле­го­ва­ни моћ­ни­ци пу­не џе­по­ве, а да ло­кал­ним за­јед­ни­ца­ма оста­ју за­не­мар­љи­ва сред­ства у од­но­су на оства­ре­не при­хо­де.
– Да се на пра­ви на­чин во­ди еви­ден­ци­ја екс­пло­а­та­ци­је шум­ског бо­гат­ства од стра­не кон­це­си­о­на­ра, ло­кал­на упра­ва би по том осно­ву до­би­ја­ла знат­но ви­ше нов­ца. То се, ме­ђу­тим, не ра­ди, јер је ак­ту­ел­ни ре­жим сми­слио да се би­лан­си о сје­чи шу­ме и оства­ре­ним при­хо­ди­ма са­чи­ња­ва­ју она­ко ка­ко то од­го­ва­ра моћ­ним по­је­дин­ци­ма, бли­ским вла­да­ју­ћој ДПС–СДП ко­а­ли­ци­ји. Јед­но­став­но, са­да­шњи на­чин га­здо­ва­ња шу­ма­ма ни­је ста­вљен у функ­ци­ју раз­во­ја сре­ди­не у ко­јој се оне на­ла­зе, јер ло­кал­на за­јед­ни­ца не рас­по­ла­же и не упра­вља при­род­ним бо­гат­стви­ма ко­ја се на­ла­зе на ње­ној те­ри­то­ри­ји – ис­ти­чу из ОО Но­ве. 
Они сма­тра­ју да је ви­ше­го­ди­шња не­ми­ло­срд­на сје­ча шу­ма на под­руч­ју ан­дри­је­вич­ке оп­шти­не оста­ви­ла да­ле­ко­се­жне не­га­тив­не по­сле­ди­це. 
– То што се по­след­њих го­ди­на де­ша­ва­ло с на­шим шу­ма­ма пред­ста­вља нај­стра­шни­ју мо­гу­ћу по­ха­ру. Кон­це­си­је на шу­ме до­би­ја­ју углав­ном они иза ко­јих сто­ји власт. Та­ко се ра­у­бо­ва­њем при­род­ног бо­гат­ства ку­пу­ју би­ра­чи ко­ји на из­бо­ри­ма да­ју ле­ги­ти­ми­тет бе­за­ко­њу. Све то ука­зу­је да се знат­не ко­ли­чи­не др­ве­та тран­спор­ту­ју и про­да­ју ми­мо ле­гал­них то­ко­ва што за по­сле­ди­цу има ма­ле при­хо­де ко­је ло­кал­на за­јед­ни­ца оства­ру­је по пи­та­њу кон­це­си­ја на шу­ме. Оста­ло је да нам моћ­ни­ци узму још вод­но бо­гат­ство, по­сли­је че­га ће­мо има­ти је­ди­но пра­во да уди­ше­мо ва­здух – на­гла­ша­ва­ју из ОО Но­ве. 
На­во­де да је у по­след­ње ври­је­ме, за­хва­љу­ју­ћи не­план­ском га­здо­ва­њу шу­ма­ма, до­шло до де­ва­ста­ци­је про­сто­ра и уни­шта­ва­ња пут­не ин­фра­струк­ту­ре. Ка­жу да је до­шло до пре­су­ши­ва­ња мно­гих во­до­и­зво­ри­шта и да се вр­ло ма­ло па­жње по­све­ћу­је по­шу­мља­ва­њу по­вр­ши­на на ко­ји­ма се вр­ши пу­сто­ше­ње шум­ског бо­гат­ства. Сма­тра­ју да све то ука­зу­је на по­тре­бу озбиљ­ни­јег при­сту­па на­ци­о­нал­ној по­ли­ти­ци за­шти­те и упра­вља­ња шу­ма­ма.
– У на­шим шу­ма­ма вла­да пра­ва ка­сап­ни­ца. Те­шки ка­ми­о­ни на­то­ва­ре­ни бал­ва­ни­ма, ре­ме­те при­род­ну рав­но­те­жу и уни­шта­ва­ју пут­ну ин­фра­струк­ту­ру, а над­ле­жне слу­жбе не по­ку­ша­ва­ју да су­зби­ју та­кве по­ја­ве. То ра­де кон­це­си­о­на­ри ко­ји ви­ше не зна­ју шта ће с нов­цем. То су по­раз­не чи­ње­ни­це ко­је иза­зи­ва­ју огор­че­ње код сва­ког нор­мал­ног чо­вје­ка, спрем­ног да уочи да вла­да­ју­ћа струк­ту­ра на­мјер­но за­тва­ра очи пред ви­дљи­вим бе­за­ко­њем – по­ру­чу­ју из ОО Но­ве.
 
 
Вра­ти­ти имо­ви­ну бив­шим вла­сни­ци­ма
 
Из ОО Но­ве зах­ти­је­ва­ју да се бив­шим вла­сни­ци­ма вра­те шу­ме и шум­ско зе­мљи­ште од­у­зе­то Уред­бом о раз­гра­ни­че­њу 1963. го­ди­не. 
– Европ­ска уни­ја већ ду­же ври­је­ме по­ку­ша­ва да пре­до­чи Цр­ној Го­ри ка­ко се на пра­ви на­чин чу­ва­ју и шти­те шу­ме. Чу­ди нас от­куд не­ко­ме смје­лост да из­бје­га­ва по­што­ва­ње За­ко­на о ре­сти­ту­ци­ји и пре­по­ру­ке Европ­ске уни­је о за­шти­ти жи­вот­не сре­ди­не. Тим при­је, јер су по­је­ди­ни ути­цај­ни љу­ди успје­ли да за се­бе оства­ре пра­во по­вра­ћа­ја шу­ма, док оста­ли уза­луд че­ка­ју го­ди­на­ма. Та­кав на­чин вла­да­ња је крај­ње не­при­мје­рен и по­зи­ва­мо над­ле­жне да се ко­нач­но уозби­ље и ово пи­та­ње поч­ну рје­ша­ва­ти на од­го­ва­ра­ју­ћи на­чин – по­ру­чи­ли су из ОО Но­ве.
 
 
(ДАН, 30. 10. 2014.)
 Датум: 03.12.2014
Close
Close