ОО Бар: Вујошевић: Челници општине преко ноћи до богатства

 Од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у СО Бар Са­во Ву­јо­ше­вић твр­ди да су по­је­ди­ни град­ски чел­ни­ци и при­пад­ни­ци оли­гар­хи­је на вла­сти пре­ко но­ћи до­шли до ми­ли­он­ских из­но­са на сво­јим ра­чу­ни­ма, а да су, с дру­ге стра­не, гра­ђа­ни све си­ро­ма­шни­ји.

– Зах­ти­је­ва­ће­мо од над­ле­жних др­жав­них ор­га­на да пре­ду­зму све мје­ре ка­ко Бар не би ви­ше био пре­по­зна­тљив по кри­ми­нал­ним кла­но­ви­ма, уби­стви­ма и нар­ко­ма­ни­ји већ да бу­де без­бје­дан град ко­ји ће мла­дим љу­ди­ма омо­гу­ћи­ти и ство­ри­ти до­стој­не усло­ве за жи­вот, гдје ће се скла­па­ти што ви­ше бра­ко­ва и гдје ће се ра­ђа­ти што ви­ше дје­це. Оче­ку­је­мо да но­ва власт обез­би­је­ди јав­ност ра­да ло­кал­не са­мо­у­пра­ве и да ни­шта не скри­ва од опо­зи­ци­је, као и да ура­ди ком­плет­ну ре­ви­зи­ју до­са­да­шњег по­сло­ва­ња ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Оче­ку­је­мо да ће јав­ност има­ти увид у из­но­се мје­сеч­них при­ма­ња ло­кал­них функ­ци­о­не­ра, на­мје­ште­ни­ка, слу­жбе­ни­ка у ор­га­ни­ма ло­кал­не упра­ве, укљу­чу­ју­ћи ди­рек­то­ре и ру­ко­во­ди­о­це јав­них пред­у­зе­ћа. На тај на­чин гра­ђа­ни ће има­ти увид у то ка­ко се тро­ше фи­нан­сиј­ска сред­ства Ба­ра­на, а до­би­ће и од­го­во­ре ко­ли­ко је Оп­шти­на Бар и сва јав­на пред­у­зе­ћа чи­ји је она осни­вач фи­нан­сиј­ски за­ду­же­на, ко је те ду­го­ве ство­рио, ко је до­нио од­лу­ке о за­ду­жи­ва­њу и ка­да… Тра­жи­ће­мо да нам до­ста­ве по­пис цје­ло­куп­не по­крет­не и не­по­крет­не имо­ви­не, ко­ја је у вла­сни­штву оп­шти­не Бар, као и по­пис по­крет­не и не­по­крет­не имо­ви­не ко­ја је у вла­сни­штву јав­них пред­у­зе­ћа чи­ји је осни­вач Оп­шти­на Бар, јер то до да­нас ни­је ура­ди­ла прет­ход­на власт – ка­же Ву­јо­ше­вић.
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, опо­зи­ци­ја ће по­кре­ну­ти по­сту­пак вра­ћа­ња имо­ви­не ве­ли­ких су­бје­ка­та са те­ри­то­ри­је оп­шти­не, као што су Лу­ка Бар, КТГТ АД Бар, Ма­ри­на АД Бар и др, на осно­ву уло­же­них сред­ста­ва ко­је је Оп­шти­на Бар има­ла у по­ме­ну­тим су­бјек­ти­ма, на на­чин да се сход­но уло­же­ним сред­стви­ма при­зна удио оп­шти­не у ак­циј­ском ди­је­лу ка­пи­та­ла по­ме­ну­тих пред­у­зе­ћа. 
– Оче­ку­је­мо да но­ви гра­до­на­чел­ник др Зо­ран Ср­зен­тић ча­сно и по­ште­но слу­жи свом гра­ду и су­гра­ђа­ни­ма, да гра­ђа­ни­ма Ба­ра вра­ти вје­ру у по­ште­не и че­сти­те љу­де и на­ду да има још из­да­на­ка Цр­не Го­ре ко­ји су спрем­ни да бу­ду у слу­жби по­ште­них гра­ђа­на и свог гра­да. Уби­је­ђен сам да у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји има са­вје­сних и ча­сних љу­ди ко­ји и са­ми ви­де гдје их ко­рум­пи­ра­ни по­је­дин­ци из вр­ха њи­хо­ве ко­а­ли­ци­је во­де, и да то ни­је до­бро за бу­дућ­ност и на­шег гра­да и Цр­не Го­ре – ис­та­као је Ву­јо­ше­вић.
 
 
(ДАН, 29. 10. 2014.)Датум: 27.11.2014
Close
Close