ОО Зета: Ђуришић: Новац нестаје, а резултата нема

 Од­бор­ни­ци у зет­ском пар­ла­мен­ту из­ја­сни­ће се 6. но­вем­бра о из­вје­шта­ју о ра­ду пред­сјед­ни­ка Град­ске оп­шти­не Го­лу­бов­ци Ду­ша­на Ра­до­њи­ћа за 2013. го­ди­ну. На 14 ку­ца­них стра­на Ра­до­њић је пре­зен­то­вао је шта је све ура­ђе­но у Зе­ти за го­ди­ну да­на. Из­ме­ђу оста­лог, на­ве­де­но је да је по­чео са ра­дом вр­тић у Го­лу­бов­ци­ма, да је у Основ­ној шко­ли „Гор­ња Зе­та” до­гра­ђе­но шест учи­о­ни­ца, да је кон­зер­ви­ра­на спорт­ска дво­ра­на у Бе­гла­ци­ма. Ра­до­њић је у из­вје­шта­ју на­вео да је за ло­кал­ну ин­фра­струк­ту­ру про­шле го­ди­не утро­ше­но 2.504.842,61 еура.

-У 2013. го­ди­ни за ра­до­ве на во­до­вод­ној мре­жи утро­ше­но је 2.384.115,75 еура. По­ста­вље­но је 441 кон­теј­не­ра на 264 ми­кро­ло­ка­ци­је, а за са­на­ци­ју спон­та­но на­ста­лих од­ла­га­ли­шта ко­му­нал­ног от­па­да утро­ше­но је 4.997,24 еура. За одр­жа­ва­ње гро­ба­ља утро­ше­но је 10.000 еура, а за из­ра­ду план­ске и про­јект­не до­ку­мен­та­ци­је 5.010 еура – сто­ји у Ра­до­њи­ће­вом из­вје­шта­ју. 
У из­вје­шта­ју је на­ве­де­но да је у про­шлој го­ди­ни при­сти­гло 116 за­хтје­ва за јед­но­крат­ну нов­ча­ну по­моћ на осно­ву ко­јих је ис­пла­ће­но 8.070 еура. На­ве­де­но је да су по­пла­ве на­чи­ни­ле ште­ту по­љо­при­вред­ним про­из­во­ђа­чи­ма због че­га је ис­пла­ће­но 206.194,50 еура 
Опо­зи­ци­ја у зет­ском пар­ла­мен­ту на­во­ди да све што је на­зна­че­но у Ра­до­њи­ће­вом из­вје­шта­ју по­на­вља се из го­ди­не у го­ди­ну. 
Од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Сан­дра Ђу­ри­шић ка­же да је ли­је­по ви­дје­ти 14 стра­на из­вје­шта­ја о ра­ду пред­сјед­ни­ка град­ске оп­шти­не за 2013.го­ди­ну, али да нај­бо­ље гра­ђа­ни Зе­те зна­ју да ли је, на при­мјер у во­до­вод­ну ин­фра­струк­ту­ру за­и­ста уло­же­но три ми­ли­о­на.
-Ко­ли­ко је нов­ца ста­вље­но на па­пир, ја вје­ру­јем тим ци­фра­ма, јер па­пир тр­пи све. Сје­ћам се још као дје­вој­чи­ца обе­ћа­ња да ће во­до­вод би­ти за­вр­шен 2010, 2011.. ја за­вр­ших сред­њу шко­лу, још ма­ло ћу ди­пло­ми­ра­ти и на фа­кул­те­ту а во­до­вод још ни­је за­вр­шен. Пи­там се, гдје је но­вац? Од са­о­бра­ћај­не ин­фра­струк­ту­ре, та­ко­ђе са­мо мр­тво сло­во на па­пи­ру. Сви пу­те­ви су по­ха­ба­ни, пу­ни ру­па, са­мо се са­ни­ра­ју а из го­ди­не у го­ди­ну све го­ри. Тро­то­а­ри, ако их гдје и има, не одр­жа­ва­ју се - ка­за­ла је Ђу­ри­шић.
Ђу­ри­шић се освр­ну­ла и на ин­ве­стри­ра­ње у кул­ту­ру у Зе­ти.
- Про­чи­тах да се по­ма­жу и кул­тур­но умјет­нич­ка дру­штва у Зе­ти. Пу­ким слу­ча­јем, члан сам јед­ног од њих, па не­што и не по­ђох на тур­не­ју и не обу­кох но­шњу ко­ју је до­ни­ра­ла ГО Го­лу­бов­ци? Гдје је но­вац? Омла­ди­на Зе­те је за­по­ста­вље­на у свим сег­мен­ти­ма. Пре­ви­ше нов­ца „не­ста­је” а ре­зул­та­та не­ма - на­гла­си­ла је Ђу­ри­шић.
 
 
(ДАН, 28. 10. 2014.)Датум: 27.11.2014
Close
Close