ОО Андријевица: Ракетић: Удбашке методе ДПС-а

 Од ка­ко је ко­а­ли­ци­ја ДПС–СДП пре­у­зе­ла власт у Ан­дри­је­ви­ци, ин­ве­сти­ци­о­на ула­га­ња у мје­сним за­јед­ни­ца­ма су све­де­на на ми­ни­мум, оци­је­ни­ли су ју­че пред­став­ни­ци опо­зи­ци­о­них стра­на­ка.Они су под­сје­ти­ли да су при­ли­ком усва­ја­ња бу­џе­та оп­штин­ски чел­ни­ци ис­ти­ца­ли да се ра­ди о раз­вој­ној про­јек­ци­ји и да се то­ком ње­го­вог пла­ни­ра­ња стро­го во­ди­ло ра­чу­на о по­што­ва­њу ви­ше­го­ди­шњих ин­ве­сти­ци­о­них пла­но­ва, ко­ји под­ра­зу­ми­је­ва­ју из­град­њу и ре­кон­струк­ци­ју број­них обје­ка­та, пу­те­ва, мо­сто­ва, во­до­во­да и што­шта дру­гог што је у ин­те­ре­су ло­кал­ног ста­нов­ни­штва. Ме­ђу­тим, ка­ко су на­ве­ли, ври­је­ме за на­ма по­ка­за­ло је да су обе­ћа­не раз­вој­не ин­ве­сти­ци­је оста­ле са­мо мр­тво сло­во на па­пи­ру и да је вр­ло ма­ло сред­ста­ва утро­ше­но за из­град­њу и уна­пре­ђе­ње ко­му­нал­не и дру­шве­не ин­фра­струк­ту­ре. 

Пред­сјед­ник од­бо­ра Но­ве српске демократије Ве­ско Ра­ке­тић на­во­ди да ан­дри­је­вич­ка вла­да­ју­ћа гар­ни­ту­ра ни­је ура­ди­ла ни је­дан од­сто од оно­га шта је обе­ћа­ва­ла. Он је под­сје­тио да је од 1.783.233 еура, ко­ли­ко из­но­си про­јек­то­ва­ни бу­џет оп­шти­не Ан­дри­је­ви­ца за те­ку­ћу го­ди­ну, 628.007. еура пла­ни­ра­но за ре­а­ли­за­ци­ју ка­пи­тал­них ин­ве­сти­ци­ја. Ме­ђу­тим, ка­ко на­во­ди, гра­ђа­ни уоп­ште не зна­ју гдје су та сред­ства уло­же­на.
– У по­след­ње дви­је го­ди­не би­ло је не­ких сит­них ра­до­ва на про­сто­ру оп­шти­не Ан­дри­је­ви­ца, али то је за­не­мар­љи­во у од­но­су на оно што су обе­ћа­ва­ли они ко­ји су за­у­зе­ли во­де­ће по­зи­ци­је у ло­кал­ној упра­ви. И то што се ра­ди, ра­ди се тај­но, та­ко да је ло­кал­но ста­нов­ни­штво пот­пу­но не­ин­фор­ми­са­но ка­ко функ­ци­о­ни­ше ло­кал­на упра­ва, што је још је­дан од до­ка­за да ДПС оп­ста­је на вла­сти слу­же­ћи се „уд­ба­шким” ме­то­да­ма. Та­ко­ђе, свје­до­ци смо да су без тен­де­ра и по­треб­не про­јек­те до­ку­мен­та­ци­је од­ра­ђи­ва­ни не­ки по­сло­ви од ко­јих су про­фи­ти­ра­ли љу­ди бли­ски ло­кал­ним вла­сто­држ­ци­ма. За­то су вје­ро­ват­но и ор­га­ни­зо­ва­ли са­мо дви­је јав­не рас­пра­ве по пи­та­њу пла­ни­ра­ња бу­џе­та из ко­јег су прак­тич­но ис­кљу­чи­ли мје­сне за­јед­ни­це. Та­ко су гра­ђа­ни­ма ус­кра­ти­ли пра­во да из­не­су ми­шље­ње и су­ге­сти­је о бу­џет­ској про­јек­ци­ји. То се сми­шље­но ра­ди ка­ко би се гра­ђа­ни уцје­њи­ва­ли уоби­чај­ним ри­је­чи­ма: „Ако гла­саш ДПС, до­би­ћеш ас­фалт, ако то не ура­диш и да­ље ћеш га­зи­ти по бла­ту”. Да ни­је тра­гич­но би­ло би сми­је­шно, исто као што је и тра­гич­но и сми­је­шно да се ло­кал­но ру­ко­вод­ствао на ова­кав на­чин од­но­си пре­ма сво­јим гра­ђа­ни­ма – на­гла­сио је Ра­ке­тић.
 
 
(ДАН, 24. 10. 2014.)
 Датум: 27.10.2014
Close
Close