ОО Бар: Стање у општини катастрофално

Од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је оцје­њу­ју да је ста­ње у Оп­шти­ни ка­та­стро­фал­но, а да је глав­ни кри­вац за то вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја ДПС–СДП. Они тра­же да се из­вр­ши цје­ло­куп­на ре­ви­зи­ја фи­нан­сиј­ског по­сло­ва­ња Оп­шти­не и да се пре­и­спи­та­ју при­ва­ти­за­ци­је пред­у­зе­ћа. 

Пре­ма ри­је­чи­ма Де­ја­на Ђу­ро­ви­ћа, од­бор­ни­ка ДФ-а, ста­ње у Оп­шти­ни је ка­та­стро­фал­но. 
– Не зна се ко ко­ме и ко­ли­ко ду­гу­је, ни­ти се зна ко­ли­ки је укуп­ни дуг Оп­шти­не. Ни­кад у овој Оп­шти­ни нијесмо ус­по­ста­ви­ли јав­но при­ват­но парт­нер­ство с не­ким, не да то зна­мо ми у опо­зи­ци­ји. Уви­јек се то ра­ди­ло под ве­лом тај­но­сти. При­мјер за то су јав­не на­бав­ке, ко­је су ура­ђе­не у пред­из­бор­ној кам­па­њи у из­но­су од 410.000 еура. То смо мо­гли ви­дје­ти на сај­ту Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја, али не и на сај­ту Оп­шти­не. Ја се на­дам да но­ви пред­сјед­ник оп­шти­не зна ко­ли­ки је дуг, али нијесам си­гу­ран. У пи­та­њу су пре­би­ја­ња с тзв. парт­не­ри­ма, у ко­ји­ма је Оп­шти­на да­ла не­ке сво­је ло­ка­ци­је за ду­го­ве, и ја сам спре­ман да ка­жем ко­је су то ло­ка­ци­је. У пи­та­њу су вр­ло атрак­тив­не ло­ка­ци­је ко­је су да­те, и не мо­же се зна­ти ко­ли­ки је дуг ако се пр­во ово не зна. Сма­трам да би за ове ло­ка­ци­је тре­ба­ло да зна са­да­шњи пред­сјед­ник – ис­та­као је Ђу­ро­вић.
 
Ја­ке ве­зе с „пр­вом фа­ми­ли­јом”
 
Од­бор­ник ДФ-а Са­во Ву­јо­ше­вић ка­зао је да ће ин­си­сти­ра­ти на то­ме да СО до­не­се од­лу­ку о по­кре­та­њу ини­ци­ја­ти­ве пре­ма Вла­ди ЦГ да се ка­пи­тал ко­ји је Оп­шти­на Бар уло­жи­ла у пред­у­зе­ћа АД „Ма­ри­на Бар”, Лу­ка Бар, КТГТ АД Бар и дру­га вра­ти Оп­шти­ни кроз вла­снич­ки удио у ак­циј­ском ка­пи­та­лу по­ме­ну­тих пред­у­зе­ћа.
– Од­бор­ни­ци вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је од­би­ја­ју да се до­не­се од­лу­ка о цје­ло­куп­ној ре­ви­зи­ји фи­нан­сиј­ског по­сло­ва­ња Оп­шти­не Бар, а на тај на­чин би се до­би­ло пра­во фи­нан­сиј­ско ста­ње у Оп­шти­ни, и то је је­ди­ни на­чин да се она фи­нан­сиј­ски кон­со­ли­ду­је. Ове чи­ње­ни­це нај­ре­чи­ти­је го­во­ре о од­но­су до­са­да­шње вла­сти пре­ма Ба­ру и ње­го­вим гра­ђа­ни­ма. Да ли је ве­за „пр­ве фа­ми­ли­је” и Пр­ве бан­ке с по­је­дин­ци­ма из вла­да­ју­ће оли­гар­хи­је бар­ске оп­шти­не то­ли­ко ја­ка и да ли су јед­ни дру­ге то­ли­ко „за­ду­жи­ли”, па др­жав­не ин­сти­ту­ци­је не мо­гу да ре­а­гу­ју јер за­ви­се од во­ље и рас­по­ло­же­ња по­је­ди­них моћ­ни­ка? Да ли се њи­хо­ва „за­ду­же­ња” за­сни­ва­ју на нов­ча­ним то­ко­ви­ма из про­да­је “Ма­ље­ви­ка” или још не­ким „услу­га­ма”, да ли ова­ко бе­за­ко­ње и др­скост мо­гу про­ћи без пре­и­спи­ти­ва­ња над­ле­жних др­жав­них ор­га­на? Ово су не­ка од оправ­да­них пи­та­ња, на ко­ја ће се, на­дам се, бр­зо до­би­ти и пра­ви од­го­вор – ка­зао је Ву­јо­ше­вић.
 
 
Ни­кад ни­је би­ло го­ре
 
Од­бор­ник ДФ-а Де­јан Ђу­ро­вић ка­зао је да тре­ба ста­ти с уби­ра­њем по­ре­за... 
– Овај на­род не­ма ни за хљеб, а не да пла­ћа по­ре­зе. Нај­зна­чај­ни­ја став­ка при­вре­де ове Оп­шти­не је да смо на­пла­ти­ли по­рез од ових „бо­га­тих” гра­ђа­на на­ше оп­шти­не. Ова­ко ви­ше не иде, ка­та­стро­фа је очи­глед­на. Овој Оп­шти­ни тре­ба­ју ка­дро­ви, не пар­тиј­ски већ до­ка­за­ни у сво­јој стру­ци, без об­зи­ра на го­ди­не. Ово ни­је по­ли­гон за обу­ку ка­дро­ва, већ за нај­бо­ље, јер је си­ту­а­ци­ја нај­го­ра. Оп­шти­на не­ма ме­на­џе­ра, ов­дје се про­да­јом ба­вио сва­ко, и за­то смо до­шли у ову си­ту­а­ци­ју – ка­же Ђу­ро­вић.
 
 
(ДАН, 16. 10. 2014.)Датум: 20.10.2014
Close
Close