ОО Пљевља: Ровчанин: Утврдити одговорност за пропаст предузећа

 Не­ка­да­шњи рад­ни­ци пље­ваљ­ских пред­у­зе­ћа вје­ру­ју да ће кон­трол­но са­слу­ша­ње у цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту вр­хов­ног др­жав­ног ту­жи­о­ца ра­сви­је­тли­ти мно­га де­ша­ва­ња то­ком при­ва­ти­за­ци­је њи­хо­вих пред­у­зе­ћа: Оцје­њу­ју и да је ини­ци­ја­ти­ва МАНС-а да на овај на­чин ис­пи­та суд­би­на под­не­се­них кри­вич­них при­ја­ва пра­ви по­тез. Ло­шом при­ва­ти­за­ци­јом нај­ви­ше су по­го­ђе­ни рад­ни­ци не­ка­да­шње Кор­по­ра­ци­је „Ве­ли­мир Ја­кић” и „Оп­те­ла” јер је и јед­ну и дру­гу фир­му ку­пи­ла Век­тра Мон­те­не­гро. Рад­ни­ци су без от­прем­ни­на по­сла­ти ку­ћи, а на под­не­се­не кри­вич­не при­ја­ве ту­жи­ла­штво се ни­је да­ло огла­ша­ва­ло. 

И рад­ни­ци не­ка­да­шње Кор­по­ра­ци­је „Ја­кић” њих 599 твр­де да су не­за­ко­ни­то по­сла­ти на Би­ро ра­да 2003. го­ди­не. Не­ка­да­шњи „Ја­ки­ћев­ци” чи­ја је кор­по­ра­ци­ја ку­пље­на та­ко­ђе од „Век­тре”, вла­сни­штво Дра­га­на Бр­ко­ви­ћа, ка­жу да је нео­п­ход­но утвр­ди­ти од­го­вор­ност свих ли­ца ко­ја су уче­ство­ва­ла у тим по­сло­ви­ма.
– По­сред­ством не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је МАНС обра­ти­ли смо се Вр­хов­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву Цр­не Го­ре да утвр­ди од­го­вор­ност про­тив ли­ца од­го­вор­них у сте­чај­ном по­ступ­ку. За­хтјев смо под­ни­је­ли 10. ју­ла 2012. го­ди­не. До да­нас не­ма­мо од­го­во­ра од над­ле­жних ор­га­на – ка­зао је не­ка­да­шњи рад­ник „Ја­ки­ћа” Вла­ди­мир Кла­чар. 
Да су по­чи­ње­ни број­ни про­пу­сти и да се при­том све ра­ди ка­ко би се за­шти­и­ли од­го­вор­ни за пре­сту­пе, твр­де и у Де­мо­крат­ском фрон­ту. За од­бор­ни­ка у пље­ваљ­ском ло­кал­ном пар­ла­мен­ту Ни­ко­лу Ров­ча­ни­на тај про­блем је по­себ­но из­ра­жен у Пље­вљи­ма. 
– Свје­до­ци смо, на­ро­чи­то ми у Пље­вљи­ма, да ре­жим ево већ дви­је и по де­це­ни­је спро­во­ди по­ли­ти­ку на ште­ту гра­ђа­на и рад­ни­ка. Ре­зул­та­ти та­кве по­ли­ти­ке пре­по­ло­ви­ли су број за­по­сле­них у Пље­вљи­ма и пот­пу­но уни­шти­ли при­вре­ду. На­жа­лост, др­жа­ва и да­ље не мо­же да ус­по­ста­ви не­за­ви­сно ту­жи­ла­штво у пу­ном ка­па­ци­те­ту чи­јим би про­фе­си­о­нал­ним ра­дом би­ла обез­бје­ђа­на јед­на­кост свих пред за­ко­ном и ко­нач­но утвр­ђе­на од­го­вор­ност по­је­ди­на­ца, на­ро­чи­то ДПС ка­дро­ва. Број осу­ђу­ју­ћих пре­су­да за дје­ла зло­у­по­тре­ба слу­жбе­ног по­ло­жа­ја го­то­во да је на ни­воу ста­ти­стич­ке гре­шке, док број обес­пра­вље­них рад­ни­ка и уни­ште­них при­вред­них дру­шта­ва ра­сте – ка­зао је Ни­ко­ла Ров­ча­нин уз по­ја­шње­ње да је при­мјер не­ка­да­шње вој­не фа­бри­ке „Век­тра оп­тел“, гдје др­жав­ни ор­га­ни ни на­кон ђест го­ди­на не­ма­ју ка­па­ци­те­та да ста­ну у за­шти­ту рад­ни­ка и утвр­де од­го­вор­ност по­је­ди­на­ца, то нај­бо­ље по­ка­зу­је. 
Ров­ча­нин ка­же да над­ле­жни др­жав­ни ор­га­ни ни­је­су успје­ли да до­ка­жу, а у нај­ве­ћем бро­ју слу­ча­је­ва ни­је­су ни по­ку­ша­ли да до­ка­жу, оно што сви гра­ђа­ни Пље­ва­ља зна­ју. По­зна­то је да по­је­дин­ци ко­ји при­па­да­ју вла­да­ју­ћој струк­ту­ри ужи­ва­ју пот­пу­ну за­шти­ту и да су њи­хо­ва пра­ва да­ле­ко ве­ћа од пра­ва гра­ђа­на, а оба­ве­зе и од­го­вор­но­сти го­то­во да не по­сто­је. 
– По­сао др­жав­ног ту­жи­ла­штва пре­у­зи­ма ци­вил­ни сек­тор под вођ­ством МАНС-а што је осно­ви по­ка­за­тељ не­до­ста­та­ка пра­во­суд­ног си­сте­ма, а што је пре­по­зна­то као озби­љан про­блем и у при­ступ­ним пре­го­во­ри­ма са ЕУ. Та­ко­ђе, при­мјер Век­тре у Пље­вљи­ма по­ка­зу­је да ре­жим упор­но шти­ти ин­ве­сти­то­ре ко­ји не да­ју ни­ка­кве ре­зул­та­те, из­у­зев по­ра­жа­ва­ју­ћих број­ки из­ра­же­них у сто­ти­на­ма от­пу­ште­них рад­ни­ка и ду­го­ва­ња на име за­ра­да ко­ја оба­ра­ју све ре­кор­де – по­ру­чио је Ров­ча­нин. 
У са­да­шњој фа­бри­ци „Оп­тел Век­тра” од при­ва­ти­за­ци­је ни­је ус­по­ста­вље­на ни­ка­ква про­из­вод­ња. На по­слу је оста­ло де­се­так рад­ни­ка ко­ји мје­се­ци­ма не при­ма­ју пла­ту, а њи­хов је по­сао одр­жа­ва­ње фа­брич­ког кру­га и обје­ка­та. У „Век­три Ја­кић„ ко­ја је не­дав­но иза­шла из сте­ча­ја про­из­вод­ња се опо­ра­вља, али се још да­ле­ко од ве­ли­ких рад­них по­ду­хва­та и на­ја­вље­них про­из­вод­них ка­па­ци­те­та. 
 
 
Смје­на вла­сти је­ди­но рје­ше­ње
 
– Кључ­ни про­блем је не­до­ста­так по­ли­тич­ке во­ље и ре­жим упор­но чу­ва си­стем ко­ји од­го­ва­ра не­ко­ли­ци­ни по­је­ди­на­ца и по­ро­ди­ца, ко­ји су при­ва­ти­зо­ва­ли др­жа­ву. По­ли­тич­ку во­љу за спро­во­ђе­ње кључ­них ре­фор­ми, на­ро­чи­то у обла­сти вла­да­ви­не пра­ва и бор­бе про­тив ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла, не тре­ба оче­ки­ва­ти од вла­да­ју­ће ели­те, јер они не же­ле са­ми се­бе да уру­ша­ва­ју. За­то је смје­на вла­сти и ус­по­ста­вља­ње смјен­љи­во­сти вла­сти као јед­ног од основ­них прин­ци­па са­вре­ме­не де­мо­кра­ти­је, је­ди­ни на­чин да спро­ве­де­мо кључ­не ре­фор­ме и да ко­нач­но ус­по­ста­ви­мо не­за­ви­сно суд­ство и ту­жи­ла­штво, ко­је ће при­је све­га вра­ти­ти по­вје­ре­ње гра­ђа­на и обез­бје­ди­ти јед­на­кост свих пред за­ко­ном – ка­зао је Ров­ча­нин.
 
 
(ДАН, 04. 10. 2014.)
 Датум: 08.10.2014
Close
Close