ОО Бар: Ђуровић: Општина дише на апаратима

 На­кон кон­сти­ту­и­са­ња ло­кал­не вла­сти, опо­зи­ци­ја оцје­њу­је да но­ва–ста­ра ко­а­ли­ци­ја ДПС–СДП ни­је спрем­на да по­ну­ди ни­што но­во гра­ду и гра­ђа­ни­ма.

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Де­јан Ђу­ро­вић по­ру­чу­је да ће опо­зи­ци­ја од вла­сти тра­жи­ти да се по­шту­ју за­кон и од­лу­ке Ску­шти­не оп­шти­не, а не од­лу­ке из­вр­шне вла­сти.
– Бу­дућ­ност ло­кал­не упра­ве ни­је ни­ма­ло ру­жи­ча­ста. Мо­ра­ју се тра­жи­ти ка­дров­ска рје­ше­ња ко­ја ће из­ву­ћи оп­шти­ну из кри­зе у ко­јој се на­ла­зи, што је упра­во про­из­вод ло­ше ка­дров­ске по­ли­ти­ке. Рад­на мје­ста су за до­во­ђе­ње ка­дро­ва, а не по­ли­тич­ки ка­дро­ви за до­во­ђе­ње на рад­на мје­ста. Ка­да то схва­ти гру­па­ци­ја на вла­сти по­кре­ну­ће оп­шти­ну из мр­твих. За то ће им ипак тре­ба­ти по­моћ опо­зи­ци­је. Уко­ли­ко бу­де­мо, сви за­јед­но, ства­ри ста­вља­ли „под те­пих”, он­да ће ова ко­а­ли­ци­ја оп­шти­ну Бар до­крај­чи­ти, уко­ли­ко већ и ни­је. Оп­шти­на Бар ди­ше на апа­ра­ти­ма, из на­ро­да је кроз по­ре­зе све ис­цр­пље­но, се­зо­на је би­ла ло­ша, а и зи­ма ће би­ти ду­га. Не­ће има­ти шта ви­ше да на­пла­те од овог му­че­ног на­ро­да, осим да им узи­ма­ју по­ре­зе на про­зо­ре и на соб­на вра­та – на­во­ди Ђу­ро­вић.
 
 
(ДАН, 25. 09. 2014.)
 Датум: 08.10.2014
Close
Close