ОО Бар: Вујошевић: Сумњив рад тендерске комисије

 Од­бор­ник НОВЕ и Де­мо­крат­ског фрон­та (ДФ) Са­во Ву­јо­ше­вић упу­тио је пред­лог СО Бар да до­не­се од­лу­ку о по­вла­че­њу са­гла­сно­сти Оп­шти­не о про­да­ји зе­мљи­шта на ло­ка­ли­те­ту Кра­љи­чи­на пла­жа, по­вр­ши­не 188.779 ква­дра­та. Он твр­ди да је рад тен­дер­ске ко­ми­си­је не­схва­тљив и сум­њив, јер је Оп­шти­на Бар оште­ће­на за пре­ко че­ти­ри ми­ли­о­на еура.

За пред­мет­но зе­мљи­ште у за­ле­ђу Кра­љи­чи­не пла­же до­ни­је­та је од­лу­ка о из­ра­ди ур­ба­ни­стич­ког про­јек­та „Ду­бо­ви­ца”. У обра­зло­же­њу од­лу­ке се на­во­ди да је из­вр­ше­на про­цје­на ври­јед­но­сти зе­мљи­шта од стра­не ко­ми­си­је Упра­ве за не­крет­ни­не Цр­не Го­ре на из­нос од 73,58 еура по ква­дра­ту. На­кон до­но­ше­ња за­кључ­ка Вла­де Цр­не Го­ре о да­ва­њу са­гла­сно­сти оп­шти­на­ма Бар и Бу­два за оту­ђе­ње не­по­крет­но­сти, пред­сјед­ни­ци оп­шти­на Бар и Бу­два, Жар­ко Па­ви­ће­вић и Ла­зар Ра­ђе­но­вић, обра­ти­ли су се Упра­ви за не­крет­ни­не Цр­не Го­ре ра­ди про­цје­не ври­јед­но­сти имо­ви­не. Упра­ва је утвр­ди­ла ври­јед­ност зе­мљи­шта као је­дин­стве­ну на из­нос од 63,43 еура. Тен­дер­ска ко­ми­си­ја је, ми­мо зна­ња СО Бар, спу­сти­ла ци­је­ну на 50 еура, а то је у су­прот­но­сти са зва­нич­но усво­је­ном од­лу­ком СО Бар, гдје се у обра­зло­же­њу на­во­ди зва­нич­на ци­је­на од 63,43 еура. То зна­чи да је ци­је­на за 13,43 еура ма­ња од оне ко­ју је усво­ји­ла СО Бар, што је 5.695.271 еура ма­ње од зва­нич­не про­цје­не, а за оп­шти­ну Бар 2.535.301 ма­ње од зва­нич­но про­ци­је­ње­не ври­јед­но­сти – ка­же Ву­јо­ше­вић, на­гла­ша­ва­ју­ћи да тендерска ко­ми­си­ја ни­је има­ла овла­шће­ња да ми­мо СО Бар сма­њи ци­је­ну.
– Ако је већ до­шло до сма­ње­ња ци­је­не, он­да су с тим мо­ра­ли да упо­зна­ју Скуп­шти­ну ко­ја је је­ди­на по за­ко­ну овла­шће­на да рас­по­ла­же имо­ви­ном оп­шти­не. Тре­ба­ло је Скуп­шти­ну зва­нич­но упо­зна­ти са си­ту­а­ци­јом око про­да­је зе­мљи­шта, на­ро­чи­то ако је до­шло до про­мје­не ци­је­не, ко­ја се спу­сти­ла за ско­ро че­твр­ти­ну од зва­нич­но про­ци­је­ње­не ври­јед­но­сти. Та­ко­ђе, по­ја­вио се но­ви мо­ме­нат, ко­ји смо са­зна­ли из ме­ди­ја, да су оп­шти­не Бар и Бу­два ду­жне да до­вр­ше ин­фра­струк­ту­ру до пред­мет­ног зе­мљи­шта и да је про­ци­је­ње­на ври­јед­ност тих ра­до­ва 3,7 ми­ли­о­на еура, као и да ће ку­пац за сва­ки слу­чај из­нос од ку­по­про­дај­не ци­је­не упла­ти­ти на пре­ла­зном ра­чу­ну док оп­шти­не не из­ра­де ин­фра­струк­ту­ру, што зна­чи да се зе­мља не про­да­је за 50 еура по ква­дра­ту, већ за 41,26. – по­ја­шња­ва он. 
Ву­јо­ше­вић ис­ти­че да је ова­кав рад тен­дер­ске ко­ми­си­је не­схва­тљив и сум­њив.
– Ко­ми­си­ја бро­ји де­вет чла­но­ва, три чла­на су из Вла­де ЦГ, и по три чла­на из оп­шти­на Бу­два и Бар. Под­сје­ћам да су два чла­на из Оп­шти­не Бар (ДФ и СДП) би­ла про­тив ова­кве од­лу­ке. На овај на­чин на­не­се­на је ди­рект­на ште­та оп­шти­ни Бар и ње­ним гра­ђа­ни­ма, јер се ци­је­на зе­мљи­шта од зва­нич­но про­ци­је­ње­не сма­њи­ла за 22,17 еура, од­но­сно Оп­шти­на Бар је ус­кра­ће­на за 4.185.230 еура, а ин­ве­сти­то­ру је учи­ње­на ди­рект­на услу­га. Ова­квим дје­ло­ва­њем ко­ми­си­је ства­ра се ве­ли­ка сум­ња да иза „стра­те­шког” ин­ве­сти­то­ра из арап­ских зе­ма­ља сто­ји не­ки „наш Ара­пин”, што не би ни би­ло из­не­на­ђу­ју­ће – ис­ти­че он.
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, ако заи­ста же­ли­мо до­бро гра­ду и гра­ђа­ни­ма, тре­ба ову са­гла­сност по­ву­ћи. 
– Зар не би би­ло бо­ље да се оп­шти­не Бар и Бу­два за­ду­же за ових 3,7 ми­ли­о­на еура, на­пра­ве ин­фра­струк­ту­ру до за­ле­ђа пла­же и исто ур­ба­ни­зу­ју, те му са тим по­ве­ћа­ју ври­јед­ност за нај­ма­ње пет пу­та – пред­ла­же Ву­јо­ше­вић.
 
 
Па­ви­ће­вић пот­пи­сао уго­вор без одо­бре­ња СО
 
Ву­јо­ше­вић та­ко­ђе од од­бор­ни­ка тра­жи да се по­кре­не по­сту­пак по­ни­ште­ња уго­во­ра ко­ји је 30. сеп­тем­бра про­шле го­ди­не у име Оп­шти­не пот­пи­сао он­да­шњи пред­сјед­ник Жар­ко Па­ви­ће­вић са Ми­ни­стар­ством здра­вља, Ми­ни­стар­ством ра­да и со­ци­јал­ног ста­ра­ња, Ми­ни­стар­ством про­свје­те и на­у­ке, Пр­вом бан­ком и Ди­рек­ци­јом јав­них ра­до­ва, а ти­че се за­вр­шет­ка из­град­ње стам­бе­но-по­слов­не згра­де са здрав­стве­не и про­свјет­не рад­ни­ке.
– Тра­жи­мо да се по­кре­не по­сту­пак по­ни­ште­ња уго­во­ра ко­ји је Жар­ко Па­ви­ће­вић пот­пи­сао без одо­бре­ња СО Бар и на ште­ту оп­шти­не, а ти­че се уре­ђе­ња ме­ђу­соб­них од­но­са на­ста­лих по­во­дом фи­нан­си­ра­ња из­град­ње тог стам­бе­но-по­слов­ног објек­та на „То­по­ли­ци” и утвр­ђи­ва­ња на­чи­на и ро­ко­ва на­пла­те по­тра­жи­ва­ња Пр­ве бан­ке и из­во­ђа­ча ра­до­ва, ЗИБ Бар – ка­же Ву­јо­ше­вић.
 
 
Шта је са 45 ста­но­ва у згра­да­ма со­ли­дар­но­сти
 
У име опо­зи­ци­је, Ву­јо­ше­вић зах­ти­је­ва и да скуп­шти­на до­не­се од­лу­ку да се рас­по­дје­ла 45 ста­но­ва ко­ји јој при­па­да­ју у згра­да­ма со­ли­дар­но­сти не мо­же вр­ши­ти без од­лу­ке од­бор­ни­ка ло­кал­ног пар­ла­мен­та.
– Ра­ди јав­но­сти и тран­спа­рент­но­сти, и ве­ли­ке ври­јед­но­сти пре­о­ста­лих 45 ста­но­ва ко­ји су не­рас­по­ре­ђе­ни, а ко­ји при­па­да­ју Оп­шти­ни, по­треб­но је до­ни­је­ти од­лу­ку да се њи­хо­ва рас­по­дје­ла не мо­же вр­ши­ти без одо­бре­ња и од­лу­ке од­бор­ни­ка ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Ми смо у са­зна­њу да се рас­по­дје­ла ових ста­но­ва већ ра­ди ми­мо над­ле­жних ор­га­на Оп­шти­не. За­то тра­жи­мо од­го­вор на пи­та­ње шта је са тим ста­но­ви­ма у згра­да­ма со­ли­дар­но­сти већ на пр­вом на­ред­ном за­сје­да­њу пар­ла­мен­та - ка­же Ву­јо­ше­вић.
 
 
(ДАН, 22. 09. 2014.)Датум: 08.10.2014
Close
Close