ОО Бијело Поље: Фуштић: Општина не поштује закон

Ис­пред згра­де Оп­шти­не Би­је­ло По­ље ју­че су од­бор­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та одр­жа­ли пер­фор­манс и кон­фе­рен­ци­ју за но­ви­на­ре. 

Пред­сјед­ник ДФ-а за Би­је­ло По­ље Слав­ко Фу­штић ка­же да се на овај на­чин обра­ћа­ју јав­но­сти због то­га што Оп­шти­на Би­је­ло По­ље не по­шту­је За­ко­н о сло­бод­ном при­сту­пу ин­фор­ма­ци­ја­ма.
Фу­штић је на­вео да су од­бор­ни­ци ДФ-а тра­жи­ли да им ло­кал­на упра­ва до­ста­ви­ ко­пи­ју тен­де­ра за ре­кон­струк­ци­ју град­ске ка­пе­ле у Ни­кољ­цу, као и уго­вор са из­во­ђа­чем ра­до­ва и анекс тог уго­во­ра, али и ко­пи­ју гра­ђе­вин­ског про­јек­та на осно­ву ко­јег је из­вр­ше­на ре­кон­струк­ци­ја ка­пе­ле. Фу­штић ка­же да су од­го­вор тра­жи­ли још при­је два мје­се­ца али да оп­штин­ска ад­ми­ни­стра­ци­ја ни­је на­шла за сход­но да од­го­во­ри на по­ста­вље­на пи­та­ња.
Он до­да­је да је усли­је­ди­ла жал­ба Аген­ци­ји за за­шти­ту лич­них по­да­та­ка као дру­го­сте­пе­ном ор­га­ну, ко­ја је ува­жи­ла жал­бу и из­да­ла Оп­шти­ни на­ред­бу за из­да­ва­ње тра­же­них по­да­та­ка.
-Ипак, ни­шта но­во се ни­је де­си­ло. Оп­шти­на и да­ље ћу­ти, због че­га смо пре­да­ли пред­лог за ад­ми­ни­стра­тив­но из­вр­ше­ње са рје­ше­њем Аген­ци­је за за­шти­ту лич­них по­да­та­ка. Ме­ђу­тим, ни то ни­је по­мо­гло, и за­то нам је оста­ла је­ди­на мо­гућ­ност да Оп­шти­ну ту­жи­мо Управ­ном су­ду Цр­не Го­ре, или да про­те­сту­је­мо на овај на­чин – ка­же Фу­штић, до­да­ју­ћи да су на исти на­чин про­шли и оста­ли за­хтје­ви од­бор­нич­ког клу­ба ДФ.
-Пи­там над­ле­жне у ло­кал­ној упра­ви, да ли ми као од­бор­ни­ци и на­род­ни пред­став­ни­ци у ло­­кал­ном пар­ла­мен­ту, гдје чи­ни­мо 20 од­сто скуп­штин­ског са­ста­ва, има­мо пра­во да зна­мо ка­ко се тро­ше оп­штин­ске па­ре. Са­мим тим што не од­го­ва­ра­ју на на­ша пи­та­ња они скри­ва­ју по­дат­ке и не до­зво­ља­ва­ју да ми као од­бор­ни­ци и гра­ђа­ни и­ма­мо увид ка­ко се та сред­ства тро­ше, на­вла­че сум­њу на се­бе да не­што ни­је у ре­ду. Ако сма­тра­ју да ра­де ка­ко тре­ба и по за­ко­ну по­зи­вам их да нам у нај­хит­ни­јем ро­ку до­ста­ве тра­же­не ин­фор­ма­ци­је – ус­твр­дио је Фу­штић, до­да­ју­ћи да је од ло­кал­не упра­ве без­у­спје­шно за­тра­же­но да се об­ја­ви спи­сак за­по­сле­них ко­ји при­ма­ју пла­те а го­ди­на­ма се на­ла­зе на бо­ло­ва­њи­ма, на ­шта је, ка­ко ка­же од­го­во­ре­но, да су вр­ши­ли про­вје­ру и да та ли­ца уред­но до­но­се до­зна­ке.
-Ја сам на­вео при­мје­ре, за ко­је по­у­зда­но знам, за­по­сле­них ко­ји су го­ди­на­ма у ино­странству а при­ма­ју пла­ту на осно­ву на­вод­ног бо­ло­ва­ња. Од­бор­нич­ки клуб ДФ-а тра­жи­ће да Оп­шти­на на свом сај­ту об­ја­ви, што је и ду­жна да ура­ди, име­на и пре­зи­ме­на свих за­по­сле­них и он­да ће се ви­дје­ти ко су ти ко­ји го­ди­на­ма, да не ка­жем де­це­ни­ја­ма, не до­ла­зе на по­сао а при­ма­ју пла­те. Пре­да­ће­мо и ту­жбу Управ­ном су­ду јер на наш за­хтјев још ни­је од­го­во­ре­но и на оп­штин­ском сај­ту ни­је об­ја­вљен спи­сак за­по­сле­них – ка­же Фу­штић. 
 
 
(ДАН, 19. 09. 2014.)
 Датум: 25.09.2014
Close
Close