ОО Никшић: Власт освојена бруталном корупцијом

 Че­стит­ку гра­ђа­ни­ма Ник­ши­ћа по­во­дом Да­на оп­шти­не упу­тили су од­бор­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та и на­гла­си­ли да је раз­лог не­при­су­ство­ва­ња све­ча­ној сјед­ни­ци СО тај што је ак­ту­ел­на скуп­штин­ска ве­ћи­на фор­ми­ра­на на­кон бру­тал­но пре­кро­је­не во­ље гра­ђа­на ис­ка­за­не на из­бо­ри­ма ок­то­бра 2012. го­ди­не.

- На­чин на ко­ји је фор­ми­ра­на ДПС власт у Ник­ши­ћу пред­ста­вља вр­ху­нац по­ли­тич­ке ко­руп­ци­је и по­ли­тич­ког не­мо­ра­ла. ДПС про­је­кат „пре­о­ти­ма­ња вла­сти у оп­шти­на­ма гдје из­гу­бе на из­бо­ри­ма” је мо­дел ба­на­ли­за­ци­је по­ли­тич­ког жи­во­та, де­мо­кра­ти­је и кон­ти­ну­и­ра­ни пр­о­цес нај­гру­бљег кр­ше­ња из­бор­не во­ље гра­ђа­на, од­но­сно бру­тал­не по­ли­тич­ке ко­руп­ци­је.
Жао нам је што да­на­шњи пра­зник ни­је­смо у мо­гућ­но­сти да оби­ље­жи­мо она­ко ка­ко то за­слу­жу­је. 
Иако је не­ка­да ва­жио за ин­ду­стриј­ски цен­тар ве­ли­ке Ју­го­сла­ви­је, да­нас у Цр­ној Го­ри Ник­шић не­ма ни­јед­ну ква­ли­фи­ка­ци­ју ин­ду­стриј­ског гра­да. Од ник­шић­ке при­вре­де не­ма ни­шта. 
Оп­штин­ска ДПС власт је на те­рет гра­ђа­на на­ва­ли­ла дуг од пре­ко 40 ми­ли­о­на еура; уни­шти­ла ин­ду­стриј­ске ги­ган­те и на ули­це из­ба­ци­ла пре­ко 10.000 рад­ни­ка; оста­ви­ла опљач­ка­не фа­бри­ке од стра­не по­доб­них; омо­гу­ћи­ла је пре­ли­ва­ње огром­ног бо­гат­ство у ру­ке при­ви­ле­го­ва­них. 
Ник­шић је по­сред­ством про­па­лих при­ва­ти­за­ци­ја и за­тво­ре­них пред­у­зе­ћа да­нас град пен­зи­о­не­ра, не­за­по­сле­не омла­ди­не и оних ко­ји жи­ве од со­ци­ја­ле. Да­нас се отва­ра­ју не­за­вр­ше­ни објек­ти, сма­њу­је се број ста­нов­ни­ка, од­ла­зе нам мла­ди ви­со­ко­школ­ци. Гдје су да­нас Бок­си­ти, Ме­та­лац, Оно­гошт, Ни­ка, Ал­бо­на па и Же­ље­за­ра и оста­ле не­по­бро­ја­не фир­ме. 
За­што се не при­зна да jе Ник­шић нај­ве­ћи тран­зи­ци­о­ни гу­бит­ник у Цр­ној Го­ри. Ник­шић без но­вих пред­у­зе­ћа, без но­ве ври­јед­но­сти не­ма пер­спек­ти­ву. 
Да би Ник­шић кре­нуо пу­тем опо­рав­ка по­треб­но је да до­жи­ви ка­тар­зу, су­о­ча­ва­ње са сво­јом про­шло­шћу, а то ни­је мо­гу­ће са љу­ди­ма из истих пар­тиј­ских струк­ту­ра- на­во­ди се у са­оп­ште­њу ко­је пот­пи­су­ју Јан­ко Ми­ла­то­вић, пред­сјед­ник ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је, и др Ра­до­је Ка­ра­џић, пот­пре­сјед­ник ОО По­кре­та за про­мје­не.
 
 
(ДАН, 19. 09. 2014.)
 Датум: 25.09.2014
Close
Close