ОО Херцег Нови: Став о изборима чека законе

 Пред­сјед­ник ДФ-а Ми­о­драг Ле­кић и чла­но­ви пред­сјед­ни­штва тог са­ве­за Ан­дри­ја Ман­дић, Не­бој­ша Ме­до­је­вић и Ми­лан Кне­же­вић раз­го­ва­ра­ли су са пред­став­ни­ци­ма кон­сти­ту­е­на­та тог бло­ка из Хер­цег Но­вог. Они су се до­го­во­ри­ли да став о усло­ви­ма под ко­ји­ма ће би­ти одр­жа­ни ло­кал­ни из­бо­ри бу­де де­фи­ни­сан на­кон што по­ста­не из­вје­сно шта ће се де­си­ти с но­вим из­бор­ним за­ко­но­дав­ством. Ка­ко је са­оп­ште­но „Да­ну” из ДФ-а, ни из­бо­ри још ни­је­су рас­пи­са­ни фор­мал­но, па је у овом тре­нут­ку ра­но за прог­но­зе да ли но­ве од­ред­бе из­бор­ног за­ко­но­дав­ства мо­гу сту­пи­ти на сна­гу до из­бо­ра. 

ДФ по­себ­но ин­си­сти­ра на при­мје­ни елек­трон­ске иден­ти­фи­ка­ци­је би­ра­ча, сре­ђи­ва­њу ре­ги­стра пре­би­ва­ли­шта и уво­ђе­њу Афис софт­ве­ра, ко­ји би ели­ми­ни­сао ду­пло упи­са­не у би­рач­ки спи­сак. Пре­ма са­зна­њи­ма „Да­на”, на са­стан­ку је оци­је­ње­но да би од­лу­ка вр­ха вла­сти да из­бјег­не при­мје­ну но­вих нор­ми у за то про­пи­са­ним ро­ко­ви­ма зна­чи­ла из­ру­ги­ва­ње пар­ла­мен­ту и ша­мар прав­ном си­сте­му Цр­не Го­ре. 
По­себ­но је раз­мо­тре­на те­ма функ­ци­о­ни­са­ња ло­кал­не вла­сти у свје­тлу су­ко­ба у СНП-у, ко­ји је до­вео до то­га да дио бив­ших од­бор­ни­ка те пар­ти­је по­ку­ша да на­пра­ви са­вез са ДПС-ом и фор­ми­ра но­ву ве­ћи­ну, што им ни­је по­шло за ру­ком.
 
 
(ДАН, 18. 09. 2014.)
 Датум: 25.09.2014
Close
Close