ОО Подгорица: Радоњић: Наставља се безакоње ДПС-а

 Но­во­фор­ми­ра­на вла­да­ју­ћа ве­ћи­на у под­го­рич­ком пар­ла­мен­ту ДПС и СДП за­ка­за­ће сјед­ни­цу Скуп­шти­не Глав­ног гра­да на­кон из­ја­ве нај­ста­ри­јег од­бор­ни­ка Дра­гу­ти­на Кли­ков­ца (ДФ) да не­ће до­ћи на сјед­ни­цу. То је ју­че са­оп­шти­ла Слав­ка Ма­раш, се­кре­тар Скуп­шти­не, на­гла­ша­ва­ју­ћи да на­став­ком пр­ве, од­но­сно кон­сти­ту­тив­не сјед­ни­це до из­бо­ра пред­сјед­ни­ка тре­ба да пред­сје­да­ва од­бор­ник ко­га од­ре­де по­ли­тич­ке пар­ти­је ко­је су пот­пи­са­ле ко­а­ли­ци­о­ни спо­ра­зум о фор­ми­ра­њу ло­кал­не вла­сти у Под­го­ри­ци. Ње­не на­во­де не­ги­ра­ли су у Де­мо­крат­ском фрон­ту и по­ру­чи­ли да се ни­је­су сте­кли усло­ви да пред­сје­да­ва­ју­ћег Скуп­шти­ном Глав­ног гра­да од­ре­де по­ли­тич­ке пар­ти­је ко­је има­ју ве­ћи­ну у пар­ла­мен­ту, од­но­сно ДПС и СДП. Фронт твр­ди да нај­ста­ри­ји од­бор­ник као пред­сје­да­ва­ју­ћи град­ским пар­ла­мен­том ни­је оба­ви­је­стио слу­жбу Скуп­шти­не да је спри­је­чен да при­су­ству­је сјед­ни­ци. 

Од­бор­ник ДФ-а Го­ран Ра­до­њић ка­зао је да је из­ја­ва Слав­ке Ма­раш до­каз да се бе­за­ко­ње ДПС-а у Под­го­ри­ци на­ста­вља.
– Има­мо кла­сич­ну узур­па­ци­ју вла­сти у глав­ном гра­ду, на­кон што су по­ста­ви­ли вр­ши­о­ца ду­жно­сти за гра­до­на­чел­ни­ка огла­ша­ва се та­ко­зва­ни се­кре­тар Скуп­шти­не глав­ног гра­да Слав­ка Ма­раш ко­ја не­ле­гал­но оба­вља ту функ­ци­ју, њен ле­ги­ти­ми­тет је ла­жан. Њој је чак функ­ци­ја пре­ста­ла по пре­су­ди Устав­ног су­да али ка­ко ви­ди­мо она је и да­ље на том мје­сту. Ка­ко то дру­га­чи­је ока­рак­те­ри­са­ти не­го као ти­ра­ни­ју. Да иро­ни­ја бу­де што ве­ћа, Слав­ка Ма­раш је и са­ма же­ље­ла да бу­де устав­ни су­ди­ја али на­рав­но то се ни­је мо­гло де­си­ти чак ни у на­шој др­жа­ви јер је кр­ши­ла еле­мен­тар­не за­кон­ске про­це­ду­ре – ре­као је Го­ран Ра­до­њић.
Он је на­гла­сио да је пот­пу­но не­ло­гич­но да јав­ност учи пра­ву баш она осо­ба ко­ја не по­шту­је за­кон.
– Не­схва­тљи­во је да Слав­ка Ма­раш иза­ђе пред гра­ђа­не и учи их за­ко­ну јер је њој пре­стао ман­дат по си­ли за­ко­на и то је по­твр­дио пред­сјед­ник Устав­ног су­да. Јед­но је ја­сно – из не­ле­гал­ног ста­ња Под­го­ри­ца мо­ра иза­ћи, не­ка су се до­го­во­ри­ли на ова­кав на­чин на ко­ји су се до­го­во­ри­ли али ова­кво бе­за­ко­ње и ти­ра­ни­ја мо­ра хит­но пре­ста­ти – твр­ди Го­ран Ра­до­њић.
 
 
(ДАН, 17. 09. 2014.)Датум: 25.09.2014
Close
Close