ОО Улцињ: Ђурашковић: Негативна пресуда води општину у банкрот

 До­но­ше­ње не­га­тив­не пре­су­де у про­це­су ко­ји Атлас гру­па во­ди про­тив оп­шти­не Ул­цињ у слу­ча­ју „К-1“. за оп­шти­ну би зна­чи­ло пре­ста­нак ра­да. То је ју­че по­ру­че­но на прес кон­фе­рен­ци­ји ко­ју су одр­жа­ли по­сла­ни­ци По­зи­тив­не Цр­не Го­ре Дри­тан Аба­зо­вић, Фор­це Ген­ци Нин­ман­бе­гу и Де­мо­кр­та­ског фрон­та Љи­ља­на Ђу­ра­шко­вић. Они су на­ве­ли да ће уко­ли­ко оп­шти­на бу­де мо­ра­ла да пла­ти 10,5 ми­ли­о­на еура би­ти при­ну­ђе­ни да ак­тив­но­сти из­ве­ду из ле­гал­них то­ко­ва и ор­га­ни­зу­ју про­те­сте.

По­сла­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Љи­ља­на Ђу­ра­шко­вић по­дсје­ти­ла је да је на Ве­ли­кој пла­жи у Ул­ци­њу по­сто­ја­ло син­ди­кал­но од­ма­ра­ли­ште Ко­со­ва ко­је је би­ло мон­та­жног ти­па.
– Оно је рас­па­дом СФРЈ под вр­ло сум­њи­вим окол­но­сти­ма при­па­ло фир­ми Ре­кре­а­турс ко­ју су фор­ми­ра­ле из­бје­гли­це са Ко­со­ва. Ово на­се­ље је сру­ше­но при­је ви­ше од 30 го­ди­на по од­лу­ци та­да­шњег ре­пу­блич­ког ко­ми­те­та за ур­ба­ни­зам и гра­ђе­ви­нар­ство Цр­не Го­ре. Атлас гру­па је ку­пи­ла па­кет ва­у­чер­ски ак­ци­ја Ре­кре­а­ту­р­са за та­да­шњих 60.000 ма­ра­ка. Са­да од оп­шти­не Ул­цињ тра­жи на од­ште­те 10,5 ми­ли­о­на еура. Оп­шти­на Ул­цињ нај­си­ро­ма­шни­ја оп­шти­на на при­мор­ју да је стан­дард гра­ђа­на ни­зак, а пла­те за­по­сле­них су нај­ни­же у Цр­ној Го­ри. Не­гативном пре­су­дом оп­шти­на би до­шла до бан­крот­ства, а гра­ђа­ни у још го­ру ма­те­ри­јал­ну си­ту­а­ци­ју – ре­кла је Ђу­ра­шко­ви­ће­ва.
 
 
(ДАН, 17. 09. 2014.)Датум: 25.09.2014
Close
Close