ОО Даниловград: Посао само за Ђурановићеве кадрове

 Пред­став­ни­ци да­ни­лов­град­ског Де­мо­крат­ског фрон­та по­зва­ли су над­ле­жне слу­жбе да што при­је про­вје­ре ка­ко се до­би­јао по­сао у ло­кал­ној упра­ви и јав­ним пред­у­зе­ћи­ма и уста­но­ва­ма. Они сма­тра­ју да би озбиљ­ни­ја про­вје­ра у тој обла­сти по­ка­за­ла оно што сва­ко зна у Да­ни­лов­гра­ду, а то је да „за­по­сле­ње у оп­шти­ни мо­же до­бо­ти са­мо онај ко је по во­љи Бра­ни­сла­ва Ђу­ра­но­ви­ћа, пред­сјед­ни­ка оп­шти­не”. 

– По­зи­ва­мо над­ле­жне ин­сти­ту­ци­је да из­вр­ше ин­спек­циј­ски над­зор у да­ни­лов­град­ској јав­ној упра­ви, јав­ним уста­но­ва­ма и пред­у­зе­ћи­ма и оп­штин­ским слу­жба­ма у обла­сти за­по­шља­ва­ња и да на­лаз учи­не јав­ним. Мно­ги­ма ће би­ти ја­сно ко­ли­ке су раз­мје­ре по­ли­тич­ке ко­руп­ци­је у овој обла­сти. Ве­ли­ка је моћ у сво­јим ру­ка­ма др­жа­ти по­ли­ти­ку за­по­шља­ва­ња, за­о­би­ла­зе­ћи све за­кон­ске про­це­ду­ре. По­што се Бра­ни­слав Ђу­ра­но­вић стал­но бу­са у пр­са ка­ко се код ње­га ра­ди ис­кљу­чи­во по за­ко­ну по­зи­ва­мо га да без де­ма­го­шких фло­ску­ла по­зо­ве и омо­гу­ћи не­сме­тан рад над­ле­жних ин­сти­ту­ци­ја и пре­и­спи­та ову област – тра­же из ДФ-а и на­гла­ша­ва­ју да по­др­жа­ва­ју од­лу­ку Вла­де Цр­не Го­ре ко­ју су про­чи­та­ли штам­пи, а од­но­си се на пре­и­спи­та­ва­ња законитост­и за­по­шља­ва­ња у ло­кал­ним са­мо­у­о­пра­ва­ма. 
Они се на­да­ју да то ни­је са­мо још јед­но за­ма­ја­ва­ње иона­ко пре­ва­ре­них гра­ђа­на, као и са­мо вер­бал­но ис­пу­ња­ва­ње стро­гих усло­ва за при­сту­па­ње ЕУ. 
– По­зна­то нам је да су овој обла­сти у Да­ни­лов­гра­ду вр­ше­не ве­ли­ке зло­у­по­тре­бе. За­по­шља­ва­ло се углав­ном без ика­квих за­кон­ских про­це­ду­ра, а за­о­би­ла­жен је ин­сти­тут кон­кур­са, та­ко да је ис­кљу­чи­ви кри­те­ри­јум био по­ли­тич­ка при­пад­ност но­во­за­по­сле­них. Вр­хов­ни ар­би­тар је био пред­сјед­ник Ђу­ра­но­вић, ко­ји је увео још је­дан кри­те­ри­јум, од­но­сно бес­по­го­вор­ну ода­ност ње­му и ње­го­вом схва­та­њу по­ли­ти­ке.
Ђу­ра­но­вић је из­ба­цио из да­ни­лов­град­ске прак­се јед­но од основ­них на­че­ла де­мо­крат­ских дру­шта­ва – јед­на­кост шан­си. То­га у Да­ни­лов­гра­ду ни­је би­ло. Мла­ди љу­ди ни­је­су у здра­вој кон­ку­рен­ци­ји мо­гли до­ћи до рад­них мје­ста, осим да из­ја­ве пот­пу­ну ода­ност Ђу­ра­но­ви­ћу и ње­го­вој по­ли­ти­ци. У та­квим усло­ви­ма до­ла­зи до из­ра­жа­ја ода­ност, а не зна­ње – сма­тра­ју у ДФ-у. 
 
 
(ДАН, 17. 09. 2014.)Датум: 25.09.2014
Close
Close