ОО Никшић: Копривица: Власт потцјењује разум грађана

 И овог сеп­тем­бра ста­нов­ни­ци Ник­ши­ћа има­ће при­ли­ку да се увје­ре у „обим” ис­пу­ње­них и дав­но да­тих обе­ћа­ња ло­кал­не вла­сти, ко­јој су и ла­ни да­ли по­др­шку да во­де оп­шти­ну. Пред­из­бор­ни про­грам вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП са­др­жао је, из­ме­ђу оста­лог, за­вр­ше­так ве­ли­ких ин­фра­струк­тур­них про­је­ка­та по­пут До­ма ре­во­лу­ци­је, До­ма вој­ске, те не­ко­ли­ко по­слов­них цен­та­ра. По­том су усли­је­ди­ле жал­бе вла­сти на ви­ше­ми­ли­он­ски ма­њак у оп­штин­ској ка­си, ко­ји су им оста­ви­ли прет­ход­ни­ци и пар­тиј­ски дру­го­ви. На­сту­пи­ло је сте­за­ње ка­и­ша и кон­со­ли­до­ва­ње ду­го­ва. У скла­ду са тим и тра­ди­ци­о­нал­ни Сеп­тем­бар­ски да­ни, ко­ји се ор­га­ни­зу­ју по­во­дом 18. сеп­тем­бра Да­на оп­шти­не, на­ја­вље­ни су скром­ни­је не­го обич­но. Већ са­да, два да­на пред про­сла­ву Да­на оп­шти­не, ја­сно је да број­ни ин­фра­струк­тур­ни објек­ти не­ће би­ти отво­ре­ни, а раз­лог то­ме, по­ја­сни­ли су не­дав­но из оп­шти­не, су не­по­вољ­не вре­мен­ске при­ли­ке. Из ре­до­ва опо­зи­ци­је сти­жу кри­ти­ке, па чак и кон­крет­ни пред­ло­зи да се Дан оп­шти­не јед­но­став­но од­ло­жи. 

Од­бор­ник ДФ-а у име Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Ма­рин­ко Ко­при­ви­ца ис­ти­че да не­ће при­су­ство­ва­ти све­ча­ној сјед­ни­ци по­во­дом Дан оп­шти­не и да на­ја­вље­на све­ча­на отва­ра­ња са тра­ка­ма и „пи­о­ни­ри­ма са ма­ра­ма­ма”одав­но ви­ше ни­је­су у мо­ди. 
– По­себ­но је не­при­клад­но отва­ра­ти не­за­вр­ше­не објек­те, као и ви­ше пу­та отва­ра­ти јед­не те исте. Чу­ди ме са ко­ли­ко др­ско­сти пот­цје­њу­ју ра­зум гра­ђа­на овог опу­сто­ше­ног гра­да и да не­ма­ју при­стој­но­сти да ћу­те о сво­јим по­ра­зи­ма ка­ко би бру­ка би­ла ма­ња – сма­тра Ко­при­ви­ца. 
Он је под­сје­тио да је из про­гра­ма про­сла­ве од­ло­же­но оби­ље­жа­ва­ње за­вр­шет­ка ре­кон­струк­ци­је че­ти­ри основ­не шко­ле, ко­је фи­нан­си­ра­ју до­на­то­ри, па је и не­при­стој­но на то­ме сти­ца­ти по­ли­тич­ке по­е­не. Ко­при­ви­ца на­по­ми­ње да ће нај­вје­ро­ват­ни­је ка­сни­ти и за­вр­ше­так ра­до­ва на кру­жном то­ку Бу­ле­ва­ра 13. јул, од­но­сно чу­ве­ном скве­ру на још чу­ве­ни­јем бу­ле­ва­ру ко­ји је ина­че ре­кон­стру­и­сан 2010. го­ди­не. 
– Ре­кон­струк­ци­ја је тра­ја­ла ви­ше од го­ди­ну, а то је дру­ги кру­жни ток ко­ји „бу­ше” на ње­му, па се пи­там гдје им је ви­зи­ја пла­ни­ра­ња. Ра­до­ви на Тр­жном цен­тру „Ла­ко­вић” од­ла­га­ни су ви­ше пу­та и ни­је ми ја­сно шта би се ту отва­ра­ло. Ра­до­ви на за­о­би­ла­зни­ци око Ник­ши­ћа ка­сне и не­ће би­ти за­вр­ше­ни уско­ро. Ни­је­су на­гла­си­ли, али мо­жда је та са­о­бра­ћај­ни­ца пла­ни­ра­на за џип ре­ли или пла­ни­на­ре­ње. Ра­до­ви на град­ском ко­лек­то­ру оте­жу се у не­до­глед и од­го­вор­но твр­дим да ће би­ти до­бро ако бу­ду за­вр­ше­ни и до 18. сеп­тем­бра 2015. го­ди­не – на­гла­ша­ва Ко­при­ви­ца.
 
 
(ДАН, 16. 09. 2014.)Датум: 17.09.2014
Close
Close