ОО Никшић: Копривица: Спорно је више од 200 000 еура

 Иако је за­вр­ше­на при­је не­ко­ли­ко го­ди­на, град­ска ка­пе­ла на но­вом ник­шић­ком гро­бљу под Тре­бје­сом у по­след­ње ври­је­ме је под лу­пом ка­ко ту­жи­ла­штва, та­ко и пред­став­ни­ка ло­кал­не опо­зи­ци­је. Због зло­у­по­тре­бе слу­жбе­ног по­ло­жа­ја у про­ду­же­ном тра­ја­њу про­тив бив­шег пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ник­шић Не­бој­ше Ра­до­ји­чи­ћа по­чео је кри­вич­ни по­сту­пак у Основ­ном су­ду. Ра­до­ји­чи се те­ре­тие да је за­кон пре­кр­шио та­ко што је ан­га­жо­вао ви­ше фир­ми тзв. шо­пинг ме­то­дом на из­град­њи не­ко­ли­ко ин­фра­струк­тур­них обје­ка­та у гра­ду, ме­ђу ко­ји­ма је и ка­пе­ла. Кад је ри­јеч о ка­пе­ли, пре­ма ан­во­ди­ма оп­ту­жни­це спо­ран је из­нос од око 200. 000 еура, али Ма­рин­ко Ко­при­ви­ца, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та (ДФ), на­гла­ша­ва да је у пи­та­њу да­ле­ко ве­ћи из­нос. Он сво­је тврд­ње пот­кре­пљу­је од­го­во­ром на од­бор­нич­ко пи­та­ње ко­је му је још у де­цем­бру про­шле го­ди­не до­ста­вље­но из оп­шти­не, а ко­је је пот­пи­сао са­да­шњи гра­до­на­чел­ник Ве­се­лин Гр­бо­вић. 

-По­да­ци ко­је има­ју ту­жи­ла­штво и суд ко­се се с они­ма ко­је сам до­био у до­пи­су и с пот­пи­сом са­да­шњег пр­вог чо­вје­ка гра­да. Про­вје­ра­ва­ју­ћи све, раз­го­ва­рао сам с гра­ђе­вин­ским струч­ња­ци­ма ко­ји сма­тра­ју да је за из­ве­де­не ра­до­ве на ка­пе­ли оти­шло око ми­ли­о­н еура ви­ше не­го што је тре­ба­ло, ка­зао је Ко­при­ви­ца.
Пре­ма Гр­бо­ви­ће­вом од­го­во­ру, за из­град­њу и опре­ма­ње ка­пе­ле, огра­де око гро­бља, при­ступ­ног пу­та, пар­кин­га и спо­ља­шњег уре­ђе­ња те­ре­на укуп­но је пла­ће­но 889.553 еура. Та сред­ства, на­ве­де­но је, ис­пла­ће­на су за пет­на­ест пред­у­зе­ћа од че­га град­ском Ко­му­нал­ном 212.000, а при­ват­ној фир­ми „Са­ник“, чи­је ан­га­жо­ва­ње је из­ме­ђу оста­лих и спор­но у оп­ту­жни­ци про­тив Ра­до­ји­чи­ћа, око 205.000 еура. По ве­ли­чи­ни из­но­са за од­ра­ђе­но сли­је­де „ЛД Груп“ ко­јем је пла­ће­на 151.000, око 80.000 упла­ће­но је пред­у­зе­ћу „Бо­ма­ни­та“, док је „Ви­кинг комп“ до­био 74,8 хи­ља­да еура. Гр­бо­вић да­ље у од­го­во­ру на­во­ди и да је пла­ћа­ње из­ве­де­них ра­до­ва вр­ше­но у скла­ду са до­ста­вље­ним си­ту­а­ци­ја­ма, али и рас­по­ло­жи­вим фи­нан­сиј­ским сред­стви­ма у ви­ше ра­та, те да је то­ком 2008. и ди­је­лом 2009. го­ди­не но­си­лац ра­до­ва би­ло Јав­но- ко­му­нал­но пред­у­зе­ће, а да је Оп­шти­на по­том ан­га­жо­ва­ла из­во­ђа­че. Ко­при­ви­ца је ис­та­као да је у све­му то­ме спор­но и то што ка­пе­ла у су­шти­ни још ни­је за­вр­шен обје­кат.
-Обје­кат ни­је функ­ци­о­на­лан, пре­вас­ход­но пар­кинг не од­го­ва­ра по­тре­ба­ма, а Гр­бо­вић у од­го­во­ру на­во­ди да је из­ве­де­на пр­ва фа­за тог пар­ки­ра­ли­шта, те да ће у за­ви­сно­сти од фи­нан­сиј­ских сред­ста­ва ура­ди­ти и дру­гу. Сто­га је ве­ли­ко пи­та­ње ко­ли­ко ће још нов­ца из град­ске ка­се би­ти по­тро­ше­но на град­ску ка­пе­лу ко­ју су при­је не­ко­ли­ко го­ди­на отво­ри­ли као за­вр­шен обје­кат. Очи­глед­но је да ка­пе­ла ни­је је­ди­ни про­блем и да је све што је ра­ди­ла ова власт ра­ди­ла на исти на­чин, ка­те­го­ри­чан је Ко­при­ви­ца.
 
 
Са­че­ка­ће окон­ча­ње кри­вич­ног по­ступ­ка
 
 
Ко­при­ви­ца је на­гла­сио да ће, по пи­та­њу спор­не град­ње и тро­ше­ња мно­го ви­ше нов­ца не­го што је би­ло по­треб­но, са­че­ка­ти да се окон­ча кри­вич­ни по­сту­пак про­тив Ра­до­ји­чи­ћа.
-Уко­ли­ко не бу­де­мо за­до­вољ­ни ис­хо­дом, по­кре­ну­ће­мо све дру­ге ак­тив­но­сти и ме­ха­ни­зме ка­ко би се на­по­кон у овом гра­ду са­зна­ло не са­мо за ка­пе­лу, већ и за све оста­ло ка­ко су и шта ра­ди­ли, ре­као је Ко­при­ви­ца.
По­сту­пак про­тив Ра­до­ји­чи­ћа на­ста­вља се 9. ок­то­бра ка­да ће као свје­до­ци, из­ме­ђу оста­лих, би­ти ис­пи­та­ни и ње­го­ви бли­ски са­рад­ни­ци из Оп­шти­не.
 
 
(ДАН, 11. 09. 2014.)Датум: 17.09.2014
Close
Close