ОО Бијело Поље: Фуштић: Не може туризам без путева

 Пла­ни­на Бје­ла­си­ца, дра­гуљ при­ро­де, не­ка­да је оби­ло­ва­ла ка­ту­ни­ма. Сје­вер­на, бје­ло­пољ­ска стра­на Бја­ле­си­це би­ла је мје­сто гдје је на де­се­ти­не сто­ча­ра у ра­но про­ље­ће из­ди­за­ло са сто­ком. Да­нас након се на пр­сте мо­гу на­бро­ја­ти до­ма­ћи­ни ко­ји има­ју сто­ку и ко­ји ље­ту­ју на ка­ту­ни­ма Бје­ла­си­це.

Пред­сјед­ник бје­ло­пољ­ског од­бо­ра Де­мо­крат­ског фрон­та Слав­ко Фу­штић сма­тра да при­ча о ту­рис­тич­кој ва­ло­ри­за­ци­ји Бје­ла­си­це ни­је има­ла кон­крет­ног ефек­та јер је пут­на ин­фра­стру­кту­ра у ка­та­стро­фал­ном ста­њу.
- Пу­те­ви су нај­ве­ћи про­блем. На­рав­но, прд­став­ни­ци вла­сти стал­но го­во­ре ка­ко мо­ра­мо отво­ри­ти Бје­ла­си­цу јер нам је она раз­вој­на шан­са. А у исто ври­је­ме на пла­ни­ни не­ма ни во­де ни стру­је, ни­ти би­ло ка­кве ин­фра­струк­ту­ре да би се мо­гло не­што ор­га­ни­зо­ва­ни­је ра­ди­ти. И што је нај­го­ре не ра­ди се ни­шта ни да се ста­ње про­ми­је­ни. Бје­ла­си­цу у та­квим усло­ви­ма је­ди­но по­сје­ћу­ју аван­ту­ри­сти. А да би се пла­ни­на ва­ло­ри­зо­ва­ла на пра­ви на­чин тре­ба ство­ри­ти прет­по­став­ке и омо­гу­ћи­ти по­тен­ци­јал­ним ин­ве­сти­то­ри­ма да мо­гу ула­га­ти у скла­ду са Про­стор­ним пла­ном Цр­не Го­ре, ко­јим је пред­ви­ђе­на и из­град­ња ту­ри­стич­ких на­се­ља – ис­ти­че Фу­штић, до­да­ју­ћи да је ра­ни­је ло­кал­на упра­ва опре­дје­љи­ва­ла сред­ства за из­град­њу пут­не ин­фра­струк­ту­ре, во­до­во­да и елек­тро­мре­же на Бје­ла­си­ци, те да се ра­ди­ло о сред­стви­ма од не­ко­ли­ко ми­ли­о­на еура а, пре­ма ње­го­вим прет­по­став­ка­ма, ни­је уло­жен ни двадесети дио. 
- По­сто­ја­ла су сил­на обе­ћа­ња, по­чев од мо­дер­не са­о­бра­ћај­ни­це, из­град­ње лук­су­зних хо­те­ла, ски- лиф­то­ва и жи­ча­ра. Ина­че, наш мен­та­ли­тет је та­кав да во­ли­мо све да обе­ћа­мо а ни­шта не ре­а­ли­зу­је­мо па је сто­га Бје­ла­си­ца бје­ло­пољ­ски ,,Ска­дар на Бо­ја­ни’’ - оцје­њу­је Фу­штић.
 
 
(ДАН, 11. 09. 2014.)Датум: 17.09.2014
Close
Close