ОО Андријевица: Ракетић: ДПС нас гура у још већу пропаст

Са­мо про­мје­ном вла­сти у Цр­ној Го­ри мо­же да се го­во­ри о при­вре­дном и еко­ном­ском опо­рав­ку Ан­дри­је­ви­це, оцје­на је пред­став­ни­ка опо­зи­ци­о­них стра­на­ка. Они су на­гла­си­ли да је ак­ту­ел­на власт уни­шти­ла све мо­гу­ће ври­јед­но­сти и да је крај­ње не­при­хва­тљи­во то што су број­не фа­бри­ке, из­гра­ђи­ва­не у до­ба со­ци­ја­ли­зма, оста­вље­не на ми­лост и не­ми­лост зу­бу вре­ме­на. Ис­та­ка­ли су да су фа­бри­ке про­да­ва­не ми­мо за­кон­ских про­пи­са ка­ко би по­је­дин­ци на лак на­чин при­гра­би­ли огром­нно бо­гат­ство. Ка­за­ли су да се ан­дри­је­вич­ка при­вре­да на­ла­зи у пот­пу­ном ко­лап­су и да крив­це за ка­та­стро­фал­ну при­вред­ну си­ту­а­ци­ју у овом гра­ду тре­ба тра­жи­ти ме­ђу они­ма ко­ји су по­след­њих де­це­ни­ја упра­вља­ли Цр­ном Го­ром.

Пред­сјед­ник општинског од­бо­ра Но­ве српске демократије Ве­ско Ра­ке­тић на­во­ди да је да­нас ту­жно по­гле­да­ти за­тво­ре­не ан­дри­је­вич­ке фа­бри­ке, а још ту­жни­је су­о­чи­ти се са жи­вот­ном при­чом оних ко­ји су ра­ди­ли у тим фа­бри­ка­ма. Ис­та­као је да је ипак нај­ту­жни­је то што је на­род при­ну­ђе­н да слу­ша при­чу оних ко­ји су уни­шти­ли при­вре­ду и еко­но­ми­ју као у овој зе­мљи на сва­ком ко­ра­ку цвје­та­ју ру­же. 
- Пи­там се са­мо от­куд то­ли­ко смје­ло­сти љу­ди­ма ко­ји су уни­шти­ли све рас­по­ло­жи­ве ври­јед­но­сти да нас из да­на у дан гу­ра­ју у још ве­ћу про­паст. Ка­ко не схва­та­ју да Ан­дри­је­ви­ца по­ста­је мје­сто у ко­ме не­ма жи­во­та. Одав­де сви од­ла­зе, а ма­ло се ко вра­ћа. На­ша се­ла оста­ју пот­пу­но пу­ста. Љу­ди не­ма­ју гдје да се за­по­сле за­то што је ДПС са­хра­нио фа­бри­ке. Јед­ном ри­јеч­ју ту­жно и ру­жно. Ак­ту­ел­на власт је уни­шти­ла при­вре­ду, а на­род пре­тво­ри­ла у то­тал­ну си­ро­ти­њу ко­ја не­ма хље­ба да је­де - за­кљу­чио је Ра­ке­тић.
 
 
(ДАН, 05. 09. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close