Бешовић: Мугошина власт уништила градски превоз

 Град­ски пре­воз је без сум­ње нај­сла­би­ја ка­ри­ка ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Иако ђа­ци да­нас по­чи­њу у шко­лу ни­јед­но но­во ста­ја­ли­ште ни­је на­пра­вље­но, но­вих ауто­бу­са не­ма али је за­то ци­је­на кар­те 1. ав­гу­ста по­ску­пи­ла са 50 на 70 цен­ти. По­ску­пи­ле су и мје­сеч­не кар­те и то за три еура, та­ко да ће са­да уче­ни­ци за ђач­ку мје­сеч­ну кар­ту мо­ра­ти пла­ти­ти 21 еура. Рад­нич­ка кар­та ко­шта 25 еура. 

Ци­је­на кар­те је је­ди­но што се у град­ком са­о­бра­ћа­ју ми­је­ња ма­да би пут­ни­ци си­гур­но ви­ше во­ље­ли да умје­сто ко­ри­го­ва­ња ци­је­на пре­во­за про­ми­је­не ауто­бу­се, јер ка­ко су и са­ми пре­во­зни­ци у ви­ше на­вра­та при­зна­ва­ли, ауто­бу­си су ста­ри и до 20 го­ди­на.
До­са­да­шња власт у гра­ду ни­је во­ди­ла ра­чу­на о пут­ни­ци­ма што је ре­зул­ти­ра­ло све го­рим ста­њем у пре­во­зу, оцје­њу­је Ми­о­драг Бе­шо­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та.
- Сма­трам да је пи­та­ње јав­ног пре­во­за јед­но од зна­чај­них ко­је тре­ба уна­пре­ђи­ва­ти ко­нач­но и до­ве­сти на функ­ци­о­нал­но ко­ри­шће­ње на­шим су­гра­ђа­ни­ма. Под­го­ри­ца као глав­ни град у ко­јем је нај­ви­ше основ­них и сред­њих шко­ла као и глав­ни уни­вер­зи­тет­ски цен­тар де­фи­ни­тив­но ни­је аде­кват­но уре­ђе­на по пи­та­њу пре­во­за пут­ни­ка. До­са­да­шња ло­кал­на са­мо­у­пра­ва ни­је до­вољ­но во­ди­ла ра­чу­на о град­ском пре­во­зу па нам и ова школ­ска го­ди­на по­чи­ње са не­функ­ци­о­нал­ним пре­во­зом ове број­не по­пу­ла­ци­је. Очи­глед­но да је гу­би­так Град­ског са­о­бра­ћај­ног пред­у­зе­ћа оста­ви­ло тра­га у не­до­стат­ку град­ских и при­град­ских ли­ни­је као и на бр­зи­ни пре­во­за пут­ни­ка. Ло­кал­на власт је из не­ких не­ре­ал­них раз­ло­га из­бје­га­ва­ла да се у пе­ри­о­ду за на­ма озбиљ­но по­за­ба­ви овом те­мом и због то­га да­нас има­мо ова­кво ста­ње на те­ре­ну. Бив­ша град­ска власт је уни­шти­ла пре­воз – оцје­њу­је Ми­о­драг Бе­шо­вић.
Уво­ђе­ње но­вих ли­ни­ја у гра­ду је нео­п­ход­ност, по­ру­чу­је Ми­о­драг Бе­шо­вић. Он на­гла­ша­ва да би тре­ба­ло уве­сти и по­вољ­но­сти за ста­нов­ни­ке ко­ји ко­ри­сте со­ци­јал­на при­ма­ња. 
- Пи­та­ње јав­ног пре­во­за се сва­ка­ко мо­же ра­чу­на­ти у со­ци­јал­ну ка­те­го­ри­ју, јер је са­мо по се­би сва­ка­ко зна­чај­но са аспек­та со­ци­јал­ног ста­ња нај­ве­ћег бро­ја на­ших су­гра­ђа­на. Са­свим је ја­сно да је нео­п­ход­но уве­сти но­ве ли­ни­је с об­зи­ром на ши­ре­ње гра­да и по­тре­ба све ве­ћег бро­ја гра­ђа­на за што бр­жи и јеф­ти­ни­ји пре­воз. По­треб­но је уве­сти мо­гућ­ност са по­себ­ним по­вољ­но­сти­ма за пла­ћа­ње по­је­ди­ним со­ци­јал­ним ка­те­го­ри­ја­ма и на тај на­чин по­мо­ћи ста­нов­ни­ци­ма Под­го­ри­це у и ова­ко те­шкој фи­нан­сиј­ској си­ту­а­ци­ји. Та­ко­ђе, озбиљ­но тре­ба раз­ми­шља­ти о тран­вај­ском или тро­леј­бу­ском пре­во­зу ко­ји би уна­кр­сно по­ве­зи­вао нај­у­да­ље­ни­је тач­ке Под­го­ри­це као што су прав­ци из Зе­те и Ту­зи ко­је би се укр­шта­ле у нај­у­жем ди­је­лу гра­да и про­ду­жа­ва­ле у прав­цу Зла­ти­це и Ма­ре­зе – ре­као је Ми­о­драг Бе­шо­вић.
 
 
Но­ва власт ри­је­ши­ће про­бле­ме пут­ни­ка 
 
У Под­го­ри­ци ко­ја пред­ста­вља по­тен­ци­јал­ну ме­тро­по­лу нео­п­ход­но је по­спје­ши­ти град­ски пре­воз и уре­ди­ти га на је­дан мо­де­ран и функ­ци­о­на­лан на­чин, ре­као је Ми­о­драг Бе­шо­вић. 
- Очи­глед­но да до­са­да­шња ло­кал­на власт ни­је би­ла струч­на и спо­соб­на да се ухва­ти у ко­штац са овим за гра­ђа­не ве­о­ма бит­ном став­ком. Пре­ма то­ме се и из овог ви­ди да је Глав­ном гра­ду нео­п­ход­на но­ва власт ко­ја ће струч­но и про­фе­си­о­нал­но при­сту­пи­ти ре­ша­ва­њу и овог пи­та­ња – за­кљу­чу­је Бе­шо­вић.
 
 
(01. 09. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close