ОО Никшић: Милатовић: На помолу кредитно задужење

 Пред­ставни­ци опо­зи­ци­о­них стра­на­ка у Ник­ши­ћу за­те­че­ни су из­ја­вом Ве­се­ли­на Гр­бо­ви­ћа да је тим ло­кал­не упра­ве за ше­сна­ест мје­се­ци од ње­го­вог име­но­ва­ња на функ­ци­ју пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не, успио ус­та­би­ли­ти фи­нан­си­је и обез­би­је­ди­ти ре­дов­но из­ми­ри­ва­ње за­ра­да упо­сле­ни­ма у ло­кал­ној упра­ви и јав­ним пред­у­зе­ћи­ма и уста­но­ва­ма и из­ми­ри­ти по­ре­зе и до­при­но­се. Гр­бо­вић је на­гла­сио и да су пре­по­ло­вље­на ду­го­ва­ња по осно­ву ко­мер­ци­јал­них кре­ди­та, са 10 на пет ми­ли­о­на еура. 

Пред­сјед­ник ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Јан­ко Ми­ла­то­вић сма­тра да је и Гр­бо­ви­ће­ва из­ја­ва да је из­ми­ре­но пет од де­сет ми­ли­о­на еура по осно­ву ко­мер­ци­јал­них кре­ди­та, под зна­ком пи­та­ња. 
- Ако се то за­и­ста и до­го­ди­ло, зна­чи да је на по­мо­лу но­во кре­дит­но за­ду­же­ње, а но­вац по све­му су­де­ћи би­ће усмје­рен за со­ци­јал­ни про­грам и рје­ша­ва­ње пи­та­ња пре­ко­број­них ко­ји су за­по­сле­ни у ло­кал­ној ад­ми­ни­стар­ци­ји. До­шли смо у си­ту­а­ци­ју, ко­ја се нај­сли­ко­ви­ти­је мо­же на­зва­ти вр­зи­ним ко­лом, ко­је ко­а­ли­ци­ја ДПС – СДП го­ди­на­ма игра и за­по­шља­ва­ју сво­је пар­тиј­ске исто­ми­шље­ни­ке. Из­вје­сно је то да се ве­ли­ка сред­ства из­два­ја­ју за пла­те они­ма ко­ји су за­по­сле­ни у очи из­бо­ра 2012.го­ди­ни, јер се ра­ди о ми­ли­о­ну на го­ди­шњем ни­воу. Ста­би­ли­за­ци­ја фи­нан­сиј­ских сред­ста­ва се до­го­ди­ла са­мо у ра­ци­о­на­ли­за­ци­ји, јер се во­ди ра­чу­на о то­ме да се но­вац не тро­ши за све и сва­шта. Гр­бо­вић је при­ли­ком име­но­ва­ња на функ­ци­ју пред­сјед­ни­ка го­во­рио да је дуг 22 ми­ли­о­на, по­том 32, а ре­ви­зор утвр­дио да је за­ду­же­ње 40 ми­ли­о­на са тен­ден­ци­јом ра­ста. Све то ука­зу­је на чи­ње­ни­цу да ни­ка­да не­ће­мо са­зна­ти у ка­квом ста­њу је но­ва - ста­ра ко­а­ли­ци­ја пре­у­зе­ла власт. Вје­ро­ват­но су, да би спа­си­ли сво­је пар­тиј­ске дру­го­ве, по­не­што фри­зи­ра­ли. За­то су нам пре­ко по­ли­тич­ке ко­руп­ци­је и оте­ли власт, а све то да би спа­си­ли по­ли­тич­ке дру­го­ве, тај­ку­не и пар­ти­ју од ве­ли­ких афе­ра - на­гла­ша­ва Ми­ла­то­вић.
 
 
(ДАН, 31. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close