ОО Андријевица: Кастратовић: Ништа од улагања

Из од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у Ан­дри­је­ви­ци твр­де да су пред­из­бор­на обе­ћа­ња ДПС-а да­та при­ли­ком пре­у­зи­ма­ња ло­кал­не вла­сти оста­ла са­мо мр­тво сло­вон на па­пи­ру. Из Но­ве ис­ти­чу да је ру­ко­во­де­ћа гар­ни­ту­ра у Ан­дри­је­ви­ци у по­след­ње дви­је го­ди­не ра­ди­ла са­мо на за­до­во­ља­ва­њу лич­них ин­те­ре­са и ин­те­ре­са сво­јих би­ра­ча, те да од обе­ћа­них ми­ли­он­ских ула­га­ња ни­је би­ло ни­шта.

- При­ли­ком пре­у­зи­ма­ња ло­кал­не вла­сти у Ан­дри­је­ви­ци пред­став­ни­ци ДПС-а су гра­ђа­ни­ма обе­ћа­ли да ће ре­а­ли­зо­ва­ти мно­штво круп­них ин­ве­сти­ци­ја ко­ји ће овој сре­ди­ни до­ни­је­ти све­у­куп­но бла­го­ста­ње. На­ја­вљи­ва­ли су да ће ка­дро­ви ДПС-а да­ти пу­ни до­при­нос под­сти­ца­њу раз­во­ја ту­ри­зма и по­љо­при­вре­де и ра­ци­о­нал­ном ис­ко­ри­шта­ва­њу при­род­них по­тен­ци­ја­ла. Обе­ћа­но је сти­му­ли­са­ње раз­во­ја сто­чар­ства, во­ћар­ства и пче­лар­ства, као и про­гра­ма из­град­ње и ста­вља­ња у функ­ци­ју раз­ли­чи­тијх про­из­вод­них ми­ни-по­го­на. Ан­дри­је­вич­ки ДПС је на­ја­вио да ће из­вр­ши­ти пот­пу­ну ре­кон­струк­ци­ју глав­ног град­ског во­до­во­да, ре­кон­струк­ци­ју град­ске ка­на­ли­за­ци­је са из­град­њом ко­лек­то­ра за пре­чи­шћа­ва­ње от­пад­них во­да, да ће из­на­ћи трај­но рје­ше­ње за град­ску де­по­ни­ју. Обе­ћа­на је и из­град­ња но­вих стам­бе­но по­слов­них је­ди­ни­ца, из­град­ња спорт­ске дво­ра­не, као и ре­а­ли­за­ци­ја дру­гих број­них про­гра­ма и про­је­ка­та. Са­оп­шта­ва­но је да ће се по­себ­на па­жња у на­ред­ном пе­ри­о­ду усмје­ри­ти на сти­му­ли­са­ње раз­во­ја пред­у­зет­ни­штва, по­др­шку ма­лим и сред­њим пред­у­зе­ћи­ма, раз­во­ј ин­фра­струк­ту­ре, ас­фал­ти­ра­ње по­сто­је­ћих и из­град­њи но­вих се­о­ских пу­тева, ре­кон­струк­ци­ју до­тра­ја­лих и из­град­њу но­вих во­до­во­да. Ме­ђу­тим, од све­га обе­ћа­ног ни­је би­ло ни­шта што ја­сно ука­зу­је да је, за­хва­љу­ју­ћи нео­д­го­вор­ном по­на­ша­њу ло­кал­ног ру­ко­вод­ства, Ан­дри­је­ви­ца­ја пре­тво­ре­на у зо­ну су­мра­ка – ис­та­као је пот­пред­сјед­ник ОО Но­ве Бран­ко Ка­стра­то­вић.
Он сма­тра да је ак­ту­ел­на власт у Ан­дри­је­ви­ци крај­ње не­ра­ци­и­о­нал­но тро­ши­ла по­вје­ре­на бу­џет­ска сред­ства.
- До­вољ­но је по­гле­да­ти за­вр­шне ра­чу­не бу­џе­та Оп­шти­не и ви­дје­ти да Ан­дри­је­ви­цом упра­вља по­тро­шач­ка еки­па ко­ја не во­ди ра­чу­на о при­о­ри­те­ти­ма. По­ну­ђе­ни план бу­џе­та је про­гра­ми­ран на по­тро­шач­ким и не­ре­ал­ним осно­ва­ма, с тим што гро сред­ста­ва од­ла­зи на опе­ра­тив­не тро­шко­ве. Та­ко умје­сто на­ја­вљи­ва­ног раз­во­ја има­мо ин­ду­стриј­ску, еко­ном­ску и со­ци­јал­ну пу­стош, гдје ве­ћи­на по­ро­ди­ца је­два са­ста­вља крај са кра­јем. Да ствар бу­де још по­губ­ни­ја еки­па ко­ја во­ди ло­кал­ну упра­ву и да­ље убје­ђу­ју на­род да Ан­дри­је­ви­ца иде раз­вој­ним пу­тем, што је за­и­ста крај­ње ли­це­мјер­но - ка­зо је Ка­стра­то­вић.
 
Оп­штин­ски ре­сур­си за пар­тиј­ске свр­хе
 
Ка­стра­то­вић твр­ди да је вла­да­ју­ћа гар­ни­ту­ра у Ан­дри­је­ви­ци зло­у­по­тре­бља­ва оп­штин­ске и др­жав­не ре­сур­се у пар­тиј­ске свр­хе. 
- Вла­да­ју­ћа гар­ни­ту­ра из ре­до­ва ДПС-а је све сво­је ак­тив­но­сти под­ре­ди­ла про­мо­ци­ји по­ли­ти­ке ДПС-а, чи­не­ћи услу­ге сво­јим ода­бра­ним при­ста­ли­ца­ма. Та­ко се ових да­на вр­ши ас­фал­ти­ра­ње пу­те­ва без про­јект­не до­ку­мен­та­ци­је и ика­квог уна­при­јед усво­је­ног про­гра­ма. То се ра­ди по соп­стве­ном на­хо­ђе­њу љу­ди из ОО ДПС-а, гдје се стрикт­но во­ди ра­чу­на да се ас­фал­ти­ра­ју ди­о­ни­це ко­је во­де до ку­ћа оних ко­ји по­др­жа­ва­ју по­ли­ти­ку вла­да­ју­ће пар­ти­је. Ми­слим да је по­сли­је све­га сва­ки ко­мен­тар су­ви­шан и да гра­ђа­ни схва­та­ју ка­кве су зло­у­по­тре­бе у пи­та­њу - на­гла­сио је Ка­стра­то­вић.
 
 
(ДАН, 29. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close