ОО Подгорица: Радоњић: План рада никога не обавезује

 По­след­њи квар­тал ове го­ди­не је на по­мо­лу а ве­ћи­на те­ма из пред­ло­га про­гра­ма ра­да Скуп­шти­не Глав­ног гра­да за ову го­ди­ну ни­је разматрана у град­ском пар­ла­мен­ту, ни­ти усво­је­на. Пред­лог про­гра­ма ра­да град­ске скуп­шти­не усво­јен је у де­цем­бру про­шле го­ди­не и од та­да ве­ли­ки број те­ма остао је са­мо мр­тво сло­во на па­пи­ру. 

План ра­да Скуп­шти­не Глав­ног гра­да као и свих го­ди­на вла­да­ви­не ДПС-а пра­вљен је са­мо фор­мал­но, ре­као је Го­ран Ра­до­њић, од­бо­р­ник ДФ-а.
- План је пра­вљен ре­да ра­ди јер је тре­бао да се на­пра­ви не­ки план, ина­че он не оба­ве­зу­је ни­ко­га. Нај­ва­жни­ја тач­ка без сум­ње је Од­лу­ка о мје­сним за­јед­ни­ца­ма ко­ја је не­ко­ли­ко го­ди­на у пла­ну али ни­ка­ко да се усво­ји. Би­ла је у пла­ну још за прет­ход­не из­бо­ре, при­је ви­ше од че­ти­ри го­ди­не и ни­је се усво­ји­ла. По за­ко­ну, ова од­лу­ка тре­ба­ла је да бу­де дав­но до­не­се­на и да на че­лу МЗ бу­ду пред­став­ни­ци гра­ђа­на а не ДПС-а – на­гла­ша­ва Ра­до­њић.
 
 
(ДАН, 28. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close