ОО Зета: Брајовић: Зауставити девастацију Цијевне

 Де­ва­ста­ци­ја ко­ри­та ри­је­ке Ци­јев­не мо­ра се што при­је за­у­ста­ви­ти, оци­је­нио је Ми­ро­слав Бра­јо­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та по­зи­ва­ју­ћи над­ле­жне слу­жбе да ре­дов­но кон­тро­ли­шу ста­ње. Не­ка­да се из Ци­јев­не али и Мо­ра­че, во­да мо­гла пи­ти док да­нас ни­је без­бјед­но пу­сти­ти дје­цу да се ку­па­ју у стра­ху од за­ра­зе.

- Кон­це­си­о­на­ри, са или без до­зво­ле, ко­па­ју на све стра­не и на­ру­ша­ва­ју при­род­ни ток ри­је­ка. Са при­ро­дом се не сми­је игра­ти јер ће то оста­ви­ти трај­не по­сле­ди­це на жи­вот ста­нов­ни­шта а ре­као бих да већ оста­вља – ре­као је Ми­ро­слав Бра­јо­вић. 
Он ка­же да сли­ка оба­ла Ци­јев­не са­да и при­је пар го­ди­на ни­ка­ко ни­је иста.
- При­је су нас на оба­ла­ма ри­је­ка мо­гла до­че­ка­ти дје­ца, ко­ја су нај­љеп­ше да­не дје­тињ­ства про­во­ди­ла на овом мје­сту док да­нас су ту сли­ку за­ми­је­ни­ли ба­ге­ри и ка­ми­о­ни. Да бар пла­ћа­ју те кон­це­си­је Зе­ти, да не­што до­при­но­се, ас­фал­ти­ра­ју ули­це и слич­но. Град­ска оп­шти­на Го­лу­бов­ци би се тре­ба­ла по­дроб­ни­је по­за­ба­ви­ти овим про­бле­мом – за­кљу­чу­је Бра­јо­вић.
 
 
(ДАН, 26. 08. 2014.)
 Датум: 10.09.2014
Close
Close