ОО Подгорица: Бешовић: Нема асфалта због политике

Док се у Ро­га­ми­ма ас­фал­ти­ра­ло пу­ном па­ром по­след­њих по­ла го­ди­не, гра­ђе­вин­ске ма­ши­не су упор­но за­о­би­ла­зи­ле ули­цу са пре­ко 20 до­ма­ћин­ста­ва. Ас­фал­та је би­ло за све, али не и за њих. Мје­шта­ни су се рас­пи­ти­ва­ли ка­да ће до­би­ти ин­фра­струк­ту­ру као ве­ћи­на Ро­га­ма али су оста­ли без од­го­во­ра. При­је мје­сец да­на ас­фал­ти­ра­на је још јед­на ули­ца, али пут од 300 ме­та­ра и да­ље че­ка ас­фалт.

Ста­нов­ник не­ас­фал­ти­ра­не ули­це и бив­ши од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у град­ском пар­ла­мен­ту Ми­шо Пи­вља­нин ка­зао је да се ули­ца за­о­би­ла­зи ис­кљу­чи­во из по­ли­тич­ких раз­ло­га.
- За­то што сам ја опо­зи­ци­о­нар ни­ко не до­би­ја ас­фалт. То је сра­мо­та што ра­де. Ули­ца је ду­гач­ка пре­ко 300 ме­та­ра, има ку­ће са обје стра­не. Нај­ве­ћа је ули­ца у Ро­га­ми­ма а је­ди­на не­ас­фал­ти­ра­на. По­зна­то је да је по­ли­ти­ка раз­лог, тим при­је што ја као по­ли­тич­ки про­тив­ник ДПС-а жи­вим у овој ули­ци – ре­као је Пи­вља­нин.
Ни­је ла­ко жи­вје­ти у ули­ци без ас­фал­та ко­јом гра­ви­ти­ра сва­ко­днев­но ве­ли­ки број ста­нов­ни­ка, твр­ди Ми­шо Пи­вља­нин.
- То­ком ље­та од ве­ли­ке пра­ши­не не мо­же се оп­ста­ти, ку­ће су од­мах уз ули­цу и све то ула­зи у ку­ћу. Те­жак је жи­вот мје­шта­ни­ма у 21. ви­је­ку ка­да мо­ра­ју основ­не усло­ве за жи­вот да до­би­ја­ју са­мо ако су по­ли­тич­ки по­доб­ни. На­жа­лост, та­ко је и у ци­је­лој Цр­ној Го­ри па и код нас. Ка­да су ве­ли­ке ки­ше, ство­ре се ба­ре, од бла­та се не мо­же про­ћи ули­цом. Та­ко се код нас ра­ди, док јед­ни има­ју све усло­ве, дру­ги не­ма­ју ни при­ступ­ни пут. У овој слу­ча­ју је ја­сно да као бив­ши од­бор­ник опо­зи­ци­је ко­чим ас­фал­ти­ра­ње ули­це, то је не­прав­да – по­ру­чу­је Пи­вља­нин.
Од­нос бив­ше под­го­рич­ке вла­сти пре­ма по­ли­тич­ким не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма је сви­ма по­знат, док се не пот­пи­ше при­ступ­ни­ца ДПС-у не­ма во­де, пу­та, ра­свје­те по­ру­чу­је Ми­о­драг Бе­шо­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да.
- Ово је још је­дан до­каз да сва­ка гар­ни­ту­ра ДПС-а па и ова у не­за­ко­ни­том в.д. ста­њу на­ста­вља прак­су се­лек­тив­ног при­сту­па ре­ша­ва­ња ин­фра­струк­тур­них про­бле­ма. То ни­је осо­би­на по­је­ди­них ло­кал­них функ­ци­о­не­ра, то је си­стем ко­ји је не­зва­нич­но у про­гра­му ДПС-а и ко­ји се спро­во­ди у мно­гим сфе­ра­ма дру­штве­ног жи­во­та. Прак­са је да и оно што се ура­ди у сре­ђи­ва­њу ин­фра­стук­ту­ре а фи­нан­си­ра­но је из бу­џе­та Глав­ног гра­да, ко­ји се опет у нај­ве­ћем ди­је­лу пу­ни од са­мих гра­ђа­на, иде на по­хва­лу по­је­ди­них функ­ци­о­не­ра – ре­као је Бе­шо­вић.
Вла­да­ју­ћа струк­ту­ра је би­ла ажур­на у при­ку­пља­њу по­да­та­ка са те­ре­на о по­ли­тич­ком опре­дје­ље­њу по­ро­ди­ца, на осно­ву ко­је­га је до­ни­је­ла пла­но­ве ко­је су то ули­це и на­се­ља ко­ја ва­же за опо­зи­ци­о­на и због то­га се мо­ра­ју ка­зни­ти на на­чин што се не­ће ула­га­ти у њи­хо­во сре­ђи­ва­ње, твр­ди Бе­шо­вић.
- Та­ко се ти исти фук­ци­о­не­ри по си­сте­му ки­те епи­те­том ,,учи­њен” као да од сво­јих па­ра ра­де оно што им је за­кон­ска оба­ве­за. Сје­ти­мо се са­мо ак­ци­је „Еви­ден­ти­ра­мо-рје­ша­ва­мо” ко­ју је ло­кал­на власт ко­ри­сти­ла за при­ку­пља­ње по­да­та­ка и на­вод­но ре­ша­ва­ње про­бле­ма гра­ђа­на. Ова­кав на­чин во­ђе­ња ло­кал­не са­мо­у­пра­ве упра­во по­твр­ђу­је све оне тврд­ње ко­је сам у прет­ход­ном пе­ри­о­ду из­но­сио а ти­чу се функ­ци­о­ни­са­ња мје­сних за­јед­ни­ца. За­то се упор­но за­ла­же­мо да је то пи­та­ње нео­п­ход­но ри­је­ши­ти што при­је да нам се не би до­га­ђа­ле ства­ри као у при­мје­ру Ро­га­ма гдје се упор­но из­бје­га­ва ас­фал­ти­ра­ње ули­ца због не­ких не­при­хва­тљи­вих раз­ло­га – за­кљу­чу­је Бе­шо­вић.Б.Ма.
 
 
Пут по­тре­ба а не лук­суз
 
Ми­шо Пи­вља­нин по­ру­чу­је над­ле­жни­ма да ста­нов­ни­ци ули­це у Ро­га­ми­ма за­слу­жу­ју ас­фалт као и сви оста­ли.
-Ас­фалт се ра­ди од па­ра на­ро­да а не из џе­па по­ли­ти­ча­ра и функ­ци­о­не­ра. Тај смо ас­фалт под­јед­на­ко пла­ти­ли сви и за­слу­жу­је­мо да га до­би­је­мо. Нор­ма­лан пут ипак ни­је лук­суз већ при­је­ка по­тре­ба – ја­сан је Пи­вља­нин.
 
 
(ДАН, 25. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close