ОО Пљевља: Лекић: ДПС-у не фали новца за куповину гласова

Де­мо­крат­ски фронт оци­је­нио је да Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ци­ја­ли­ста (ДПС) из­ми­шља до­на­ци­је за кам­па­њу ка­ко би се оправ­да­ли из­во­ри нов­ца и ка­ко би се фи­нан­сиј­ска сред­ства из „цр­них фон­до­ва” пре­ве­ла у ле­гал­не то­ко­ве. На то, ка­ко ка­жу у Де­мо­крат­ском фрон­ту (ДФ), упу­ћу­је и при­мјер Мер­ва­на Ав­до­ви­ћа, функ­ци­о­не­ра пље­ваљ­ског ДПС-а и ди­рек­то­ра Сред­ње струч­не шко­ле. Ав­до­вић је пре­ма зва­нич­ним по­да­ци­ма кам­па­њу ДПС-а за не­дав­не ло­кал­не из­бо­ре по­мо­гао са 2.000 еура. 

Ме­ђу­тим, на ли­сти од пре­ко 350 ли­ца ко­ји­ма је не­по­сред­но пред пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре 2012. го­ди­не Цен­тар за со­ци­јал­ни рад Пље­вља ис­пла­тио по 50 еура „со­ци­јал­не по­мо­ћи”, на­ла­зи се и мај­ка Мер­ва­на Ав­до­ви­ћа, Азе­ми­на. Спи­сак свих ли­ца ко­ји­ма је та­да Цен­тар за со­ци­јал­ни рад ис­пла­тио но­вац об­ја­ви­ли су „Дан” и МАНС по­чет­ком апри­ла 2013. го­ди­не. 
На­кон кри­вич­них при­ја­ва, ту­жи­ла­штво је оп­ту­жи­ло гру­пу пље­ваљ­ских функ­ци­о­не­ра ДПС-а за зло­у­по­тре­бу слу­жбе­ног по­ло­жа­ја, и њи­ма је су­ђе­ње у то­ку. 
Фи­нан­сиј­ски из­вје­штај Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста, об­ја­вљен на сај­ту Др­жав­не из­бор­не ко­ми­си­је, по­ка­зу­је да је гру­па до­на­то­ра кам­па­њу ДПС-а у Пље­вљи­ма по­мо­гла упла­ћу­ју­ћи 21.000 еура, али и да су мно­ги­ма од њих до­на­ци­је за во­ље­ну пар­ти­ју би­ле ве­ће не­го што су им мје­сеч­на при­ма­ња.
 
Но­си­лац ли­сте ДФ-а на мај­ским из­бо­ри­ма у Пље­вљи­ма Ми­лан Ле­кић ка­зао је да у при­ча­ма о до­на­то­ри­ма и ку­по­ви­ни гла­со­ва за ДПС, у Де­мо­крат­ском фрон­ту Пље­вља не­ма ни­ка­квих из­не­на­ђе­ња. Ка­да је у пи­та­њу ку­по­ви­на гла­со­ва, он је ре­као да су но­вац и од­ре­ђе­не при­ви­ле­ги­је до­би­ја­ли го­то­во сви гла­са­чи ДПС-а. 
– Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ци­ја­ли­ста за из­бо­ре има нов­ца и њи­ма то­га не фа­ли, али им је ве­ли­ки про­блем ка­ко тај но­вац да уве­ду у ле­гал­не то­ко­ве. Зна­чи, њи­ма је ве­ћи про­блем ка­ко пр­ља­ви но­вац да уве­ду у ле­гал­не то­ко­ве, не­го да га обез­би­је­де. У та­квим окол­но­сти­ма ДПС име­ну­је и ли­ца ко­ја се оба­ве­зу­ју да јав­но по­свје­до­че да су до­на­то­ри, а то су у ства­ри њи­хо­ви ода­ни чла­но­ви – ис­та­као је Ле­кић, уз по­ја­шње­ње да је Де­мо­крат­ски фронт про­тив по­је­ди­них чла­но­ва ДПС-а због ку­по­ви­не гла­со­ва и зло­у­по­тре­бе др­жав­них ре­сур­са под­нио кри­вич­не при­ја­ве. 
Ле­кић ка­же да је афе­ра „Сни­мак“ по­ка­за­ла број­не зло­у­по­тре­бе, као и да ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду би­ти још слич­них ства­ри. 
Ка­да је у пи­та­њу слу­чај Мер­ва­на Ав­до­ви­ћа и ње­го­ве до­на­ци­је од 2.000 еура за пар­ти­ју на вла­сти у Цр­ној Го­ри, Ле­кић прет­по­ста­вља да се ра­ди о прав­да­њу нов­ца, од­но­сно о прав­да­њу из­во­ра ода­кле но­вац до­ла­зи.
– Са­ма чи­ње­ни­ца да Ав­до­вић има при­ма­ње од 588 еура, а да при­том да­је за пар­ти­ју 2.000 еура, го­во­ри да је чи­та­ва при­ча чуд­на и не­вје­ро­ват­на. По­здра­вљам та­кву лој­ност пре­ма пар­ти­ји, али не вје­ру­јем у њу – за­кљу­чио је Ле­кић.
 
(ДАН, 24. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close