ОО Подгорица: Бешовић: Нема ко да доноси одлуке

 Ста­ње в.д. у Глав­ном гра­ду оне­мо­гу­ћа­ва до­но­ше­ње бит­них од­лу­ка ко­је су на че­ка­њу, оцје­њу­је Ми­о­драг Бе­шо­вић, од­бо­р­ник Де­мо­крат­ског фрон­та. Пре­ла­зни пе­ри­од, твр­ди Бе­шо­вић, оста­ће не­ис­ко­ри­штен иако су се мо­гле спро­ве­сти ва­жне по­ли­тич­ке про­мје­не и до­ни­је­ти ва­жна ур­ба­ни­стич­ка ре­ше­ња.

- Јед­но од зна­чај­них пи­та­ња за функ­ци­о­ни­са­ње ло­кал­не са­мо­у­пра­ве је у уред­ба о мје­сним за­јед­ни­ца­ма ко­ја је нео­п­ход­на за де­мо­крат­ско дру­штво и ко­ја је основ­на коп­ча гра­ђа­на са ло­кал­ном вла­шћу. До­ско­ра­шња под­го­рич­ка власт је упор­но оп­стру­и­ра­ла до­но­ше­ње од­лу­ке иако је за­кон из ко­јег про­из­и­ла­зи од­лу­ка о мје­сним за­јед­ни­ца­ма до­не­шен при­је де­це­ни­је. На тај на­чин гра­ђа­ни су ус­кра­ће­ни да пре­ко сво­јих, за­кон­ски иза­бра­них, пред­став­ни­ка у мје­сним за­јед­ни­ца­ма, ути­чу на ре­ше­ња ко­ја се ди­рект­но ти­чу град­ског под­руч­ја на ко­јем жи­ве. Јед­но од ка­пи­тал­них иве­сти­ци­ја и ве­о­ма ва­жног жи­вот­ног пи­та­ња је из­град­ња но­вог по­стро­је­ња за пре­чи­шћа­ва­ње от­пад­них во­да. Има­мо ко­лек­тор ко­ји по­кри­ва Под­го­ри­цу ка­па­ци­те­та 50.000 ста­нов­ни­ка, а по из­вје­шта­ју по­сје­до­ва­ња ме­ди­цин­ских кар­то­на у гра­ду има око 230.000 жи­те­ља. Из овог по­да­тка сва­ко мо­же до­ћи до за­кључ­ка ко­ли­ки је ри­зик од ши­ре­ња за­ра­за и ин­фек­ци­ја због не­ри­је­ше­ног пи­та­ња ко­лек­то­ра – твр­ди Бе­шо­вић.
Као је­дан од при­мар­них за­да­та­ка за ко­ји до са­да ни­је би­ло пра­вих ак­тив­но­сти је и ус­по­ста­вља­ње стра­те­шких парт­нер­ста­ва са ин­ве­сти­то­ри­ма ко­ји ће сво­јим ин­ве­сти­ци­ја­ма до­при­ни­је­ти отва­ра­њу но­вих рад­них мје­ста за мла­де, ка­же Бе­шо­вић.
- За про­блем не­за­по­сле­но­сти је сва­ки дан ва­жан и због то­га смо до са­да већ мо­гли ура­ди­ти мно­го у ре­ша­ва­њу овог основ­ног про­бле­ма на­ших су­гра­ђа­на. Ово је са­мо дио мно­гих пи­та­ња ко­ја су нео­п­ход­на за функ­ци­о­ни­са­ње Глав­ног гра­да а ко­ја смо за­цр­та­ли у про­гра­му ко­ји смо пре­ста­ви­ли гра­ђа­ни­ма. За­то упо­зо­ра­вам по­ли­тич­ке фак­то­ре од ко­јих за­ви­си ло­кал­на власт да не окли­је­ва­ју у до­но­ше­њу пра­вил­не од­лу­ке уко­ли­ко им је циљ де­мо­крат­ска и по мје­ри свих гра­ђа­на уре­ђе­на Под­го­ри­ца – са­оп­штио је Ми­о­драг Бе­шо­вић.
Од­бор­ник ДФ-а сма­тра да ва­кум про­стор не мо­же до­ни­је­ти гра­ђа­ни­ма ни­шта до­бро. 
- Гра­ђа­ни­ма ко­ји­ма је ста­ло до про­мје­на у Под­го­ри­ци и ко­ји су сво­јим гла­сом оства­ри­ли по­бје­ду са­да је са­свим ја­сно ко је пра­ва опо­зи­ци­ја. У ДФ-у смо са­свим ја­сно и без мно­го кал­ку­ла­ци­ја од­мах са­оп­шти­ли да у ин­те­ре­су гра­ђа­на по­др­жа­ва­мо и ма­њин­ску власт уз на­по­ме­ну да смо има­ли, кон­крет­но ми из Но­ве, по­зив од ДПС-а и то и пре­ко ср­би­јан­ских вла­сти за фор­ми­ра­ње не­ке но­ве ве­ћи­не. Ко­ли­ко нам је та по­ну­да би­ла при­ма­мљи­ва и озбиљ­на ни на јед­ном стра­нач­ком ор­га­ну Но­ве ни­је­смо је ни по­ми­ња­ли. Са дру­ге стра­не има­мо СДП ко­ји и да­ље клац­ка на ко­ју ће стра­ну и ако им је је­дан од ви­со­ких функ­ци­о­не­ра не­дав­но јав­но са­оп­штио да власт на из­бо­ри­ма кра­де од пет до де­сет од­сто да­кле власт укра­де ви­ше не­го што су они до­би­ли на из­бо­ри­ма у Под­го­ри­ци. У вре­ме­ну од кон­сти­ту­и­са­ња скуп­штин­ског са­ста­ва и при­мо­ра­ног пре­ки­да сјед­ни­це па до ње­ног на­став­ка и из­бо­ра ор­га­на ло­кал­не вла­сти про­ћи ће мно­го вре­ме­на – за­кљу­чу­је Ми­о­драг Бе­шо­вић.
 
Но­ви из­бо­ри ће ко­шта­ти гра­ђа­не
 
Од ма­ја до са­да у Под­го­ри­ци се, да је би­ло ра­зу­ми­је­ва­ња ме­ђу по­је­ди­ним по­ли­тич­ким гар­ни­ту­ра­ма мо­гло учи­ни­ти мно­го, твр­ди Ми­о­драг Бе­шо­вић. 
- Ко­ли­ко ће овај не­де­фи­ни­са­ни вре­мен­ски про­стор, те мо­гу­ћи но­ви из­бо­ри, ко­шта­ти на­ше гра­ђа­не је пи­та­ње за ко­је по­је­ди­ни по­ли­ти­ча­ри не­ма­ју слу­ха. Сад ви­ди­мо ко­ли­ко се ко тру­ди да град до­би­је озбиљ­ну власт- ка­же он.
 
 
(ДАН, 21. 08. 2014.)
 Датум: 10.09.2014
Close
Close