ОО Подгорица: Пејовић: Покушавају да оправдају правно насиље

Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ци­ја­ли­ста без­у­спје­шно по­ку­ша­ва оправ­да­ти прав­но на­си­ље ко­је спро­во­ди у Глав­ном гра­ду те ре­ак­ци­је функ­ци­о­не­ра ове пар­ти­је ви­ше ни­ко­га не чу­де, на­во­ди се у ре­а­го­ва­њу Бо­ри­са Пе­јо­ви­ћа, од­бор­ни­ка ДФ-а на на­во­де Мом­чи­ла Ву­јо­ше­ви­ћа, ше­фа клу­ба од­бор­ни­ка ДПС-а у град­ском пар­ла­мен­ту.

- Ре­ак­ци­је функ­ци­о­не­ра ДПС-а, узи­ма­ју­ћи у об­зир ка­рак­тер ове ор­га­ни­за­ци­је, ви­ше ни­ко­га не чу­де. Пар­ти­ји ко­јој су основ­не про­грам­ске од­ред­ни­це усмје­ре­не ка ефи­ка­сни­јој зло­у­по­тре­би др­жав­них ре­сур­са у из­бор­ном про­це­су, прав­но на­си­ље оста­је као по­след­ње уто­чи­ште. Иако смо већ го­ди­на­ма свје­до­ци при­мје­не марк­си­стич­ке те­зе да је „пра­во во­ља вла­да­ју­ће кла­се пре­то­че­на у за­кон”, ових да­на спро­во­ди се, ко зна ко­ји пут, удар на прав­ну сви­јест, не­по­што­ва­њем прав­них нор­ми и про­пи­са, оних ко­ји су их усво­ји­ли, а све на ште­ту гра­ђа­на глав­ног гра­да – ре­као је Пе­јо­вић.
Све то по­ка­зу­је да су за­ко­ни пот­пу­но под­ре­ђе­ни пу­кој са­мо­во­љи од­ре­ђе­них по­је­ди­на­ца, на­во­ди Пе­јо­вић у са­оп­ште­њу.
- За­кон о Глав­ном гра­ду, ко­ји је леx спе­ци­а­лис у од­но­су на За­кон о ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви, ја­сно про­пи­су­је у чла­ну 89 да ман­дат за­мје­ни­ка гра­до­на­чел­ни­ка тра­је ко­ли­ко и ман­дат гра­до­на­чел­ни­ка. Да­кле, за­ко­ном је пре­стао ман­дат бив­шем за­мје­ни­ку гра­до­на­чел­ни­ка, те сто­га он не мо­же вр­ши­ти функ­ци­ју гра­до­на­чел­ни­ка. Та чи­ње­ни­ца ко­ја је ја­сна сви­ма, не мо­же се оправ­да­ти би­ло ка­квим ме­диј­ским ма­ни­пу­ла­ци­ја­ма ДПС-а – на­гла­ша­ва Пе­јо­вић.
Због кон­стант­ног обе­сми­шља­ва­ња за­ко­на ко­ји спро­во­ди ДПС, чи­ји је вр­ху­нац прав­но на­си­ље у Глав­ном гра­ду, де­мо­крат­ске сна­ге у Под­го­ри­ци има­ју оба­ве­зу, да кроз кон­сти­ту­и­са­ње од­го­вор­не из­вр­шне вла­сти пре­ки­ну до­са­да­шњу прак­су ка­ко би се ко­нач­но нор­ма­ли­зо­вао жи­вот гра­ђа­на у глав­ном гра­ду за­кљу­чу­је у ре­а­го­ва­њу Бо­рис Пе­јо­вић.
 
 
(ДАН, 16. 08. 2014.) 
 
 Датум: 10.09.2014
Close
Close