ОО Будва: Вујовић: ДПС купио два одборника Позитивне

 Де­мо­крат­ски фронт (ДФ) са­оп­штио је да су не­ка­да­шњи од­бор­ни­ци По­зи­тив­не Цр­не Го­ре у пар­ла­мен­ту Бу­две, Ми­лан Ба­ле­вић и Ча­слав Пе­ро­вић, пре­ла­зак на стра­ну ДПС-а на­пла­ти­ли до­би­ја­њем пра­ва на вр­ло круп­не по­сло­ве, укљу­чу­ју­ћи и аран­жма­не са стра­ним ком­па­ни­ја­ма. 

Пред­сјед­ник бу­дван­ског од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је и од­бор­ник ДФ-а, Ђор­ђи­је Ву­јо­вић, ре­као је ју­че „Да­ну” да је фир­ма иза ко­је сто­је Ми­лан Ба­ле­вић и ње­гов син Фи­лип, до­би­ла екс­клу­зив­но пра­во да снаб­ди­је­ва пи­ћем фе­сти­вал Си Денс у Бу­дви. 
– Са­зна­ли смо да су се Ба­ле­ви­ћи на­пла­ти­ли ди­стри­бу­ци­јом пи­ћа за Си Денс фе­сти­вал. Сто­га нас и не чу­ди на­ступ мла­дог Ба­ле­ви­ћа, ко­ји је на сјед­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не (СО) у сри­је­ду, по­чео да др­жи пре­да­ва­ња од­бор­ни­ци­ма за­што је ло­ше што је са днев­ног ре­да сјед­ни­це по­ву­че­на од­лу­ка о одр­жа­ва­њу Си Денс фе­сти­ва­ла и у на­ред­ном пе­ри­о­ду. Ја­сно је за­што је то го­во­рио – по­ру­чио је Ву­јо­вић. 
Он је ре­као да је у тре­нут­ку ка­да је про­тив пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Бу­два Ла­за­ра Ра­ђе­но­ви­ћа под­ни­је­та кри­вич­на при­ја­ва, ДПС, ко­ме је та­да са­рад­ња са парт­не­ри­ма у ко­а­ли­ци­ји би­ла уз­др­ма­на, пред­у­зео од­ре­ђе­не ко­ра­ке да обез­би­је­ди од­бор­нич­ку ве­ћи­ну.
– ДПС је пред­у­зео и не­ке ко­руп­тив­не рад­ње, ка­ко би до­шао до оног бро­ја од­бор­ни­ка ко­ли­ко му је по­треб­но да би имао ста­бил­ну ве­ћи­ну. Би­ла је то кла­сич­на ку­по­ви­на од­бор­ни­ка ко­ји су би­ли ис­кљу­че­ни из По­зи­тив­не – на­вео је Ву­јо­вић. 
 
Спо­ра­зум са ДПС-ом, Пе­ро­вић и Ба­ле­вић озва­ни­чи­ли су у ма­ју ове го­ди­не, а са­да на­ја­вљу­ју и да ће осно­ва­ти но­ву стран­ку, ко­ју ће на­зва­ти „Пра­ва Бу­два”. 
У ДФ-у ка­жу да су Ба­ле­ви­ћи осно­ва­ли фир­ме „Балевић трејд” и „Мон­те Вајн ком­па­ни”. 
 
Пре­ма оцје­ни Ђор­ђи­ја Ву­јо­ви­ћа, да је у ве­зи Ба­ле­ви­ћа и Пе­ро­ви­ћа у пи­та­њу ку­по­ви­на од­бор­ни­ка, „увје­ри­ли смо се ка­да је Пе­ро­вић без кон­кур­са, а на осно­ву од­лу­ке Управ­ног од­бо­ра, у Ко­му­нал­ном пред­у­зе­ћу до­био стал­но рад­но мје­сто као се­кре­тар бор­да ди­рек­то­ра, уз све оста­ле при­на­дле­жно­сти”. 
– Са­зна­ли смо да је за то био ис­кљу­чи­во за­ин­те­ре­со­ван и да је то тра­жио ка­да је све до­го­ва­ра­но са ДПС-ом. Ово је не­што за шта тре­ба да се, под хит­но, за­ин­те­ре­су­је др­жав­ни ту­жи­лац. Еле­мен­ти су ту и ми­слим да не­ма раз­ло­га да од­го­вор­ни за по­ли­тич­ку ко­руп­ци­ју не бу­ду про­це­су­и­ра­ни. Они ко­ји су по­сло­ве сум­њи­во до­би­ли ће оста­ти без њих, ка­да власт бу­де сми­је­ње­на, ка­зао је Ву­јо­вић.
 
 
(ДАН, 15. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close