ОО Подгорица: Радоњић: Ствара се правна несигурност

 Си­ту­а­ци­ја у Глав­ном гра­ду је не­ле­ги­тим­на и не­ле­гал­на, из­ме­ђу оста­лог, јер из­вр­шну власт оба­вља­ју Вла­дан Ву­че­лић као в.д. гра­до­на­чел­ни­ка и Ми­о­мир М. Му­го­ша као в.д. за­мје­ни­ка градоначелника, ко­ји су уз­гред од­бор­ни­ци ДПС-а у Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да, што пред­ста­вља кон­фликт ин­те­ре­са и ди­рект­но кр­шење за­кона, са­оп­шти­ли су од­бо­р­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та на ју­че­ра­шњој прес кон­фе­рен­ци­ји по­во­дом ак­ту­ел­ног ста­ња у Под­го­ри­ци.

Од­бор­ник ДФ-а Го­ран Ра­до­њић ка­же да Ву­че­лић и Му­го­ша оба­вља­ју функ­ци­је ко­је не сми­ју, кр­ше за­кон и ства­ра­ју прав­ну не­си­гур­ност. 
- Ако у Глав­ном гра­ду не­ко мо­же да узур­пи­ра власт, то се мо­же од­но­си­ти на би­ло ко­ју област жи­во­та у Под­го­ри­ци, та­ко да ни­ко од нас ни­је ви­ше си­гу­ран. Ми­шље­ње ко­је је да­ло Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва, умје­сто да за­сту­па пра­во и стру­ку пред­ста­вља по­ли­тич­ко ми­шље­ње и са­у­че­ство­ва­ње у кре­и­ра­њу јед­ног не­ле­гал­ног ста­ња. За­ко­ном о Глав­ног гра­ду пре­стао је ман­дат гра­до­на­чел­ни­ку као и ње­го­вом за­мје­ни­ку, то је за­кон ко­ји се спе­ци­фич­но ба­ви јед­ном ло­кал­ном са­мо­у­пра­вом од­но­сно Глав­ним гра­дом и на ње­га је тре­ба­ло по­себ­но обра­ти­ти па­жњу при­ли­ком раз­ми­шља­ња о то­ме ка­ко тре­ба да функ­ци­о­ни­ше ка­да је јед­на власт пре­ста­ла а дру­га тек тре­ба да се кон­сти­ту­и­ше. Ву­че­лић умје­сто да бу­де оби­чан гра­ђа­нин он је в.д гра­до­на­чел­ни­ка а та функ­ци­ја не по­сто­ји – ка­зао је Го­ран Ра­до­њић.
Он на­гла­ша­ва да је тре­нут­ни про­блем и не­до­ста­так про­пи­са, за­ко­ни умје­сто да нор­ми­ра­ју и ре­гу­ли­шу ста­ње, они су, твр­ди Ра­до­њић, на­мјер­но на­пра­вље­ни да пра­ве не­до­у­ми­це, дво­сми­сле­но­сти и мо­гућ­ност за раз­ли­чи­те зло­у­по­тре­бе.
-Та­ко је и са­да, не­ко ко­ме је за­ко­ном пре­стао ман­дат, тач­ни­је за­мје­ни­ку гра­до­на­чел­ни­ка до­шло је на па­мет да пре­у­зме функ­ци­ју ве­ћу од то­га, умје­сто да бу­де оби­чан гра­ђа­нин што и је­сте са­да, од­лу­чио је да по­ста­не в.д. гра­до­на­чел­ни­ка а та функ­ци­ја не по­сто­ји. Ми­шље­ње МУП-а не за­сни­ва се на за­ко­ну ко­ји је леx спе­ци­ја­лис не­го на за­ко­ну ко­ји се ов­дје не при­мје­њу­је а то је За­кон о ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви – за­кљу­чу­је Ра­до­њић.
Оно што чла­но­ви ДПС-а ра­де у Глав­ном гра­ду пред­ста­вља прав­но на­си­ље, же­ле да за­по­сјед­ну све функ­ци­је без об­зи­ра на из­бор­ни ре­зул­тат и ве­ћин­ску во­љу гра­ђа­на, оци­је­ни­ла је Бран­ка Бо­шњак, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та. 
 
 
(ДАН, 14. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close