ОО Пљевља: Лекић: Иста платформа и прије и послије избора

 Пред­став­ни­ци Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је и Де­мо­крат­ског фрон­та у Пље­вљи­ма са­оп­шти­ли су да су спрем­ни на раз­го­вор са пред­став­ни­ци­ма Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је о фор­ми­ра­њу ло­кал­не вла­сти, на­ја­вљу­ју­ћи да ће нај­вје­ро­ват­ни­је иду­ће сед­ми­це СДП-у би­ти упу­ћен зва­ни­чан по­зив за са­ста­нак.

Са­оп­ште­но је да је си­ту­а­ци­ја ка­ква по­сто­ји са­да – гдје се не зна ко ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду во­ди­ти град на Бре­зни­ци – нај­го­ре мо­гу­ће рје­ше­ње. ДФ сма­тра да аго­ни­ју у ве­зи фор­ми­ра­ња но­ве ло­кал­не упра­ве у пље­ваљ­ској оп­шти­ни тре­ба што при­је пре­ки­ну­ти.
Да су спрем­ни да раз­го­ва­ра­ју са СДП-ом, ка­зао је и но­си­лац ли­сте Де­мо­крат­ског фрон­та на про­те­клим ло­кал­ним из­бо­ри­ма Ми­лан Ле­кић. Он је ис­та­као да је по­ли­тич­ка плат­фор­ма Де­мо­крат­ског фрон­та иста и при­је и по­сли­је из­бо­ра.
– Став Де­мо­крат­ског фрон­та у Пље­вљи­ма не раз­ли­ку­је се од ста­ва у Под­го­ри­ци. Ми смо већ ка­за­ли да смо спрем­ни за раз­го­во­ре и ту је све ја­сно – ка­зао је Ле­кић.
 
 
(ДАН, 10. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close