ОО Никшић: Копривица: Уградња током изградње капеле

 Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ар­се­ни­је Ла­ла­то­вић по­звао је вр­хов­ног др­жав­ног ту­жи­о­ца да ко­нач­но по­сту­пи по кри­вич­ној при­ја­ви ко­ју су про­тив НН ли­ца из ор­га­на ло­кал­не упра­ве при­је два и по мје­се­ца под­ни­је­ли због не­за­ко­ни­тог за­по­шља­ва­ња око 200 осо­ба у 2012. го­ди­ни. Ла­ла­то­вић је на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре ис­та­као да је у 2012. го­ди­ни, ка­да су у Ник­ши­ћу одр­жа­ни ло­кал­ни из­бо­ри, у ло­кал­ној упра­ви за­по­сле­но око 100 осо­ба и го­то­во исто то­ли­ко у јав­ним пред­у­зе­ћи­ма ко­ја се фи­нан­си­ра­ју из оп­штин­ског бу­џе­та. 

Од­бо­р­ник ДФ Ма­рин­ко Ко­при­ви­ца ка­зао је да се из од­го­во­ра на од­бор­нич­ко пи­та­ње увје­рио да је из­град­ња ка­пе­ле под Тре­бје­сом ко­шта­ла око 850. 000 еура што је, ка­ко је ис­та­као, ван сва­ке па­ме­ти. 
– То­ком из­град­ње тог објек­та не­ко се угра­дио не­ко­ли­ко пу­та, јер је, по оцје­ни струч­ња­ка гра­ђе­вин­ске стру­ке, обје­кат ко­штао три­пут ви­ше не­го што би тре­ба­ло. Да чу­до бу­де ве­ће, пар­кинг код тог објек­та је не­функ­ци­о­на­лан. Ка­кви су то љу­ди кад су се др­зну­ли да пу­не џе­по­ве и при­ли­ком из­град­ње ка­пе­ла – ка­зао је Ко­при­ви­ца.
 
Ко­ва­че­вић: ТО не ра­ди ни­шта
 
Од­бор­ник ДФ -а Мар­ко Ко­ва­че­вић сма­тра да је не­ис­ко­ри­шће­ност ту­ри­стич­ких ка­па­ци­те­та је­дан од узро­ка ло­шег раз­во­ја Ник­ши­ћа.
– За то, при­је свига, од­го­вор­ност сно­си ло­кал­на власт ко­ја је, ка­ко свих прет­ход­них го­ди­на та­ко и са­да, до­зво­ли­ла да ту­ри­стич­ком ор­га­ни­за­ци­јом гра­да го­спо­да­ри не­про­фе­си­о­на­ли­зам. Ко­ли­ко је на­шим ту­ри­стич­ким рад­ни­ци­ма ста­ло до ту­ри­стич­ког и би­ло ка­квог раз­во­ја на­ше оп­шти­не нај­ви­ше свје­до­чи чи­ње­ни­ца да су ћу­та­ли и пра­ти­ли га­ше­ње хо­те­ла „Оно­гошт”, ко­ји је тре­ба­ло да бу­де глав­ни осло­нац за ту­ри­стич­ку по­ну­ду и про­мо­ци­ју гра­да. За­што су ћу­та­ли то не­ка ка­жу сво­јим су­гра­ђа­ни­ма ко­ји су га­ше­њем ,,Оно­го­шта” оста­ли без по­сла и хље­ба. У гра­ду не по­сто­је чак ни та­бле ко­је усмје­ра­ва­ју по­сје­ти­о­це ка ту­ри­стич­ким и кул­тур­но-исто­риј­ским де­сти­на­ци­ја­ма, па сам ско­ро сва­ког ље­та при­мо­ран да по­не­кој гру­пи ту­ри­ста об­ја­шња­вам гдје се на­ла­зи Дво­рац кра­ља Ни­ко­ле, Бе­дем и слич­но и да им по­не­што о то­ме ка­жем. А и за­што би не­ко из Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је из­ла­зио по овој вру­ћи­ни да то ра­ди? Њи­хов по­сао је да ма­кар јед­ном го­ди­шње на­пи­шу са­став у ран­гу дру­гог раз­ре­да основ­не шко­ле за ко­ји би им на­став­ни­ца срп­ског да­ла нај­ви­ше трој­ку и да они и чла­но­ви њи­хо­вих по­ро­ди­ца сва­ке че­ти­ри го­ди­не рев­но­сно гла­са­ју за ДПС. Тај по­сао ра­де са­вр­ше­но док наш Ник­шић про­па­да – ка­зао је Ко­ва­че­вић.
 
 
(ДАН, 07. 08. 2014.)
 
 Датум: 10.09.2014
Close
Close