ОО Пљевља: Лекић: Послушници са стране уништавају Пљевља

 До­ла­зак Вла­да­на Ду­бље­ви­ћа на че­ло Од­бо­ра ди­рек­то­ра Руд­ни­ка угља ни­је из­не­на­дио пред­став­ни­ке опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја јер, ка­ко ка­жу, ра­ди се о на­став­ку по­ли­ти­ке ко­ју Вла­да и ДПС де­це­ни­ја­ма спро­во­де пре­ма Пље­вљи­ма. Опо­зи­ци­о­на­ри по­ја­шња­ва­ју да их не из­не­на­ђу­је чи­ње­ни­ца што ни­је­дан Пље­вљак не мо­же да за­слу­жи мје­сто ме­ђу ми­ни­стри­ма, али им ни­је ја­сно да ак­ту­ел­на власт не мо­же да из пље­ваљ­ског ДПС-а на­ђе чо­вје­ка за ди­рек­тор­ску функ­ци­ју. Уко­ли­ко се, пак, власт и „пре­ва­ри” да на од­го­вор­ну функ­ци­ју име­ну­је не­ко­га ко има ве­зе са Пље­вљи­ма, ра­де то та­ко што у град­ска пред­у­зе­ћа до­во­де „под­го­рич­ке Пље­вља­ке”. Та­ко се, ис­ти­чу опо­зи­ци­о­на­ри, ди­рек­то­ру Тер­мо­е­лек­тра­не Лу­ки Јо­ва­но­ви­ћу, ко­ји је до­шао из Ник­ши­ћа, ди­рек­то­ру Упра­ве за шу­ме Ра­до­шу Шу­ћу­ру, ко­ји је Ник­ши­ћа­нин, на­чел­ни­ку пље­ваљ­ске по­ли­ци­је Пре­дра­гу Та­ње­ви­ћу и кан­ди­да­ту ДПС-а за пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Мир­ку Ло­ли Ђа­чи­ћу, ко­ји су као Пље­вља­ци до­шли из Под­го­ри­це, при­дру­жио и Вла­дан Ду­бље­вић ко­ји је на скуп­шти­ни ак­ци­о­на­ра Руд­ни­ка угља иза­бран за пред­сјед­ни­ка Од­бо­ра ди­рек­то­ра тог пред­у­зе­ћа.

Да из­не­на­ђе­ња не­ма ка­да је у пи­та­њу до­во­ђе­ње љу­ди из дру­гих сре­ди­на на чел­не по­зи­ци­је у Пље­вљи­ма ис­ти­че и пред­сјед­ник оп­штин­ске ор­га­ни­за­ци­је Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Ми­лан Ле­кић, ко­ји на­во­ди да је ак­ту­ел­на власт на ни­воу др­жа­ве за но­си­о­ца ли­сте ДПС-а на по­след­њим ло­кал­ним из­бо­ри­ма до­ве­ла Мир­ка Ло­лу Ђа­чи­ћа, ко­ји већ го­ди­на­ма жи­ви у Под­го­ри­ци. Ле­кић ка­же да су из Де­мо­крат­ског фрон­та упра­во о то­ме го­во­ри­ли и прет­ход­них мје­се­ци и да су због не­пра­вед­но во­ђе­не по­ли­ти­ке пре­ма Пље­вљи­ма стал­но ис­ти­ца­ли да ће тра­жи­ти кон­тро­лу и ре­ви­зи­ју кон­це­си­о­них уго­во­ра, као и кон­тро­лу уго­во­ра о при­ва­ти­за­ци­ји број­них пред­у­зе­ћа. 
– До­во­ђе­ње Вла­да­на Ду­бље­ви­ћа у Руд­ник угља је са­мо до­во­ђе­ње јед­ног чо­вје­ка у чи­та­вом ни­зу по­слу­шни­ка овог ре­жи­ма. Ова Вла­да до­во­ди љу­де из дру­гих оп­шти­на или „под­го­рич­ке Пље­вља­ке”, ко­ји су спрем­ни да ура­де сва­ку ште­ту на ра­чун ове сре­ди­не и овог кра­ја. Зна­ју да љу­ди ко­ји жи­ве у Пље­вљи­ма не­ће би­ти спрем­ни на та­кву по­слу­шност ка­кву Вла­да тра­жи – ка­же Ле­кић, на­гла­ша­ва­ју­ћи да је дру­ги раз­лог до­во­ђе­ња ру­ко­во­ди­о­ца са стра­не у ин­си­сти­ра­њу пред­став­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та да се пре­кон­тро­ли­шу кон­це­си­о­ни уго­во­ри ко­је је Вла­да да­ла „Век­три Ја­кић”, „Бе­мак­су” и „Гра­ди­ру”. Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, ди­рек­то­ри ко­ји до­ла­зе из дру­гих сре­ди­на тре­ба да при­кри­ју за­га­ђе­ња из Тер­мо­е­лек­тра­не, као и уго­во­ре о про­да­ји ком­би­на­та „Ја­кић”, вој­не фа­бри­ке и „Гра­ђе­ви­на­ра”, „Век­три Мон­те­не­гро”.
– Ми Пље­вља­ци тре­ба до­бро да се за­ми­сли­мо, јер је очи­глед­но да се све ра­ди ка­ко би се ова сре­ди­на у пот­пу­но­сти оне­спо­со­би­ла и уни­шти­ла, а цје­ло­куп­на до­бит од при­род­них бо­гат­ста­ва за­вр­ши­ла у џе­по­ви­ма не­ко­ли­ко моћ­ни­ка у Цр­ној Го­ри – ис­ти­че Ле­кић.
 
 
(ДАН, 03. 08. 2014.)Датум: 10.09.2014
Close
Close