ОО Зета: Брајовић: Зети неопходна зелена пијаца

 Те­зге пу­не во­ћа и по­вр­ћа уз ма­ги­стра­лу од Ма­ха­ле до Би­стри­це ука­зу­ју да се што при­је тре­ба при­сту­пи из­град­њи зе­ле­не пи­ја­це у Зе­ти, сма­тра Ми­ро­слав Бра­јо­вић, од­бор­ник ДФ-а у Скуп­шти­ни Град­ске оп­шти­не Го­лу­бов­ци. Он ка­же да је би­ло ра­зу­ми­је­ва­ња и до­бре во­ље вла­сти зе­ле­на пи­ја­ца би се дав­но за­вр­ши­ла, кад су има­ли осам ми­ли­о­на за оби­ла­зни­цу на­шло би се нов­ца и за пи­ја­цу. 

-Го­ди­на­ма апе­лу­је­мо на над­ле­жне да обез­би­је­де при­стој­не пи­јач­не усло­ве Зе­ћа­ни­ма. Ни­ко не тра­жи да се пи­ја­ца са­гра­ди за три мје­се­ца већ апе­лу­је­мо да им омо­гу­ће не­ко мје­сто ко­је ни­је за­ту­ре­но, већ ко­је је на до­хват ру­ке ту­ри­сти­ма ко­ји про­ла­зе кроз Зе­ту. Не­ка то бу­де по­че­так или крај оби­ла­зни­це, не­бит­но, са­мо не­ка ко­нач­но учи­не не­што за љу­де ко­ји жи­вот оста­ви­ше на њи­ва­ма, ко­ји сва­ки цент уло­же у ку­по­ви­ну сје­ме­на и при­пре­му зе­мљи­шта и пла­сте­ни­ка – ре­као је Бра­јо­вић.
У Го­лу­бов­ци­ма че­сто на тро­то­а­ру љу­ди про­да­ју и ри­бу. Та­кав на­чин про­да­је да­ле­ко је од ре­гу­лар­ног.
 
 
(ДАН, 29. 07. 2014.)
 Датум: 10.09.2014
Close
Close