ОО Беране: Ивановић: Санкционисати свако насиље

 И Фо­рум же­на ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Бе­ра­не осу­дио је вер­бал­ни на­пад и при­јет­ње упу­ће­не Све­тла­ни Ле­кић.

– По­ли­тич­ко на­си­ље сва­ка­ко не сми­је би­ти на­ша сва­ко­дне­ви­ца, јер то угро­жа­ва основ­на људ­ска пра­ва и сло­бо­де ко­је су те­ко­ви­не ци­ви­ли­зо­ва­не др­жа­ве. Сва­ко на­си­ље, па и вер­бал­но тре­ба оштро санк­ци­о­ни­са­ти од стра­не др­жа­ве, као и свих до­сто­јан­стве­них и ци­ви­ли­зо­ва­них љу­ди без об­зи­ра на то ко­јој по­ли­тич­кој пар­ти­ји при­па­да­ју. На­пад на од­бор­ни­ка ло­кал­ног пар­ла­мен­та је и на­пад на скуп­шти­ну гра­да и све оно што овај дом пред­ста­вља: де­мо­кра­ти­ју, пар­ла­мен­та­ри­зам и за­сту­па­ње јав­ног ин­те­ре­са. На­си­ље не мо­же и не сми­је по­ста­ти обра­зац за об­ра­чун с по­ли­тич­ким не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма. По­себ­но је не­до­пу­сти­во ако је ри­јеч о од­бор­ни­ку што се мо­же ока­рак­те­ри­са­ти и као удар на ин­сти­ту­ци­је – ис­та­кла је Ви­да Ива­но­вић, пред­сјед­ни­ца Фо­ру­ма же­на ОО Но­ве Бе­ра­не.
 
(ДАН, 20. 07. 2014.)Датум: 08.09.2014
Close
Close