ОО Андријевица: Згрожени због пријетњи Светлани Лекић

 Из Оп­штин­ског од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је ју­че су нај­о­штри­је осу­ди­ли вер­бал­ни на­пад и при­јет­ње ко­је је при­ват­ни пред­у­зет­ник Игор Ма­шо­вић, брат пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ан­дри­је­ви­ца Ср­ђа­на Ма­шо­ви­ћа, при­је не­ко­ли­ко да­на упу­тио од­бор­ни­ку По­зи­тив­не Цр­не Го­ре Све­тла­ни Ле­кић. Они су по­зва­ли над­ле­жне др­жав­не ор­га­не да ста­ну у за­шти­ту пред­став­ни­ка на­ро­да од ба­ха­тог по­на­ша­ња моћ­них по­је­ди­на­ца, ис­ти­чу­ћи да се ра­ди о гну­сном чи­ну ко­ји се ко­си са свим де­мо­крат­ским на­че­ли­ма. 

– Згро­же­ни смо због при­јет­њи ко­је су упу­ће­не од­бор­ни­ку Све­тла­ни Ле­кић, ко­ја је као пред­став­ник на­ро­да јав­но из­ни­је­ла сво­је ми­шље­ње о ра­ду ло­кал­не вла­сти у Ан­дри­је­ви­ци. Тим при­је, јер она у сво­јој из­ја­ви ни­је по­ме­ну­ла ни­ко­га име­ном и пре­зи­ме­ном, ни­ти је у ње­ној из­ја­ви би­ло ичег увре­дљи­вог. Ре­ћи не­ко­ме да ће­те му од­ру­би­ти гла­ву са­мо за­то што има хра­бро­сти да ука­же на од­ре­ђе­не дру­штве­не ано­ма­ли­је рав­но је нај­ве­ћем скан­да­лу. За­то нај­о­штри­је осу­ђу­је­мо ова­кву по­ја­ву у на­ди да се не­што слич­но ни­ка­да ви­ше у Ан­дри­је­ви­ци не­ће до­го­ди­ти – са­оп­шти­ли су из ОО Но­ве.
Ка­за­ли су да истин­ски пред­став­ни­ци на­ро­да мо­ра­ју да шти­те ин­те­ре­се гра­ђа­на и да њи­хо­ве ста­во­ве и за­па­жа­ња јав­но из­но­се. На­ве­ли су да ни­ко не­ма пра­во да их у то­ме спре­ча­ва и да им упу­ћу­је при­јет­ње на крај­ње при­зе­ман и не­ци­ви­ли­зо­ван на­чин.
– Ако не­ко не­ко­га нео­сно­ва­но оп­ту­жи, по­сто­је ин­сти­ту­ци­је си­сте­ма ко­је то тре­ба да санк­ци­о­ни­шу и ка­зне оне ко­ји из­но­се не­и­сти­не. Али, исто та­ко, пред­став­ни­ци на­ро­да не­ма­ју мо­рал­но пра­во да окре­ћу гла­ву од не­че­га што је под­ло­жно кри­ти­ци, јер њих гра­ђа­ни пла­ћа­ју да у ин­сти­ту­ци­ја­ма си­сте­ма шти­те њи­хо­ве ин­те­ре­се. Ан­дри­је­ви­ца је ма­ли град гдје се све ма­ње-ви­ше зна, та­ко да и до нас сва­ко­днев­но до­пи­ру за­па­жа­ња обич­них љу­ди ко­ји на­гла­ша­ва­ју да је рад ло­кал­не вла­сти ви­ше не­го ка­та­стро­фа­лан. За­то смо и ми, по­пут Ле­ки­ће­ве, спрем­ни да упу­ти­мо кри­ти­ке на ра­чун оних ко­ји се, за­хва­љу­ју­ћи од­ре­ђе­ним по­зи­ци­ја­ма, на­ла­зе у по­вла­шће­ном по­ло­жа­ју у од­но­су на оне ко­ји је­два са­ста­вља­ју крај с кра­јем – на­гла­си­ли су из Оп­штин­ског од­бо­ра Но­ве.
Ис­та­кли су да су спрем­ни да Ле­ки­ће­вој пру­же сва­ку ко­ле­ги­јал­ну по­моћ и за­шти­ту.
– Спрем­ни смо да пру­жи­мо по­моћ сви­ма, а по­себ­но јед­ној да­ми чи­ја је си­гур­ност угро­же­на. Уоста­лом, сло­бо­да го­во­ра је за­јам­че­на Уста­вом Цр­не Го­ре и сви ко­ји по­ку­ша­ју да ућут­ка­ју сло­бо­до­ум­не љу­де на­и­ћи ће на на­шу нај­о­штри­ју осу­ду – по­ру­чи­ли су из ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је.
 
 
(ДАН, 20. 07. 2014.)Датум: 08.09.2014
Close
Close