ОО Будва: Тражимо ванредне изборе

 Де­мо­крат­ски фронт, Со­ци­ја­ли­стич­ка на­род­на пар­ти­ја и По­зи­тив­на Цр­на Го­ра под­ни­је­ли су ини­ци­ја­ти­ву за скра­ће­ње ман­да­та Скуп­шти­не оп­шти­не Бу­два, на­кон што је ви­је­ће под­го­рич­ког Ви­шег су­да по­твр­ди­ло оп­ту­жни­цу др­жав­ног ту­жи­ла­штва, ко­јом се пред­сјед­ни­ку оп­шти­не Ла­за­ру Ра­ђе­но­ви­ћу ста­вља на те­рет зло­у­по­тре­ба слу­жбе­ног по­ло­жа­ја и не­до­зво­ље­но др­жа­ње оруж­ја. 

Ини­ци­ја­ти­ву су пот­пи­са­ли од­бор­ни­ци Лу­ци­ја Ђу­ра­шко­вић, Ђор­ђи­је При­би­ло­вић, Ђор­ђи­је Ву­јо­вић, Ми­ло Бо­жо­вић, Ми­ха­и­ло Бац­ко­вић, Сте­ван Џа­ко­вић, Бо­жи­дар Ву­ји­чић, Јо­ван Гре­го­вић, Ми­јо­мир Пе­јо­вић, На­да Пу­рић, Кр­сто Ра­ђе­но­вић, Ра­до­сав То­мо­вић и Ни­ко­ла Вук­че­вић.
Оче­ку­је се да ини­ци­ја­ти­ва бу­де увр­ште­на у днев­ни ред пр­ве на­ред­не сјед­ни­це Скуп­шти­не оп­шти­не (СО) Бу­два, ко­ја би тре­ба­ло да бу­де одр­жа­на по­чет­ком ав­гу­ста. 
Ка­ко се на­во­ди у обра­зло­же­њу ини­ци­ја­ти­ве, ДФ, СНП и По­зи­тив­на су од­лу­ку о скра­ће­њу ман­да­та пред­ло­жи­ли због по­ди­за­ња оп­ту­жни­це про­тив пред­сјед­ни­ка оп­шти­не, као и због Ра­ђе­но­ви­ће­вог про­ти­вље­ња да под­не­се остав­ку на функ­ци­ју пр­вог чо­вје­ка Бу­две.
– То до­во­ди до уру­ша­ва­ња угле­да Бу­две у до­ма­ћој и ме­ђу­на­род­ној јав­но­сти. Тра­жи­мо скра­ће­ње ман­да­та и због ја­сно из­ра­же­не по­ли­тич­ке ко­руп­ци­је ко­ја се огле­да у пре­ла­ску два опо­зи­ци­о­на од­бор­ни­ка у ре­до­ве вла­сти, чи­ме је до­шло до дра­стич­ног пре­кра­ја­ња из­бор­не во­ље гра­ђа­на. За раз­ли­ку од обич­них гра­ђа­на ко­ји су не­ви­ни док се не до­ка­же су­прот­но, у европ­ској прак­си ва­жи став да је, кад је у пи­та­њу јав­ни функ­ци­о­нер про­тив ко­јег је по­диг­ну­та оп­ту­жни­ца, он крив док се не до­ка­же да је не­вин – на­во­ди се у обра­зло­же­њу ини­ци­ја­ти­ве.
Због то­га, у ДФ-у, СНП-у и По­зи­тив­ној сма­тра­ју да је рас­пи­си­ва­ње из­бо­ра је­ди­ни де­мо­крат­ски на­чин за пре­ва­зи­ла­же­ње тре­нут­не си­ту­а­ци­је у Бу­дви. 
Вр­хов­но др­жав­но ту­жла­штво по­ди­гло је оп­ту­жни­цу про­тив Ра­ђе­но­ви­ћа, и пре­ми­је­ро­вог са­вјет­ни­ка Алек­сан­дра Ти­чи­ћа, због кри­вич­ног де­ла зло­у­по­тре­ба слу­жбе­ног по­ло­жа­ја, као и про­тив бив­ше ди­рек­тор­ке Пр­ве бан­ке, Је­ли­це Пе­три­че­вић. Про­тив Бу­два­ни­на Ви­да Ра­ђе­но­ви­ћа оп­ту­жни­ца је по­диг­ну­та због кри­вич­ног дје­ла зло­у­по­тре­ба слу­жбе­ног по­ло­жа­ја пу­тем по­ма­га­ња.
 
 
(ДАН, 20. 07. 2014.)Датум: 08.09.2014
Close
Close