ОО Пљевља: Живковић: Више улагати у прозводњу

 Од­лу­ка Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де да се сто­ча­ри­ма сма­ње пре­ми­је озбиљ­но ће по­го­ди­ти пље­ва­ља­ске до­ма­ћи­не. 

Да је нео­п­ход­но ви­ше ула­га­ти у про­из­вод­њу, а не да се сма­њу­ју пре­ми­је сма­тра и је­дан од пље­ваљ­ских ре­кор­де­ра у обла­сти сто­чар­ства и од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у пље­ваљ­ском ло­кал­ном пар­ла­мен­та Мил­ко Жив­ко­вић. Он по­ја­шња­ва да су мно­ги сто­ча­ри за­хва­љу­ју­ћи пре­ми­ја­ма пре­жи­вља­ва­ли, а са­да су ус­кра­ће­ни за ту мо­гућ­ност.
– Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де је очи­глед­но од­лу­чи­ло да ом­чу, ко­ја је већ одав­но на вра­ту пље­ваљ­ских сто­ча­ра, при­тег­не. Са до­са­да­шњим пре­ми­ја­ма се до­са­да пре­жи­вља­ва­ло, а са­да не­ће би­ти мо­гу­ће ни то – ка­же Жив­ко­вић и ис­ти­че да је си­ту­а­ци­ја у пље­ваљ­ским се­ли­ма алар­мант­на. Он на­во­ди да се ци­је­на си­ра и мли­је­ка ни­је­су ми­је­ња­ле по­след­њих пет-шест го­ди­на, а не по­ве­ћа­ва­ју се ни от­куп­не ци­је­не жи­ве мје­ре јаг­ња­ди и те­ла­ди иако из да­на у дан ра­сту ци­је­не свих дру­гих тро­шко­ва про­из­вод­ње. Жив­ко­вић ка­же да по­сто­је и про­бле­ми из­ме­ђу про­из­во­ђа­ча мли­је­ка и мље­ка­ра јер не­ма­ју уго­во­ре за от­куп, па мље­ка­ри ра­де ка­ко им од­го­ва­ра. У та­квим при­ли­ка­ма мли­је­ко се от­ку­пљу­је сва­ки тре­ћи или пе­ти дан, а по­је­ди­не мље­ка­ре тра­же да им се мли­је­ко до­ве­зе до гра­да. Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, нај­др­ски­је се по­на­ша­ју мље­ка­ри ко­ји вр­ше от­куп мли­је­ка на под­руч­ју пље­ваљ­ске оп­шти­не, јер је сла­ба кон­ку­рен­ци­ја и сто­ча­ри су при­ну­ђе­ни да мли­је­ко да­ју у бес­цје­ње.
– Ви­дјев­ши да сто­ча­ри мо­гу нај­ви­ше да тр­пе, ми­ни­стар Пе­тар Ива­но­вић, на­жа­лост, по­вла­чи по­тез ко­јим се сма­њу­је мо­гућ­ност да до­би­ју пре­ми­ју, чи­ме до­дат­но при­те­же ом­чу око вра­та сто­ча­ра – ка­же Жив­ко­вић, на­гла­ша­ва­ју­ћи да ће сма­ње­њем мо­гућ­но­сти да се до­би­је пре­ми­ја нај­ви­ше би­ти по­го­ђе­ни ма­ли про­из­во­ђа­чи. 
На­кон што је за­вр­шен рок за пре­да­ју за­хтје­ва за пре­ми­је, за­по­сле­ни у Слу­жби за се­лек­ци­ју сто­ке ће на те­ре­ну утвр­ђи­ва­ти чи­ње­нич­но ста­ње и спи­ско­ве за ис­пла­ту пре­ми­ја про­сли­је­ди­ти Ми­ни­стар­ству по­љо­при­вре­де. Ко­ми­си­је ће кон­тро­лу на те­ре­ну за­вр­ши­ти до кра­ја ок­то­бра. Пре­ма агро­бу­џе­ту, ис­пла­та пре­ми­ја пла­ни­ра­на је у на­ред­ној го­ди­ни. Пре­ми­је у го­ве­дар­ству из­но­се 70 еура по гр­лу, у ов­чар­ству и ко­зар­ству 8 еура по гр­лу, док је пре­ми­ја за ор­га­ни­зво­а­ни тов ју­на­ди, би­ко­ва и во­ло­ва 120 еура по гр­лу
 
 
Про­те­сти без ре­зул­та­та
 
– По­ку­ша­ли смо да про­шле го­ди­не про­те­сти­ма по­пра­ви­мо по­ло­жај про­из­во­ђа­ча мли­је­ка, али они ни­је­су да­ли же­ље­не ре­зул­та­те. Са­да је го­ра си­ту­а­ци­ја не­го про­шле го­ди­не и ни­ко ни­шта не ра­ди да би би­ло бо­ље – твр­ди Жив­ко­вић. 
 
Про­из­во­ди из уво­за пре­пла­ви­ли Цр­ну Го­ру
 
– Нор­мал­но је би­ло оче­ки­ва­ти по­ве­ћа­ње пре­ми­ја, јер ако же­ли­те ве­ћу про­из­вод­њу он­да мо­ра­те по­ве­ћа­ва­ти под­сти­цај. Ме­ђу­тим, у си­ту­а­ци­ји смо да је ве­ћи­на сто­ча­ра оста­ла без мо­гућ­но­сти да кон­ку­ри­ше за пре­ми­ју, док су они ко­ји ће има­ти мо­гућ­ност да је до­би­ју ус­кра­ће­ни за озбиљ­не из­но­се. Зна­чи, под­сти­цај се сма­њу­је, ци­је­не на­ших про­из­во­да се не по­ве­ћа­ва­ју, тро­шко­ви про­из­вод­ње ра­сту, а про­из­во­ди из уво­за су пре­пла­ви­ли Цр­ну Го­ру – ка­же Жив­ко­вић.
 
 
(ДАН, 13. 07. 2014.)Датум: 08.09.2014
Close
Close