ОО Даниловград: Радоњић: ДПС уноси нове подјеле

 Пред­став­ни­ци Оп­шти­не Да­ни­лов­град да­нас ће по­ло­жи­ти ви­је­нац у спо­мен-до­му у Мар­ти­ни­ћи­ма и на тај на­чин оби­ље­жи­ти 218 го­ди­на од зна­ме­ни­тог бо­ја Цр­но­го­ра­ца про­тив Ту­ра­ка. Не че­лу цр­но­гор­ске вој­ске био је вла­ди­ка Пе­тар Пр­ви Пе­тро­вић Ње­гош, док је Тур­ке пред­во­дио Мах­мут-па­ша. Иако овај до­га­ђај иза­зи­ва по­што­ва­ње свих Бје­ло­па­вли­ћа, он је и раз­лог ду­бо­ке по­дје­ле у овом кра­ју. Док пред­став­ни­ци ло­кал­не упра­ве Март­нић­ку бит­ку сла­ве 11. ју­ла, дио ов­да­шње јав­но­сти то ра­ди 24. ју­ла. Ло­кал­ни вла­сто­др­шци за­сад ни­је­су ни­шта учи­ни­ли да раз­ри­је­ше по­ме­ну­те ди­ле­ме, већ и да­ље тје­ра­ју по сво­ме и ор­га­ни­зу­је про­сла­ву 11. ју­ла. И то упр­кос исто­риј­ским по­да­ци­ма ко­је већ го­ди­на­ма са­оп­шта­ва Пе­ро Ра­до­њић, од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је и ку­стос За­ви­чај­ног му­зе­ја. 

– Ло­кал­на власт већ го­ди­на­ма не же­ли да про­сла­вља Мар­ти­нић­ку бит­ку ка­да се она до­го­ди­ла, а то је пра­зник Све­те Је­фи­ми­је. По цр­кве­ном ка­лен­да­ру, тај пра­зник се сла­ви 24., а не 11. ју­ла. Да­ни­лов­град­ски вла­сто­др­шци та­квим по­на­ша­њем уно­се но­ве по­дје­ле и оне­мо­гу­ћа­ва­ју да Мар­ти­нић­ку бит­ку под­јед­на­ко сла­ве сви гра­ђа­ни Да­ни­лов­гра­да. Ло­кал­на власт је као оби­љеж­је Мар­ти­нић­ке бит­ке по­ди­гла обе­лиск, што ни­је тра­ди­ци­ја срп­ско­га на­ро­да, јер се он од­вај­ка­да бо­рио за крст и сло­бо­ду – сма­тра Ра­до­њић. 
По­во­дом про­сла­ве Мар­ти­нић­ке бит­ке ври­је­ди ис­та­ћи да се 11. ју­ла са пра­вом ис­ти­чу ве­ли­ке за­слу­ге Све­тог Пе­тра Це­тињ­ског за ко­нач­ну по­бје­ду над Тур­ци­ма, али се по пра­ви­лу пре­ћут­ку­ју ди­је­ло­ви ње­го­вог зна­ме­ни­тог го­во­ра Цр­но­гор­ци­ма уочи бо­ја ис­пред цр­кве у Сла­ти­ни. У ње­му се при кра­ју бе­сје­де ка­же да у Цр­но­гор­ци­ма „не­у­га­ше­но срп­ско ср­це ку­ца и срп­ска крв­ца ли­је”, али ти ди­је­ло­ви ре­дов­но се пре­ска­чу.
 
 
(ДАН, 11. 07. 2014.)Датум: 08.09.2014
Close
Close