ОО Херцег Нови: Вујовић: Бивши СНП-овци раде за ДПС

 За гла­са­ње о Да­ни­је­ли Ђу­ро­вић, кан­ди­да­ту Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је за пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Хер­цег Но­ви, на ју­че одр­жа­ној сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та ни­је би­ло ни кво­ру­ма, али ни по­др­шке у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји. Ђу­ро­ви­ће­ва ни­је има­ла пот­пи­се че­тво­ро до­ју­че­ра­шњих пар­тиј­ских ко­ле­га ко­ји су осно­ва­ли свој клуб од­бор­ни­ка и ко­ји ни­је­су ни до­шли на сјед­ни­цу, као ни од­бор­ни­ци опо­зи­ци­оних ДПС-а и СДП-а. Сјед­ни­ца је од­ло­же­на за иду­ћу сед­ми­цу ка­да ће, ка­ко су на­ве­ли, од­бор­ни­ци ДПС-а и СДП-а пред­ло­жи­ти скра­ће­ње ман­да­та Скуп­шти­не.

Од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Бо­рис Бо­ћо Ву­јо­вић ка­зао је да др Пре­драг Ан­ђе­лић, Зо­ри­ца Га­ври­ло­вић, Бог­дан Ко­че­та­но­вић и Вла­ди­мир Мра­че­вић ру­ше власт и ра­де све у ко­рист ДПС-а .
– У ства­ри, они су све ово ври­је­ме ра­ди­ли у ко­рист ДПС-а. Кон­ста­та­ци­је ко­је до­ла­зе из ДПС-а да је град у аго­ни­ји ни­је­су тач­не. Но­ви и да­ље функ­ци­о­ни­ше, јер у ње­му ни­је­су про­бле­ми ко­му­нал­не ин­фра­струк­ту­ре, већ овај град па­ти од про­бле­ма ко­је је на­ту­ри­ла из­о­па­че­на по­ли­ти­ка ДПС-а ко­ја је упро­па­сти­ла оно од че­га се жи­ви, а то је ту­ри­зам. ДПС је из­вр­шио сво­ју тај­кун­ску, пљач­ка­шку при­ва­ти­за­ци­ју, уни­штио уго­сти­тељ­ске објек­те и хо­те­ле, обес­хра­брио мла­ди сви­јет ко­ји не­ма шан­су да се за­по­сли, рас­тје­рао за­по­сле­не. То су су­штин­ски про­бле­ми Хер­цег Но­вог, о ко­јем ве­ћи­на ме­ди­ја не сми­је ни да про­го­во­ри, јер је то про­из­вод др­жав­не, а не ло­кал­не вла­сти. Уби­је­ђен сам да ће гра­ђа­ни зна­ти да про­ци­је­не ову си­ту­а­ци­ју на сле­де­ћим из­бо­ри­ма – ре­као је Ву­јо­вић и до­дао да је власт све ово ври­је­ме функ­ци­о­ни­са­ла у из­ра­зи­то оте­жа­ва­ју­ћим окол­но­сти­ма. 
– Има­ли смо гра­до­на­чел­ни­ка ко­ји је ра­дио кон­тра ко­а­ли­ци­ји, има­ли смо од­бор­ни­ке ко­ји су при­па­да­ли на­шој ко­ал­ици­ји, али су ра­ди­ли про­тив ње и још не­ко­ли­ко функ­ци­о­не­ра, та­ко да је би­ло те­шко са­чу­ва­ти власт у Хер­цег Но­вом. И да­нас смо има­ли бој­кот сјед­ни­це на­ших до­ју­че­ра­шњих ко­ле­га ко­је ни­је­су хтје­ле да да­ју по­др­шку Да­ни­је­ли Ђу­ро­вић – ре­као је Ву­јо­вић.
 
 
(ДАН, 05. 07. 2014.)Датум: 08.09.2014
Close
Close